ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.543 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202008093
Наукова дискусія

Формування макроекономічних пропорцій в нових умовах господарювання / Самєдова Офелія Музаффар кизи, Набієв Алі Сададин огли // Економіка АПК. - 2020. - № 8 - С. 93

Мета статті – розглянути питання формування макроекономічних пропорцій в умовах становлення нових економічних відносин. Методика дослідження. Використано праці класиків економічної науки, сучасні дослідження іноземних вчених-економістів, наукові розробки вітчизняних учених, рішення й укази уряду Азербайджанської Республіки щодо вдосконалення структури економіки та підвищення її ефективності. Результати дослідження. Теоретико-методично обгрунтовано взаємозв'язок економічних і соціальних ознак макроекономічних пропорцій, що формується в нових умовах господарювання. Охарактеризовано сутність утворення макроекономічних пропорцій як функціональної основи побудови соціально орієнтованої економіки. Елементи наукової новизни. Розглянуто процес формування первинних доходів у період трансформації, рівень і динаміку оплати праці й ВВП, тенденції зміни співвідношення заробітної плати і продуктивності праці, а також прибутку у вартісній і галузевій структурі ВВП, проаналізовано макроекономічні показники ефективності національної економіки. Практична значущість. Результати дослідження можуть використовуватися для обгрунтування соціальної й економічної ефективності, пов'язаної з утворенням макроекономічних пропорцій національної економіки у трансформаційний період та результативністю діяльності промислових підприємств. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: економіка; держава; національна економіка, міжнародний форум; підприємництво; підприємства

Список використаних джерел

 1. Абалкин Л. И. Размышления о стратегии и тактике экономической реформы. Вопросы экономики. 1993. № 2. С. 4-11.
 2. Allais M. L’impot sur le capital et la reforme monetaire. Paris: Hermann, 1977.
 3. Ачаповская, М. З. Экономическая теория. Минск : ФУ Аинформ, 2010. 431 с.
 4. Глобальное экономическое регулирование : учебник / В. П. Зуев [и др.]. Москва : Магистр, 2011. 573 с.
 5. Елисеев А. С. Экономика : бизнес-курс МВА : учебник ; 3-е изд. Москва : Дашков и К, 2015. 498 с.
 6. Ивашковский С. Н. Экономика для менеджеров: микро- и макроуровень : учебное пособие ; РАНХиГС при Президенте РФ. [7-е изд., испр.]. Москва : Дело, 2014. 438 c.
 7. Кириченко В. Н. Рыночная трансформация экономики: теория и опыт. Российский экономический журнал. 2000. № 11-12. С. 34-37.
 8. Кудров В. М. Мировая экономика: социально-экономические модели развития : учебное пособие ; Государственный университет – Высшая школа экономики, Факультет мировой экономики и мировой политики. Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2015. 400 с.
 9. Мустафаева Н. М. Формирование макроэкономических пропорций в трансформируемой экономике. Баку : Элм, 2005. 276 с.
 10. Обновленный макроэкономический прогноз. URL : http://www.nv-online.info/by/743/economics/127891/. – Дата доступа : 20.04.2017.
 11. Jonn Sloman, çev: Çakmak A., Mikro İktisat, Bilim teknik.
 12. Kahneman Daniel. “Mars of Bounded Rationality” Psychology for Behavioral Economics. American Economic Review. 2003. Vol. 93. No. 5, December. P. 1449-1475.
 13. McConnell. Principles of Economics, McGraw-Hill Irwin, 2002.
 14. Türkay O. İktisat Teorisine Giriş. İmaj yayınevi. Ankara, 2010.
 15. Данные и исследования. URL : www worldbank.org/eca/Russian/data//
 16. The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan. URL : www.azstat.gov.az/
 17. Рейтинг стран. URL : www/Russian.doingbusinnes.org/rankinqs.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_8_p_93_97.pdf