ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: [631.15:636]:[631.158:658.32] DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202011019
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Розвиток кооперації в енергетичній сфері організаційно-економічної соціалізації підприємницького господарювання на селі / Калетнік Г.М., Дюк А.А. // Економіка АПК. - 2020. - № 11 - С. 19

Мета статті – теоретико-методично з емпіричними оцінками охарактеризувати засади розвитку кооперації в енергетичній сфері організаційно-економічної соціалізації підприємницького господарювання на селі. Методика дослідження. Серед використаних методів: абстрактно-логічний – для визначення сутності та засад організаційно-економічної соціалізації підприємницького господарювання з урахуванням чинника координації в аграрній сфері; порівняльного аналізу – для з’ясування організаційної структури суб’єктів господарювання досліджуваної сфери; прогностичний – для оцінювання перспективності розвитку енергетичної кооперації у досягненні енергетичного добробуту в сільському розвитку. Результати дослідження. Обґрунтовано теоретико-методологічні засади організаційно-економічної соціалізації підприємницького господарювання на селі. Встановлено роль енергетичних кооперативів у формуванні енергетичного добробуту сільських громад. Елементи наукової новизни. Визначено методичний зв’язок організаційно-економічної соціалізації підприємництва із кооперацією як чинників збалансування економічних та соціальних інтересів у системі сільського розвитку; пріоритетів покращення відносин у системі соціально-побутового обслуговування населення; організаційних умов активізації використання відновлюваних джерел енергії при формуванні енергетичного добробуту на селі. Практична значущість. Визначено практичні умови й особливості розвитку кооперації в енергетичній сфері організаційно-економічної соціалізації підприємницького господарювання на селі. Систематизовано теоретико-методичні характеристики зв’язку енергетичної кооперації із формуванням системи енергоефективного сільського розвитку, що практично передбачає активну участь сільських жителів в організації самозабезпечення енергетичними ресурсами через механізми участі у створенні та забезпеченні функціонування енергетичних кооперативів. Доведено, що кооперація є важливим структурним механізмом досягнення енергоефективності господарювання. Табл.: 1. Бібліогр.: 24.
Ключові слова: соціалізація; енергетичний кооператив; організаційно-економічна соціалізація; підприємницьке господарювання; соціальне підприємництво

Список використаних джерел

 1. Бородаєвський С.В. Історія кооперації. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 446 с.
 2. Вебер Макс. Господарство і суспільство: нариси соціології розуміння / з нім. пер. М. Кушнір. Київ : Вид. дім «Всесвіт», 2012. 1112 с.
 3. Галушка З. І. Соціалізація трансформаційної економіки: особливості, проблеми, пріоритети : монографія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. 408 с.
 4. Гончарук І. В. Досвід формування енергетичної автономії сільських територій: оцінка ролі кооперативів. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 1. С. 23-40.
 5. Гончарук І. В. Роль сільськогосподарських кооперативів у забезпеченні сталого розвитку сільських територій Вінницької області. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 8. С. 56-67.
 6. Дюк А. А. Концептуально-методичні засади оцінки організаційно-економічної соціалізації підприємництва на селі. Економіка АПК. 2020. № 4. С. 111–120.
 7. Дюк А. А. Організаційно-економічна соціалізація підприємництва на селі в умовах трансформації господарювання. Економіка АПК. 2020. № 5. С. 108–117.
 8. Економічний енциклопедичний словник : у 2-х т. Т. 1 / за ред. С. В. Мочерного. Львів : Світ, 2005. 616 с.
 9. Івашина С. Ю. Теоретико-методологічний підхід до визначення критеріїв соціалізації економіки. Науковий погляд. Економіка та управління. 2016. № 2. С. 54-62. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2016_2_8.
 10. Калетнік Г. М. Стратегіко-інституційні засади ефективності використання потенціалу аграрного сектору економіки. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2015. № 1. С. 3–15.
 11. Калетнік Г. М. Економіка виробництва біопалива в Україні та забезпечення продовольчої безпеки. Економіка АПК. 2010. № 1. С. 30–36.
 12. Калетнік Г. М., Прутська Т. Ю. Трансакційні витрати підприємницької діяльності в агробізнесі. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. 2014. № 2. С. 3–11.
 13. Перспективні форми організації господарської діяльності на селі : наук. доп. / Ю. О. Лупенко та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. 114 с.
 14. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність / [Лупенко Ю. О., Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. та ін.] ; за ред. О. Г. Шпикуляка. Київ : ННЦ«ІАЕ», 2017. 204 с.
 15. Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект : монографія / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Заяць В. М. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 430 с.
 16. Розвиток сільськогосподарської кооперації та інтеграційні процеси в аграрному секторі економіки : монографія / [Малік М. Й., Шпикуляк О. Г., Мамчур В. А. та ін.] ; за ред. М. Й. Маліка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. 374 с.
 17. Шумпетер Й. А. Теорія економічного розвитку: дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу. Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. 242 с.
 18. Юнус М. Мир трех нулей. Как справиться с нищетой, безработицей и загрязнением окружающей среды / пер. с англ. Москва : Альпина Паблишер, 2019. 275 с.
 19. Яхно П. Т. Соціалізація економіки та індивідуалізація споживчого ринку як необхідної передумови національного розвитку. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2019. Вип. 2 (80). С. 12–17.
 20. Шпикуляк О. Г., Іванченко В. О. Досвід Німеччини у розвитку енергетичних кооперативів: перспективи для України. Економіка АПК. 2018. № 1. С. 92–101.
 21. Про альтернативні джерела енергії : Закон України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15#Text.
 22. Як змінюється зелена енергетика в Україні. URL : https://ecoenerhiia.ua/news/jak-zminjuetsja-zelena-energetika-v-ukraini.html.
 23. Shpykuliak O., Bilokinn I. “Green” cooperatives in the formation of an institutional mechanism of evelopment of alternative power engineering in the agrarian sector of the economy. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5 № 2. Р. 249–255. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-2-249-255.
 24. Sakovska O., Shpykuliak O. State regulation of the functioning and development of agricultural cooperatives in the grain market. Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. 33rd IBIMA Conference: 10-11 April 2019 Granada, Spain. Editor Khalid S. Soliman. 2019. P. 8316-8321. URL : http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85074096591&partnerID=MN8TOARS (дата звернення: 07.08.2020).
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_11_p_19_29.pdf