ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.439(477) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202008081
Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Формування складових детермінант інституціонального середовища економіки України / Термоса І.О. // Економіка АПК. - 2020. - № 8 - С. 81

Мета статті – розглянути аспекти формування складових детермінант інституціонального середовища економіки України, визначити ефективні та не ефективні, але діючі у ньому інституції, конкретизувати трактування поняття «інституціональне середовище», сформувати на основі залежності від попереднього розвитку алгоритм введення нової інституції, а також визначити оптимальний режим його розвитку. Методика дослідження. Використано діалектичні методи пізнання процесів і явищ, монографічний метод (аналіз еволюції наукових здобутків вітчизняних та іноземних учених щодо ефективності функціонування інститутів та інституцій), порівняльного аналізу (визначено основні відмінності ефективних та неефективних інституцій), емпіричний (комплексна оцінка і аналіз об’єкта дослідження), абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формування висновків). Результати дослідження. Розглянуто аспекти формування складових детермінант інституціонального середовища економіки України. Висвітлено основні трактування поняття «інститути» та «інституції», досліджено їх вплив на формування інституціонального середовища. Розкрито сутність ефективних та неефективних інституцій та надано їх узагальнений авторський перелік. Досліджено механізм формування інституціонального середовища з урахуванням попереднього шляху розвитку, а також наведено авторське бачення оптимального режиму його розвитку. Розроблено на основі залежності від попереднього розвитку алгоритм введення нової інституції в інституціональне середовище. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні й практичні положення щодо процесу формування складових детермінант інституціонального середовища економіки України; узагальнено поняття «інституціонального середовища», під яким пропонується розуміти сукупність діючих інститутів та інституцій (норм), загальна сукупність яких може включати в себе як ефективні, так і неефективні, але все ще діючі, що забезпечують функціонування, взаємодію та розвиток агентів в економіки України як окремо взятої території, так і держави в цілому; узагальнено перелік ефективно діючих та не ефективних, але все ще діючих інституцій у сучасному інституціональному середовищі економіки України; узагальнено поняття режиму розвитку інституціонального середовища, яке базується на середньому режимі розвитку інституціонального середовища економіки України, при якому відбувається неповна заміна існуючих інститутів, а також вводяться в дію і нові, націлені на загальне поліпшення функціонування інституціонального середовища; запропоновано удосконалений алгоритм введення нової інституції (норми) для формування інституціонального середовища економіки України.© Практична значущість. Основні положення, викладені у статті, містять певні методичні і практичні рекомендації щодо формування складових детермінант ефективного інституціонального середовища економіки України. Інститути та інституції можуть бути як ефективними, так і неефективними. Для введення нової інституції необхідно прикласти значні зусилля, щоб вона закріпилась у визначеному інституті та мала позитивний вплив на функціонуюче інституціональне середовище економіки України. Використовуючи залежність від попереднього розвитку, можна дослідити наскільки ефективна та чи інша функціонуюча на сьогодні інституція. Табл.: 3. Рис.: 3. Бібліогр.: 25.
Ключові слова: інститути; інституції; норми; інституційні пастки; інституційне середовище; інституціональне середовище національної економіки; залежність від попереднього розвитку

Список використаних джерел

 1. Болдирєва Л. М. Формування інституційного середовища агропродовольчого сектора економіки. Агросвіт. 2017. № 4. С. 10-15.
 2. Вольчик В. В. Институционализм: вторичность нового мифа? (возможности и приделы институциональной экономики). Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2003. Т. 1. № 1. С. 126-134.
 3. Дегтярьова О. О., Пудичева Г. О. Залежність від попереднього розвитку («path dependence») української енергетичної системи. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 1 (151). С. 79-85.
 4. Дегтярьова О. О. Вплив залежності від попереднього розвитку на трансформацію економічних систем. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. № 2 (49). ч. 1. С. 104-108.
 5. Латинін М.А., Заскалкіна О. М. Перспективи розвитку механізмів державного регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі економіки України. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2017. № 10 (32). С. 14-22
 6. Латов Ю. В., Нуреев Р. М. Теория зависимости от предшествующего развития в контексте институциональной экономической истории. URL : http://ecsocman.hse.ru/text/16213105/.
 7. Лопатинський Ю. М. Трансформація аграрного сектора : інституціональні засади : монографія. Чернівці : Рута, 2006. 343 с.
 8. Лопатинський Ю. М., Тодорюк С. І. Детермінанти сталого розвитку аграрних підприємств : монографія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. 220 с.
 9. Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. Інститути та інституції у розвитку аграрної сфери економіки. Економіка АПК. 2011. № 7. С. 169-177.
 10. Месель-Веселяк В.Я. Організаційно-економічні умови розвитку аграрного виробництва в Україні. Економіка АПК. 2010. № 9. С. 3-12.
 11. Норт Д. Институциональные изменения : рамки анализа. Вопроси экономики. 1997. № 3. С. 6-17.
 12. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / пер. з англ. І. Дзюб. Київ : Основи, 2000. 198 с.
 13. Полтерович В. М. Институциональные ловушки и экономические реформы. Москва : ЦЭМИ РАН и РЭШ, 1999. 37 с.
 14. Саблук П.Т. Розвиток інституцій удосконалення механізму реформування аграрного сектору економіки. Економіка АПК. 2010. № 10. С. 3-11.
 15. Сорокина С. Г. Торстейн Веблен и его книга «Теория праздного класса». Москва : Прогресс, 1984. 368 с.
 16. Фертікова Т. М. Інституційна економіка. Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2010. 124 с.
 17. Шпикуляк О. Г. Економічні інституції та інститути у розвитку теорії ринку. Економіка АПК. 2010. №1. С. 159-165.
 18. Шпикуляк О. Г. Інституції у розвитку та регулюванні аграрного ринку: монографія. Київ. ННЦ ІАЕ, 2010. 396 с.
 19. Arthur W. B. Competing Technologies, Increasing Returns, and Lock-In by Historical Events. The Economic Journal. 1989. Vol. 99. No 394. March. P. 116-131.
 20. David Р. Clio and the Economics of QWERTY. Amer. Econ. Rev. 1985. Vol. 75. No. 2. P. 332–337.
 21. Hämäläinen Lahtinen. Path Dependence in Operational Research - How the Modeling Process Can Influence the Results Operations Research Perspectives, 2016. 3:14-20. https://doi.org/10.1016/j.orp.2016.03.001.
 22. Lahtinen, Guillaume, Hämäläinen. Why pay attention to paths in the practice of environmental modelling? Environmental Modelling and Software, 2017. № 92. Р. 74-81. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2017.02.019.
 23. Lahtinen Hämäläinen. Path dependence and biases in the even swaps decision analysis method. European Journal of Operational Research, 2016. Vol. 249(3). P. 890-898. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.09.056.
 24. The global competitiveness report 2017-2019. http://www3.weforum.org/docs/GCR20172018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf; http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
 25. Thrane S., Blaabjerg S., Møller R. H. Innovative path dependence: Making sense of product and service innovation in path dependent innovation processes. Research policy, 2010. Vol. 39(7) Р. 932-944. https://doi.org/10.1016/j.respol.2010.04.003.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_8_p_81_92.pdf