ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.3:338.439.5:636.32/38:339.9 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202008060
Зовнішньоекономічні відносини

Розвиток світового ринку продукції вівчарства / Жарук Л.В., Коваль Т.С., Козак О.А. // Економіка АПК. - 2020. - № 8 - С. 60

Мета статті – здійснити оцінку основних тенденцій функціонування світового ринку продукції вівчарства для визначення стратегічних орієнтирів галузі в Україні. Методика дослідження. У процесі дослідження використано діалектичний метод пізнання, системний підхід до вивчення економічних явищ і процесів; абстрактно-логічний метод – для узагальнень та формулювання висновків; монографічний – деталізації кон’юнктурних складових світового ринку вівчарської продукції; емпіричний – комплексної оцінки сучасного стану об’єкта дослідження; історичний – структурування у часі основних тенденцій розвитку досліджуваного ринку; порівняльного аналізу – зіставлення показників та виявлення динаміки їх змін у часі; табличний – відображення отриманих результатів, графічний – наочного відображення результатів цінових рангів основних продуктів вівчарства; статистичних групувань – для розподілу країн на групи за різними факторами. Результати дослідження. Досліджено ретроспективу та сучасний стан розвитку ринку продукції вівчарства у світі. Проведено аналіз обсягів виробництва та поголів’я овець у світі по найбільших виробниках. Виявлено посилення спеціалізації на м’ясо-молочному напрямі у світовому вівчарстві. Здійснено ранжування країн світу за рівнем закупівельних цін на 1 т баранини, 1 т вовни та 1 т овечого молока. Розглянуто динаміку експорту та імпорту живих овець, баранини, вовни та овечого сиру по основних експортерах та імпортерах за період 2012-2018 рр. Встановлено, що, враховуючи світові тренди розвитку ринку продукції вівчарства, в Україні доцільно нарощувати обсяги виробництва баранини у великотоварних господарствах, що дозволить задовольнити існуючий попит на дану продукцію у світі. Також одним із перспективних напрямів розвитку галузі може стати виробництво елітних овечих сирів, починаючи з невеликих крафтових виробництв регіональних брендів. Елементи наукової новизни. Набула подальшого розвитку аналітична оцінка світової кон’юнктури ринку основних видів вівчарської продукції з позицій інтеграції України у міжнародний ринок даних продуктів. Практична значущість. Результати досліджень можуть бути використані органами державного управління при визначенні національної політики розвитку вівчарства, формуванні стратегії його розвитку з урахуванням експортних можливостей на короткострокову і довгострокову перспективу. Табл.: 8. Рис.: 3. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: ринок; продукція вівчарства; попит; пропозиція; експорт; імпорт; світ

Список використаних джерел

 1. Ібатуллін І. І., Пабат В. О., Туринський В. М. Стан і шляхи підвищення експортного потенціалу галузі вівчарства України. Економіка АПК. 2014. № 3. С. 13-23.
 2. Кваша С. М., Файчук О. М., Файчук О. В. Європейська економічна інтеграція : навч. посіб. Київ : НУБіП, 2019. 282 с.
 3. Китаєва А. П., Безалтична О. О. Проблеми сучасного розвитку вівчарства. Тваринництво України. 2016. № 1-2. С.2-4.
 4. Козак О. А., Беженар І. М. Шляхи підвищення конкурентоспроможності галузі вівчарства. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Зб. наук. праць. Економіка. 2014. Вип. 1(65). С. 175- 181.
 5. Лупенко Ю. О., Пугачов М. І., Духницький Б. М. Формування глобального і регіонального ринків сільськогосподарської сировини та продовольства : монографія / за ред. Ю. О. Лупенка, М. І. Пугачова. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2015. 320 с.
 6. Русан В. М. Оцінка перспектив та можливостей для агропромислового комплексу України внаслідок підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом : аналітична записка. 2014. URL : https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/ocinka-perspektiv-ta-mozhlivostey-dlya-agropromislovogo-kompleksu-ukraini.
 7. Трофімова Г. В. Тенденції світового ринку продукції вівчарства та місце України у світовому виробництві його продукції. Продуктивність агропромислового виробництва. Серія: Економічні науки. 2013. № 24. С. 63-71.
 8. Шелест Л. С. Управління галуззю вівчарства на основі витратно-цінового механізму. Науковий вісник «Асканія-Нова». 2008. Вип. 1. С. 245-252.
 9. Claus Deblitz Beef and Sheep Report 2019 – a summary of main findings. Agribenchmark. 2019. URL : http://catalog.agribenchmark.org/blaetterkatalog/BSR2019/#page_18.
 10. FAOSTAT. URL : http://www.fao.org/faostat/en.
 11. Kozak O. A., Bezhenar I. M. Organizational and economic reserves of improving the sheep breeding industry competitiveness. Економіка АПК. 2015. № 8. С. 33-38. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201508033.
 12. Sheep and goat – market situation – dashboard (2020). URL : https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/sheep-meat-dashboard_en.pdf.
 13. Sheep Summary Report. (2020). Agricultural Marketing Service. U.S. Department of Agriculture. URL : https://www.ams.usda.gov/market-news/sheep-reports.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_8_p_60_71.pdf