ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.436.51 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202008045
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Розвиток аграрного сектору України: фінансовий аспект / Саблук П.Т., Хомин І.П. // Економіка АПК. - 2020. - № 8 - С. 45

Мета статті – обґрунтувати концепцію переорієнтації безповоротних бюджетних асигнувань на поворотне, проте пільгове кредитування товаровиробників аграрного сектору України. Методика дослідження. Використано такі наукові методи: формалізації, дедукції, індуктивного й абстрактно-логічного – для аналітичного опрацювання наукових джерел, в яких висвітлюються напрацювання вчених у ракурсі окресленої проблеми; економіко-математичних – для встановлення причинно-наслідкової залежності й тенденцій досліджуваних чинників; статистичного порівняння й групування – для визначення динаміки досліджуваних показників за тривалий період; логічного узагальнення – для формулювання висновків за результатами дослідження проблеми вдосконалення фінансово-економічних відносини в аграрному секторі України; графічний – для візуалізації фактографічного матеріалу. Результати дослідження. З урахуванням того, що обсяги бюджетних дотацій для товаровиробників аграрного сектору України недостатні, а їхня традиційна безповоротність спонукає не пошуки внутрішніх резервів, а утриманські настрої, тож вони не справляють відчутного впливу на розвиток виробництва в господарствах, які їх отримали в результаті невиваженого відбору реципієнтів – не завжди тих, які використовують ці дотації раціонально, обґрунтовується концепція переорієнтації безповоротних бюджетних асигнувань на поворотне, проте пільгове кредитування товаровиробників аграрного сектору. Елементи наукової новизни. Концепція переорієнтації безповоротних бюджетних асигнувань на поворотне, проте пільгове кредитування товаровиробників аграрного сектору обґрунтовується вперше, тож для неї притаманні елементи наукової новизни. Практична значущість. Ареалом впровадження пропонованих заходів може стати сфера фінансово-економічних відносин в аграрному секторі України. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 10.
Ключові слова: аграрний сектор; дотації; концепція; пільгове кредитування; фінансово-економічні відносини

Список використаних джерел

  1. Амбросов В. Трансформаційні процеси в аграрній сфері економіки. Економіка України. 2003. № 8. С. 66-70.
  2. Барсукова С. Ю. Аграрная политика России. Общественные науки и современность. 2017. № 5. С. 31–45.
  3. Зінчук Т. О., Куцмус Н. М. Диверсифікація бізнесу на сільських територіях: досвід країн світу. Економіка АПК. 2018. № 4. С. 19-27.
  4. Лупенко Ю. О. Науково-методологічне забезпечення розвитку економіки сільського господарств України. Економіка АПК. 2018. № 10. С. 6-14.
  5. Мартинюк М. П. Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: стан та перспективи запровадження. Економіка АПК. 2017. № 3. С. 15-21.
  6. Никулин А. Олигархоз как преемник постколхоза. Экономическая социология, 2010. Т.11. №1. С.17-34.
  7. Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період. Київ : ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН, 2008. 100 с.
  8. Пулім В. А. Реальний власник та його становлення в аграрній сфері. Економіка АПК. 2002. № 7. С. 48-52.
  9. Трегобчук В. Екологія, науково-технічний прогрес і ринок. Економіка України. 1993. № 2. С. 13-23.
  10. Узун В. Я., Шагайда Н. И. Аграрная реформа в постсоветской России: механизмы и результаты (рецензия И. Буздалова). Вопросы экономики. 2016. № 4. С. 157-158.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_8_p_45_51.pdf