ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.24 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202011006
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Удосконалення державного управління розвитком аграрного сектору економіки та сільських територій України / Гадзало Я.М., Лузан Ю.Я. // Економіка АПК. - 2020. - № 11 - С. 6

Мета статті – обгрунтувати необхідність та визначити шляхи удосконалення державного управління розвитком аграрного сектору економіки та сільських територій. Методика дослідження. Використано метод узагальнення наукового пізнання вітчизняних і зарубіжних вчених у питаннях теорії і практики організації системи державного управління в аграрному секторі економіки в сучасних умовах, логічний – для визначення соціально-економічних процесів, економіко-математичний, статистичний та порівняльний – для здійснення аналітичних розрахунків. Результати дослідження. Обґрунтовано, що на даному етапі розвитку країни в питаннях аграрного сектору економіки і сільських територій організація державного управління потребує суттєвої модернізації. Доведено необхідність закріплення оновленої тактики і стратегії держави в законі про сучасну аграрну політику та інших спеціальних законах, як основних інструментів для реалізації політики держави, відновлення діяльності центрального органу виконавчої влади з питань агропромислового розвитку та відповідних регіональних і місцевих державних органів управління на принципово нових засадах, необхідності удосконалення наукового і кадрового забезпечення, розширення використання механізмів державно-приватного партнерства та саморегулювання ринкових відносин. Елементи наукової новизни. Дістали обґрунтування визначення шляхів удосконалення державного управління розвитком аграрного сектору економіки та сільських територій на сучасному етапі, запропоновано алгоритм розбудови системи державного управління аграрною сферою України. Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використання при вдосконаленні державного управління аграрною сферою України, законодавства з питань державної аграрної політики, в навчальному процесі, при поглибленні наукових досліджень. Табл.: 2. Рис.: 2. Бібліогр.: 28.
Ключові слова: система державного управління; державна аграрна політика; аграрний сектор економіки; інституції

Список використаних джерел

 1. Аграрна реформа в Україні / [П. І. Гайдуцький, П. Т. Саблук, Ю. О. Лупенко та ін.] ; за ред. Гайдуцького П. І. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2005. 424 с.
 2. Аграрний устрій в Україні : наукове видання / за ред. Ю. О. Лупенка, М. Ф. Кропивка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 64 с.
 3. Андрійчук В. Г. Агропромислові формування нового типу в контексті стратегії розвитку вітчизняного сільського господарства. Економіка АПК. 2013. № 1. С. 3-15.
 4. Андрійчук В. Г., Зубець М. В., Юрчишин В. В. Сучасна аграрна політика: проблемні аспекти. Київ : Аграрна наука, 2005. 14 с.
 5. Бородіна О. М. Аграрна політика України: витоки, сучасний стан і нові можливості в контексті інституціалізму та викликів глобалізації. Економіка України. 2008. № 10. С. 94-111.
 6. Гайдуцький П. І. Аграрна реформа Л. Д Кучми в Україні. Київ : ТОВ «Інформаційні системи, 2015. 448 с.
 7. Гладій М. В., Лузан Ю. Я. Аграрні трансформації та селянські господарства в системі продовольчої безпеки України. Економіка АПК. 2020. № 5. С. 6-21.
 8. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 9. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року : Постанова КМУ від 19.09.2007 р. № 1158.
 10. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи : монографія / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2014. 516 с.
 11. Кваша С. М. Методологічний базис прийняття суспільних рішень в аграрній політиці. Економіка АПК. 2013. № 8. С. 12-21.
 12. Кириленко І. Г. Аграрна реформа в Україні: надбання, проблеми. Економіка АПК 2005. № 5. С. 8-14.
 13. Конституція України (28.06.1996 р.). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.
 14. Кропивко М. Ф. Розвиток самоврядних господарських об’єднань в агропромисловій сфері. Економіка АПК. 2009. № 9. С. 21-26.
 15. Лузан Ю. Я., Лузан О. Ю. Капіталізація аграрного сектору України. Економіка АПК. 2016. № 3. С. 21-29.
 16. Лопатинський Ю. М. Фактори трансформації вітчизняного аграрного сектору. Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Серія : Економіка. Чернівці: Рута. 2008. Вип. 367. С. 73-77.
 17. Лупенко Ю. О. Стан та перспективи сталого розвитку сільських територій. / Сучасні проблеми та перспективи сталого розвитку сільських територій : Зб. Матеріалів шістнадцятого конгр. вчен. економістів-аграрників та міжнар. наук.-практ. конференції, Київ, 1 червня 2017 р. / редкол. : Ю. О. Лупенко, П.Т. Саблук та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 386 с.
 18. Месель-Веселяк В. Я. Аграрна реформа і організаційно-економічні трансформації в сільському господарстві. Економіка АПК. 2010. № 4. С. 3-18.
 19. Молдаван Л. В. Форми і важелі впливу на формування міжгалузевих цін та їх стабілізацію в агропромисловому комплексі. Економіка АПК. 2012. № 1. С. 180-183.
 20. Модернізація державної політики розвитку аграрної сфери України: виклики, шляхи вирішення : монографія / Гадзало Я. М., Гладій М. В., Саблук П. Т., Лузан Ю. Я. Київ : Аграрна наука, 2020. С. 379.
 21. Організація управління аграрною економікою : монографія / [Кропивко М. Ф., Німчук В. П., Россоха В. В. та ін.] ; за ред. М. Ф. Кропивка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2008. 420 с.
 22. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року : Закон України від 18 жовтня 2005 р. № 2982–IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2982-15#Text.
 23. Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект : монографія / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Заяць В. М. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 430 с.
 24. Саблук П. Т., Лузан Ю. Я. Аграрна політика та чинники її реалізації. Економіка АПК. 2019. № 10. С. 6-17.
 25. Саблук П. Т. Агроекономічні трансформації в Україні: напрями та перспективи розвитку : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 378 с.
 26. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року / [Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, О. Г. Булавко та ін.] ; за ред. Лупенка Ю. О., Булавки О. Г. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2013. 74 с.
 27. Шпикуляк О. Г. Інституції аграрного ринку : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2009. 470 с.
 28. Юрчишин В. В. Деякі узагальнення і проблеми сучасної аграрної політики. Економіка АПК. 2007. № 4. С. 12-18.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_11_p_6_18.pdf