ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 331.57.338.242.4 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202008006
Аграрна політика і реформування

Диверсифікація використання трудового потенціалу сільських територій / Шебанін В.С., Кормишкін Ю.А. // Економіка АПК. - 2020. - № 8 - С. 6

Мета статті – розгянути та проаналізувати можливі напрями диверсифікації використання трудового потенціалу сільських територій. Методика дослідження. Використано методи: діалектичний (пізнання процесів і явищ), монографічний (аналіз еволюції наукових здобутків українських й іноземних учених стосовно проблем використання трудового потенціалу сільських територій), абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків), статистичний (при розробленні таблиць та рисунків), стохастичного моделювання (при визначенні найбільш ймовірних напрямів щодо вибору сфери професійної діяльності). Результати дослідження. Розглянуто й проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку трудового потенціалу сільських територій України. Обґрунтовано напрями диверсифікації видів господарської діяльності на сільських територіях. Особливу увагу приділено розвитку несільськогосподарських видів зайнятості. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні й практичні положення щодо напрямів диверсифікації використання трудового потенціалу сільських територій України, що сприятиме формуванню багатогалузевої структури зайнятості сільського населення; визначено сучасні тенденції розвитку нестандартних форм зайнятості в країнах ЄС та обґрунтовано необхідність зміцнення функціональної ролі сільської місцевості у бік позааграрних функцій. Практична значущість. Основні викладені положення і висновки містять певні практичні рекомендації щодо сприяння залученню сільського населення до підприємницької діяльності, що забезпечить збереження та різноваріанте використання трудового потенціалу сільських територій. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: трудовий потенціал; сільські території; зайнятість; безробіття; дистанційна зайнятість

Список використаних джерел

 1. OECD Services Trade Restrictiveness Index : Policy Brief. OECD 2014. URL : http://www.oecd.org/mcm/MCM-2014-STRI-Policy-Brief.pdf.
 2. Skills panorama. Agricultural labourers. (2020). URL : https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/occupations/agricultural-labourers.
 3. Stewart T.A. Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations. N.Y.-L., Doubleday. Currency, 1997.
 4. The Global Innovation Index 2014 : The Local Dynamics of Innovation. Geneva : Cornell University, INSEAD, World Intellectual Property Organization. 428 p.
 5. Богиня Д. П., Грішнова О. А. Основи економіки праці : навчальний посібник. Київ : Знання-Прес, 2000. 313 с.
 6. Жибак М.М. Розвиток трудового потенціалу села західного регіону: монографія. Тернопіль : Астон, 2010. 336 с.
 7. Зінчук Т. О., Куцмус Н. М. Диверсифікація бізнесу на сільських територіях: досвід країн світу. Економіка АПК. 2018. № 4. С. 19-27.
 8. Ільїч Л. М. Інноваційна модель зайнятості: сутність, характерні ознаки та передумови становлення в Україні. Ринок праці та зайнятість населення. 2015. № 2. С. 13-17.
 9. Олійник Т.І. Формування й ефективне використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств : монографія. Харків : Магда Ltd, 2008. 372 с.
 10. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
 11. Регулювання зайнятості сільського населення в умовах реформування аграрного сектору України : Аналітична записка Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України. URL : https://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialna-politika/regulyuvannya-zaynyatosti-silskogo-naselennya-v-umovakh.
 12. Рябоконь В. П. Проблеми формування соціально-економічних умов розвитку українського села. Економіка АПК. 2015. № 9. С. 68-74.
 13. Соціально-трудовий потенціал: теорія і практика : у 2-х ч. / М. І. Долішній та ін. Київ : Наук.думка, 1994. 212 с.
 14. Ткачук В. А. Сучасний стан і тенденції розвитку аграрного ринку праці. Економіка АПК. 2019. № 7. С. 6-12.
 15. Чорний Р.С. Розвиток трудового потенціалу просторових форм організації українського суспільства: монографія. Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України, 2013. 384 с.
 16. Шестакова А. В. Проблемы и пути решения альтернативной занятости в регионе. Прогресс. Международный научный журнал. Тбилиси. 2017. № 1/2. С. 61–64.
 17. Яворська А. В. Формування системи ринку праці в сільському господарстві регіону. Економіка АПК. 2015. № 6. С. 108-114.