ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 347.278 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202008031
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Кредитування в системі аграрних трансформацій України / Гладій М.В., Лузан Ю.Я. // Економіка АПК. - 2020. - № 8 - С. 31

Мета статті – обґрунтувати необхідність подальшої розбудови системи кредитування агровиробників в Україні, визначити доцільність створення аграрних кооперативних банків, розвитку земельно-іпотечного кредитування та інших інструментів фінансово-кредитного забезпечення з урахуванням кращого світового досвіду та специфіки функціонування аграрного сектору економіки. Методика дослідження. Застосовано діалектичний метод наукового пізнання, системний підхід дослідження з використанням досвіду кредитування в інших країнах, врахування результатів наукових досліджень вітчизняних вчених та обґрунтованих оцінок сучасного стану кредитного обслуговування агровиробників, сукупність методів обробки статистичних даних, які характеризують динаміку і відповідні тенденції. Результати дослідження. Окреслено шляхи подальшої розбудови системи фінансово-кредитного забезпечення агровиробників як важливої складової аграрних трансформацій, узагальнено кращий світовий досвід, надано оцінку сучасного стану кредитування аграрної економіки. Елементи наукової новизни. Дістало обґрунтування подальше удосконалення системи кредитного забезпечення потреб учасників аграрного ринку в сучасних умовах, як важливої складової комплексного інституційного забезпечення процесів реформування в аграрній сфері України. Практична значущість. Результати дослідження можуть бути враховані в практичній діяльності органів державного управління, учасниками аграрного ринку і банківської системи, поглибленні наукових досліджень, у навчальному процесі. Табл.: 3. Рис.: 3. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: банки; банківська система; кооперативний банк; земельно-іпотечне кредитування; капіталізація

Список використаних джерел

 1. Гладій М. В., Лузан Ю. Я. Земельна реформа: сучасні проблеми та шляхи вирішення. Економіка АПК. 2020. № 2. С. 6-19. https://doi.org/10/32/317/2221-1055.202002006.
 2. Дем’яненко М. Я. Фінансові проблеми формування і розвитку аграрного ринку. Економіка АПК. 2007. № 5. С. 5-10.
 3. Жук В. М., Бездушна Ю. С., Попко С. Ю. Капіталізація національного багатства України: вартість земель сільськогосподарського призначення : наукова доповідь. Київ : ННЦ ІАЕ, 2019. 48 с.
 4. Іпотечне кредитування в аграрному секторі економіки : монографія / Дем’яненко М. Я., Алексійчук В. М., Гудзь О. Є, Сомик А. В. Київ ННЦ ІАЕ, 2005. 106 с.
 5. Киреєв О. І. Іпотечне кредитування: проблеми та перспективи розвитку в Україні: Інформаційно-аналітичні матеріали ; за заг. ред. А. І. Киреєва. Київ: Центр наукових досліджень НБУ, 2004. 104 с.
 6. Корнійчук Г. В. Теоретичні основи кредитного забезпечення як фактор економічного зростання сільськогосподарських підприємств. Облік і фінанси. № 4 (66). 2014. С. 103-107.
 7. Лупенко Ю. О., Фещенко В. В. Ринок капіталу для фінансування малого та середнього бізнесу в аграрному секторі економіки. Фінанси, облік і аудит. 2014. № 2. С. 65-78. URL : http:nbuv.gov.ua/Foa_20142-7.
 8. Лупенко Ю. О., Фещенко В. В. Сучасні інструменти для фінансування аграрного сектору економіки. Фінансовий ринок України. 2012. № 12. С. 26-31.
 9. Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. Інституалізація аграрного підприємництва та її ефективність. Економіка АПК. 2011. № 7. С. 169-177.
 10. Модернізація державної політики розвитку аграрної сфери України: виклики, шляхи вирішення : монографія / Гадзало Я. М., Гладій М. В., Саблук П. Т., Лузан Ю. Я. Київ : Аграрна наука, 2020. 380 с.
 11. Молдаван Л. В. Розвиток кооперації в системі кредитного забезпечення сільського господарства. Економіка АПК. 2015. № 1. С. 58-63.
 12. Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери : наукова доповідь / за заг. ред. Саблука П. Т. Київ : ННЦ ІАЕ, 2011. 342 с.
 13. Паляничко Н. І. Світовий досвід розвитку земельно-іпотечного кредитування. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 17. С. 59-63.
 14. Саблук П. Т. Проблеми іпотеки землі в контексті фінансової безпеки. Проблеми форування іпотечного ринку в контексті фінансової безпеки України : Зб. Матеріалів круглого столу. Київ, 30 вересня 2002. С. 112-119.
 15. Сільське господарство України : Стат. збірник Державної служби статистики України. URL : www.ukrstat.gov.ua.
 16. Статистика НБУ. Офіційний сайт НБУ. URL : http: www.bank.gov.ua.
 17. Шпикуляк О. Г. Інституціоналізм як методологія міждисциплінарного пошуку в економічній теорії. Економіка АПК. 2009. № 11. С. 141-148.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_8_p_31_44.pdf