ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.3 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202008022
Аграрний ринок

Розвиток торгівлі та проблеми в ланцюгах товаропостачання продовольства в Україні / Ільчук М.М., Панкратова Л.Л. // Економіка АПК. - 2020. - № 8 - С. 22

Мета статті – розкрити сучасний стан і тенденції розвитку внутрішньої торгівлі в Україні та виявити проблемні зони в ланцюгах товаропостачання продовольчих товарів. Методика дослідження. У дослідженні використано такі методи: діалектичні пізнання процесів і явищ; монографічний – для оцінки наукових здобутків у вивченні проблем внутрішньої торгівлі; емпіричний – щодо комплексної оцінки сучасного стану об’єкта дослідження; індексний – для аналізу темпів розвитку та абстрактно-логічний – для узагальнень і формулювання висновків; експертних оцінок – аналізу аспектів, які недостатньо забезпечені даними офіційної статистики. Результати дослідження. Розкрито сучасний стан розвитку внутрішньої торгівлі в Україні; виявлено проблеми в ланцюгах товаропостачання продовольчих товарів, такі як «сірі» схеми торгівлі, підвищення ланковості перепродажу зерна, відсутність повноцінної звітності від холдингових структур та інших суб`єктів ринку тощо; намічено шляхи вирішення виявлених проблем. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні положення щодо розвитку внутрішньої торгівлі в Україні, виявлено реальні темпи росту (падіння) оптового і роздрібного товарообороту з урахуванням інфляційних процесів та чинники, що їх стримують. Практична значущість. Наведені аргументи щодо об`єктивних та суб`єктивних чинників розвитку внутрішньої торгівлі, обмеженості даних офіційної статистики, проблем у ланцюгах товаропостачання слугують доказовою базою для здійснення низки заходів поліпшення ситуації. Рис.: 5. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: внутрішня торгівля; оптовий (гуртовий) товарооборот; роздрібний товарооборот; ланцюг товаропостачання; ланковість товароруху; продовольчий ланцюг

Список використаних джерел

 1. В Україні оцінили врожай з незареєстрованих полів. 2020. URL : https://ua.korrespondent.net/business/economics/4184346-v-ukraini-otsinyly-vrozhai-z-nezareiestrovanykh-poliv.
 2. Внутрішня торгівля України : монографія / авт. кол. А.А. Мазаракі, В. Д. Лагутін та ін. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 864 с.
 3. Внутрішня торгівля. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 4. Дослідження тіньової економіки в Україні: майже чверть ВВП – або 846 млрд гривень – перебуває в тіні. Прес-служба Мінекономіки, 2020. URL : https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=b2fe7b9f-4e8a-487f-b3f7-ecd29c1c79c6&title=DoslidzhenniaTinovoiEkonomikiVUkraini-MaizheChvertVvpAbo846-MlrdGrivenPerebuvaVTini.
 5. Методика розрахунку обороту роздрібної торгівлі з урахуванням діяльності фізичних осіб-підприємців. Державна служба статистики України, 2016. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 6. Методичні рекомендації розрахунків індексів фізичного обсягу роздрібного товарообороту, від 06.11.2000, № 353. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 7. Підприємницькі мережі в торгівлі : монографія / Н. О. Голошубова та ін. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 344 с.
 8. Тіньовий ринок зерна в Україні складає 40%. (2018). URL : https://agravery.com/uk/posts/show/tinovij-rinok-zerna-v-ukraini-skladae-40.
 9. Уманців Ю. М., Міняйло О. І., Чудак В. В. Тенденції розвитку внутрішньої торгівлі України. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 7. С. 151-162.
 10. Шпикуляк О. Г. Інституції аграрного ринку : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2009. 480 с.
 11. Шпикуляк О. Г. Інституціональні аспекти регулювання аграрного ринку. Економіка АПК. 2008. № 5. С. 114-121.
 12. Calvo Porral C., Levy-Mangin J.-P. Food private label brands: the role of consumer trust on loyalty and purchase intention. British Food Journal. 2016. Vol. 118. No. 3. P. 679-696. https://doi.org/10.1108/BFJ-08-2015-0299.
 13. Kvasha S., Pankratova L., Koval V., Tamošiūnienė R. Illicit Financial Flows in Export Operations. Agricultural Products. Intellectual Economics. 2019. № 13(2). Р. 195-209. https://doi.org/10.13165/IE-19-13-2-10.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_8_p_22_30.pdf