ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.5:339.13:637 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202011052
Аграрний ринок

Аналіз цінової ситуації на ринку м’яса великої рогатої худоби / Копитець Н.Г. // Економіка АПК. - 2020. - № 11 - С. 52

Мета статті – дослідити сучасну цінову ситуацію на ринку м’яса великої рогатої худоби з урахуванням особливостей формування цінового ланцюга “виробництво – переробка – торгівля – споживач” яловичини. Методика дослідження. У процесі дослідження використано такі методи: абстрактно-логічний, системного аналізу – для узагальнення теоретичних положень, обґрунтування висновків; порівняльного аналізу – для порівняння показників та виявлення тенденцій їх зміни у часі; статистичний – при здійсненні оцінки цін на ринку м’яса великої рогатої худоби; табличний – для наочного зображення отриманих результатів дослідження; монографічний – при деталізації цінової ситуації на ринку м’яса великої рогатої худоби; графічний – для виявлення та ілюстрації тенденцій досліджуваних економічних явищ. Результати дослідження. Здійснено аналіз цінової ситуації на ринку м’яса великої рогатої худоби з деталізацією окремих видів цін у різних областях країни. Оцінено тенденції і визначено закономірності динаміки цін на велику рогату худобу та продукти переробки в оптовій і роздрібній торгівлі. В Україні впродовж 2017-2020 рр. відмічається чітка тенденція до зростання всіх видів цін. Виявлено, що підвищення закупівельних цін на молодняк великої рогатої худоби зумовлює зростання оптово-відпускних та роздрібних цін на різні види м’яса. Обґрунтовано, що ціна становить значний інтерес для всіх учасників ринку м’яса великої рогатої худоби. Рівень цін впливає на ефективність діяльності як окремого виробника, так і на розвиток економіки будь-якої країни. Ціни чітко відображають процеси виробництва, обміну, розподілу та споживання. Елементи наукової новизни. Уточнено, що в умовах низької купівельної спроможності більшої часини населення України фактичні роздрібні ціни на яловичину і телятину в торговельній мережі залишаються досить високими та не сприяють зростанню попиту на згаданий вид м’яса. Практична значущість. Результати дослідження можуть становити інтерес для використання учасниками продовольчого ланцюга “виробництво – переробка – реалізація – споживання” яловичини. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 23.
Ключові слова: ринок м’яса великої рогатої худоби; цінова ситуація; ціна реалізації; оптово-відпускна ціна; роздрібна ціна; купівельна спроможність

Список використаних джерел

 1. Вдовиченко Ю. В., Вороненко В. І., Найдьонова В. О., Омельченко Л. О. М’ясне скотарство в степовій зоні України : монографія. Нова Каховка : ПИЕЛ, 2012. 308 с.
 2. Верстюк Г. П. Концептуальний аналіз проблем і механізмів ціноутворення. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції. Чернівці: ДрукАрт, 2009. С. 49.
 3. Державна служба статистики України. URL : http://ukrstat.gov.ua.
 4. Копитець Н.Г., Волошин В.М. Оцінка цінової ситуації на ринку м’яса птиці. Економіка АПК. 2019. №11. С. 42-49. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201911042.
 5. Копитець Н., Волошин В. Ринок м’яса великої рогатої худоби: виробництво та ціна. Галицький економічний вісник. Тернопіль : ТНТУ, 2019. Т. 61, № 6. С. 7-13. https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.06.
 6. Ляховець В. О. Європейський ринок яловичини: місце та роль України. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 9. С. 101-104.
 7. Ляховець В. О. Ціна як макроекономічний фактор розвитку економічного механізму ринку яловичини. Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей X міжнар. наук.-практ. конф. Київ : Інтернаука. 2017. URL : http://www.internauka.com/issues/conf-2017/august/2895.
 8. Мармуль Л. О. Соціальні аспекти формування цін на сільськогосподарську продукцію у регіонах України. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 5, Ч. 1. С. 209-212.
 9. Мостенська Т. Л., Сичевський М. П. Вплив ціни на конкурентоспроможність продукції на ринку молока. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2013. № 52. С. 165-175.
 10. Пасхавер Б. Цінова конкурентність аграрного сектора. Економіка України. 2007. № 1. С. 78-87.
 11. Пуцентейло П. Р. Оцінка стану розвитку виробництва м’яса великої рогатої худоби в Україні. Інноваційна економіка. 2010. № 3 (17). С. 74-81.
 12. Саблук П. Т. Ціна – запорука ефективності сільськогосподарського виробництва. Вісник економічної науки України. 2010. № 2 (18). С. 212-213.
 13. Сало І. А. Особливості ціноутворення на ринку плодів та ягід. Економіка АПК. 2009. № 10. С. 82-86.
 14. Свиноус І. В., Гура А. М., Микитюк Д. М. Економічні аспекти виробництва тваринницької продукції в Україні. Економіка та управління АПК. 2013. Вип. 11. С. 29-33.
 15. Смольнякова Н.М. Теорія ціни як методологічна основа формування сучасної цінової політики. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2011. № 1. С. 274-283.
 16. Шпичак О. М., Боднар О. В., Копитець Н. Г. та ін. Цінова ситуація на ринках продукції тваринництва в Україні. К. : ННЦ «ІАЕ», 2017. 52 с.
 17. Шпичак О. М., Боднар О. В., Шпичак О. О. Теоретико-методологічні та практичні основи ціноутворення : монографія. Київ : ЦП «Компринт», 2017. 545 с.
 18. Шуст О. А., Радько В. І. Організаційно-економічні засади функціонування м’ясного скотарства в Україні. Економіка АПК. 2014. № 6. С. 10-15.
 19. Bettencourt E. M. V., Tilman M., Narciso V., Carvalho M. L. S., & Henriques P. D. S. The Livestock Roles in the Wellbeing of Rural Communities of Timor-Leste. Revista de Economia e Sociologia Rural. 2015. Vol. 53(Suppl. 1). Р. 63-80. https://doi.org/10.1590/1234-56781806-94790053s01005.
 20. McDermott J.J. et al. Sustainable intensification of small-scale livestock systems in the tropics. Livestock. 2010. Vol. 130. Р. 95-109. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2010.02.014.
 21. Mudrak R., Nyzhnyk I., Lagodiienko V., Lagodiienko N. Impact of seasonal production on the dynamics of prices for meat and dairy products in Ukraine. TEM Journal. 2019. Vol. 8. №. 4. P. 1159-1168. https://doi.org/10.18421/TEM84-08.
 22. Tomilin O. O. Regulation of the equivalence of intersectoral relations in the Agroindustrial complex: theoretical aspects. Regional economy. 2012. № 5. P. 70-76.
 23. Varchenko, O., Svynous, I., Skotsyk, V., Grynchuk, Y., Khakhula, L. Price Parity of Reconstructing Technological Supply Chain Capacity in the Agricultural Sector of Ukraine. International Journal of Supply Chain Management. 2018. № 4. P. 397-406.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_11_p_52_59.pdf