ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 334.012.32 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202101103
Сторінка молодого науковця

Розвиток підприємницької діяльності в сільському господарстві України / Трутенко Г.О. // Економіка АПК. - 2021. - № 1 - С. 103

Мета статті – висвітлити особливості розвитку підприємницької діяльності в сільському господарстві і надати пропозиції щодо формування підприємницьких структур. Методика дослідження. За теоретико-методологічну основу дослідження слугували класична й сучасна економічна теорія і наукові положення, розвитку підприємництва та підприємницьких структур у сільському господарстві. Для оцінки стану розвитку досліджуваних форм господарювання в сільському господарстві залучено методи аналізу, синтезу, групування, балансовий; при встановленні перспективних обсягів виробництва – розрахунковий, нормативний, для обґрунтування засад ефективного розвитку форм господарювання – порівняльного аналізу. Результати дослідження. Розглянуто сучасний стан і розвиток підприємницької діяльності в сільськогосподарських підприємствах, у тому числі фермерських господарствах України. Запропоновано взаємодію їх між собою щодо утворення контрольованих структур, які забезпечать їх адаптацію та успішне функціонування обслуговуючих кооперативів у ринковому середовищі України. Проаналізовано також діяльність господарств населення, які не відносяться до субєктів підприємницької діяльності. Елементи наукової новизни. Визначено, що на теперішньому етапі суб’єкти господарювання в сільському господарстві України працюють в умовах необхідності адаптації до вимог асоціації з Європейським Союзом. Набули подальшого розвитку варіанти діяльності обслуговуючих кооперативів у сільському господарстві. Наведено сучасну систему органів підтримки підприємницької діяльності в Україні. Практична значущість. З метою забезпечення умов для реалізації власного економічного потенціалу досліджуваним суб’єктам господарювання необхідні життєздатні підприємницькі структури (обслуговуючі кооперативи), які забезпечать їх адаптацію та успішне функціонування на конкурентному продовольчому ринку. Запропоновано трансформацію особистих підсобних господарств до сімейних фермерських господарств – підприємницького типу. Табл.: 4. Рис.: 1. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: підприємництво; підприємницька діяльність; сільське господарство; розвиток суб’єктів господарювання; обслуговуючі кооперативи; підтримка підприємницької діяльності

Список використаних джерел

 1. Бірюк С. В. Роль держави у фінансовому забезпеченні розвитку аграрного сектора в Україні. Ринок цінних паперів України. 2013. № 1-2. С. 33-38.
 2. Господарський кодекс України. Київ : ПОЛИВОДА А. В., 2019. 248 с.
 3. Конституція України. Київ : ПАЛИВОДА А. В., 2019. 76 с.
 4. Концепція розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 664-р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/664-2017-%D1%80/print.
 5. Корінець Р. Я. Сільськогоподарські обслуговуючі кооперативи: формування і функціонування: методичні рекомендації. Київ : ННЦ "ІАЕ", 2012. С. 68.
 6. Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки. Економіка АПК. 2006. № 4. С. 3–10.
 7. Основи аграрного підприємництва / [Лупенко Ю. О., Саблук П. Т., Малік М. Й., Зіновчук В. В. та ін.] ; за ред. М. Й. Маліка. Київ : Інститут аграрної економіки, 2001. 582 с.
 8. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств : Закон України від 10.07.2018 №2497-VIII (далі – Закон № 2497–VIII).
 9. Романова Л. В. Становлення підприємництва в сільському господарстві. Київ : ІАЕ, 1997. 272 с.
 10. Статистичний збірник сільського господарства України за 2018 р. Державна служба статистики України. Київ, 2019. 235 с.
 11. Статистичний щорічник Україна. Державна служба статистики за 2018 р. / за ред. І. Є. Вернера. Житомир : ТОВ «БУК-ДРУК», 2019. 481с.
 12. Угода про асоціацію між Україною та ЄС і його державами-членами. Комітет з питань європейської інтеграції Верховної Ради України. URL : http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/control/uk/publish/article?art_id=56220&cat_id=45826.
 13. Цивільний кодекс України. Київ : «Право», 2020. 452 с.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_01_p_103_112.pdf