ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.8:631/635 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202008098
Сторінка молодого науковця

Організаційно-структурні аспекти формування економічної результативності сільськогосподарських підприємств / Охота Ю.В. // Економіка АПК. - 2020. - № 8 - С. 98

Мета статті – охарактеризувати організаційно-структурні аспекти формування економічної результативності сільськогосподарських підприємств. Методика дослідження. Використано загальнонаукові методи – аналіз і синтез (для виявлення зв’язків між факторами формування економічної результативності сільськогосподарських підприємств, а також оцінки статусних об’єднавчих ефектів її становлення); індукції (для здійснення теоретичних висновків про закономірності причинно-наслідкового зв’язку організаційно-структурних змін і результатів господарської діяльності підприємств); порівняння (для порівняння динаміки зміни структурного складу підприємств у процесі господарської реформи, а також фінансової результативності їх діяльності); абстрактно-логічний метод (для структуризації чинників і ефектів формування економічної результативності сільськогосподарських підприємств). Результати дослідження. Обґрунтовано й розкрито організаційно-структурні аспекти формування економічної результативності сільськогосподарських підприємств як представлення їх системи, а також окремих суб’єктів господарювання. Елементи наукової новизни. На основі систематизації емпіричних даних щодо розвитку сільськогосподарських підприємств визначено сучасні особливості формування економічної результативності господарювання, її організаційно-структурні аспекти з оцінками розмірів підприємств та їх регіональної специфіки забезпечення ефективності. Практична значущість. Отримані результати мають прикладну, методичну спрямованість і дають можливість для обґрунтування управлінських рішень щодо розвитку сільськогосподарських підприємств залежно від розміру й враховуючи організаційну форму. Табл.: 4. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: сільськогосподарське підприємство; класифікація і структура підприємств; малі, середні і великі підприємства; фінансовий результат; прибуток

Список використаних джерел

 1. Аграрна політика та земельні відносини : підручник / Калетнік Г. М., Гончарук І. В., Ємчик Т. В., Лутковська С. М. Вінниця : ВНАУ, 2020. 307 с.
 2. Бурєннікова Н. В., Завгородній І. В. Методичні підходи до формування ефективного механізму управління економічною діяльністю сільськогосподарських підприємств: футурологічні аспекти. Проблеми економіки. 2018. № 4 (38). С. 169-175. URL : https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2018-4_0-pages-169_175.pdf (дата звернення: 15.08.2020 р.).
 3. Бурєннікова Н. В., Ярмоленко Н. В., Завгородній І. В. Аспекти теорії результативності: наративи, когерентні ефекти. Бізнес-Інформ. 2020. № 7. С. 166–174.
 4. Витрати та ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах (моніторинг) / [О. Г. Шпикуляк, Ю. П. Воскобійник, О. В. Овсянніков та ін.] ; за ред. О. Г. Шпикуляка, Ю. П. Воскобійника, О. В. Овсяннікова. Київ, 2007. 294 с.
 5. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 15.07.2020 р.).
 6. Державна служба статистики України. Економічна статистика. Економічна діяльність. Діяльність підприємств. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 20.07.2020 р.).
 7. Маренич Т. Г. Критерії градації підприємств за розміром залежно від завдань диференціації. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2018. № 193. С. 36-47.
 8. Охота Ю.В. Підприємницька діяльність в аграрному секторі: сутність, організаційно-правова форма та інші основні аспекти. Ефективна економіка. 2018. № 3. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2018/153.pdf (дата звернення: 15.08.2020 р.)
 9. Перспективні форми організації господарської діяльності на селі : наук. доп. / Ю. О. Лупенко та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. 114 с.
 10. Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень : Закон України від 05.10.2017 № 2164-VIII (зі змінами). База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19#n9 (дата звернення: 15.07.2020 р.).
 11. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність / [Лупенко Ю. О., Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. та ін.] ; за ред. О. Г. Шпикуляка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 204 с.
 12. Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект : монографія / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Заяць В. М. та ін. Київ, 2016. 432 с.
 13. Романова Л. В. Управління підприємницькою діяльністю : навч. посіб. Київ, 2006. 240 с.
 14. Солонка О. Особливості сільськогосподарського виробництва та пов’язані з цим ризики фінансової безпеки. Вісник ЛНАУ. Серія : Економіка АПК. 2015. № 22(1). С. 122-128.
 15. Шпикуляк О. Г. Ефективність управління аграрним підприємством. Економіка АПК. 2005. № 3. С. 22-25.
 16. Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. Інституціональний аналіз розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки: методичний аспект. Економіка АПК. 2019. № 6. С. 73-82. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201906073.
 17. Rezaei-Moghaddam K., Izadi H. Entrepreneurship in small agricultural quick-impact enterprises in Iran: development of an index, effective factors and obstacles. Journal of Global Entrepreneurship Research. 2019. № 9. Р. 17. https://doi.org/10.1186/s40497-018-0133-3
 18. Us S. Agricultural enterprises production evaluation and development in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. 2016. Vol. 2. No. 2. P. 171-175.