ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.8:338.2 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202101015
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Трансформація організаційно-правових форм сільського господарства: від багатоукладності до латифундації / Могильний О.М. // Економіка АПК. - 2021. - № 1 - С. 15

Мета статті – проаналізувати пореформений стан організаційно-правової структури сільського господарства та окреслити можливі ризики латифундації із запровадженням ринкового обігу прав на земельні ділянки. Методика дослідження. За основу досліджень слугували загальнонаукові та економічні методи дослідження, праці українських учених з питань термінології, нормативно-правові акти, дані Держстату України та ресурси Інтернету. Принцип історизму сприяв з’ясуванню першопричин походження терміна «багатоукладність» організаційно-правової структури сільського господарства у 20-х роках минулого століття та передумови можливого поширення латифундій в умовах запропонованої моделі ринкового обігу прав на земельні ділянки. Аналітико-статистичний інструментарій та емпіричний підхід дали змогу порівняти в динаміці аграрні активи, продуктивність суб’єктів господарювання та використати метод групування за їх кількістю, абсолютною і відносною площею земель в обробітку (включаючи сільські домогосподарства) за 2010–2019 рр. Абстрактно-логічні прийоми дозволили розкрити архаїчність терміна «багатоукладність» для характеристики пореформеного функціонування сільського господарства, концептуально охарактеризувати його основні риси, сформулювати відповідні висновки і визначити перспективи подальших розвідок в руслі окресленої тематики. Результати дослідження. Доведено, що «багатоукладність» має історично зумовлений, тобто минущий характер, оскільки застосовувалася в іншій суспільно-політичній формації і мала суто партійно-ідеологічне виправдання заходів, спрямованих на ліквідацію приватних форм господарювання на селі у 20-ті роки минулого століття. Звідси «багатоукладність» не несе позитивно-змістовного наповнення при характеристиці аграрного виробництва України і тим більше є некоректним при визначенні його одним з індикаторів стратегічного розвитку галузі. Тобто, враховуючи основні риси транзитивного стану галузі сільського господарства, доцільно визначати її як змішана аграрна економіка з різноманітними організаційно-правовими формами діяльності й організаційно-виробничою структурою, але з реальними передумовами до повзучого процесу латифундації й монополізму та витіснення в перспективі малих і середніх підприємств. Основою для цього виступає лобіювання агрохолдингами, компаніями з іноземними інвестиціями, міжнародними кредиторами і зарубіжними технічними проєктами своїх інтересів щодо запровадження в Україні неоліберальної моделі ринкового обігу прав на землі сільськогосподарського призначення. Елементи наукової новизни. Доведено некоректність застосування в наукових працях і нормативно-правових актах терміна «багатоукладність» до характеристики нинішнього транзитивного стану організаційно-правової структури сільського господарства України. Практична значущість. Дотримання термінологічної культури агроекономічної науки в цілому і щодо використання поняття «багатоукладності», зокрема, може бути корисними під час дослідження пореформеного стану аграрного сектору економіки України і при розробленні проєктів законодавчих та інших нормативних актів з питань збалансованого розвитку. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 25.
Ключові слова: багатоукладність; організаційно-правова структура сільського господарства; змішана аграрна економіка; агрохолдинги, латифундація

Список використаних джерел

 1. Брус В. Х. Уклад і різноукладність як наукові категорії. Розвиток різноукладності на селі: особли¬вості, проблеми : монографія / В. В. Юрчишин, Л. М. Шевченко, В. Х. Брус та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2004. 446 с.
 2. Гайдуцький П. І. Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні. Київ : ДКС Центр. 2020. 544 с.
 3. Гончаренко В. В., Пантелеймоненко А. О. Дискусійні аспекти використання терміна «соціальна економіка» в сучасній українській економічній науці. Історія народного господарства та економічної думки України. 2020. Вип. 53. С. 83–102.
 4. Кваснюк Б. Є., Кіреєв С. І. Моделі соціально-економічного розвитку в перехідному суспільстві. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи) : монографія / за ред. В. М. Гейця. Київ : Логос, 1999. 500 с.
 5. Корецький М. Х. Державне регулювання аграрної сфери у ринковій економіці : монографія. Київ : Вид-во УАДУ, 2002. 260 с.
 6. Леміш Ю. Колгоспне рабство. Електронний архів українського визвольного руху. 1953. 162 с.
 7. Мазаракі А. А., Лагутін В. Д. Перспективи методологічних змін в економічній теорії ХХ століття. Економічна теорія. 2020. № 1. С. 4–15.
 8. Могильний О. М. Дерегуляція як вирішальний фактор масової інституціоналізації сімейних фермерських господарств. Економіка АПК. 2020. № 8. С. 112–115.
 9. Новий тлумачний словник української мови у чотирьох томах / Т. 2, 4. Київ : Аконіт, 1998. 943 с.
 10. Організаційно-правові форми реформованих сільськогосподарських підприємств в Україні: які висновки можуть бути зроблені? / Інститут економічних досліджень та політичних консультацій в Україні. Німецька консультативна група з питань економічних реформ. URL : https://www/ier.kiev.ua (дата звернення: 05.01.21).
 11. Основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств у сільській місцевості за 2017 рік. Статистичний бюлетень. URL : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 12.01.2021).
 12. Основы марксизма-ленинизма : учебное пособие. Москва : Госиздат политической литературы, 1960. С. 575–601.
 13. Панчишин С. М., Грабуніна І. В. Про вітчизняну терміносистему фундаментальної економічної науки. Економічна теорія. 2020. № 2. С. 99–115.
 14. Парсяк В. Н. Формування корпоративних відносин в системі малого підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.06.01. Київ, 2004. 35 с.
 15. Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року : Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року №806. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : https //zakon.rada.qov.ua (дата звернення: 06.01.21).
 16. Проблеми економіки агропромислового комплексу і формування його кадрового потенціалу : монографія [в 2-х т.]. Т.1 / під ред. Саблука П. Т., Амбросова В. Я., Мазнєва Г. Є. Київ : ІАЕ УААН, 2000. С. 514.
 17. Прокопа І. В., Бородіна О. М. Взаємопов’язаність аграрного і сільського розвитку / Аграрний і сільський розвиток для зростання та оновлення української економіки : наук. доп. / за ред. чл.-кор. НАН України Бородіної О. М., д-ра екон. наук Шубравської О. В. Київ : НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. С. 20–24.
 18. Розвиток форм господарювання в сільському господарстві: проблеми і рішення : наук. доп. / Лупенко Ю. О. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2018. С. 45.
 19. Сапич В. І. Соціально-економічні основи розвитку відносин власності на землю в аграрному секторі економіки : монографія. Суми : ФОП Литовченко Є.Б., 2019. 280 с.
 20. Светлана Мороз. ТОП-10 схем присвоения земли до снятия моратория на продажу. URL : http://agroportal.ua/ (дата звернення: 14.12.2020).
 21. Сільське господарство за різні роки. Статистичний збірник України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 12.01.21).
 22. Советский энциклопедический словарь. Гл. ред. А.М. Прохоров. 4-е изд. Москва : Сов. энцикл., 1988. 1640 с.
 23. Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України (за даними вибіркового обстеження). Статистичний бюлетень за 2010 і 2019 роки. URL : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 12.01.21);
 24. Україна у другій половині 18 століття. URL : https://osvita.ua/vnz/reports/history/35680/ (дата звернення: 20.01.21).
 25. Ходаківська О. В., Могильний О. М. Селянське питання – від общинного землеволодіння до експансії агрохолдингів : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2020. 184 с.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_01_p_15_27.pdf