ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.439 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202101028
Економіка агропромислового виробництва

Розвиток експорту агропродовольчої продукції в Україні / Захарчук О.В. // Економіка АПК. - 2021. - № 1 - С. 28

Мета статті – розглянути поточний стан виробництва продукції харчової промисловості з доданою вартістю, її тенденції та перспективи експорту. Методика дослідження. Дослідження виконано за допомогою таких методів: структурно-функціональний (опис та пояснення системи створення продукції з доданою вартістю), порівняння (визначення властивостей та характеристик на основі зібраних статистичних даних про виробництво сировини та продукції з доданою вартістю), абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання категорій та висновків). Результати дослідження. Розглянуто рівні виробництва сировинної тваринницької продукції та продуктів із доданою вартістю, висвітлені поняття і сутність доданої вартості від сільськогосподарській продукції до продуктів харчування. Окреслено можливості для удосконалення промислової індустрії та перспективи розвитку. Визначено етап розвитку виробництва харчових продуктів із доданою вартістю та подальші перспективи сектору. Елементи наукової новизни. Узагальнено існуючу інформацію стосовно поняття доданої вартості, наведено приклади в українському сегменті сільськогосподарських сировинних продуктів та продуктів із доданою вартістю. Визначено особливості й механізми роботи сільськогосподарського та продовольчого секторів. Практична значущість. У результаті проведеного дослідження стає можливою ідентифікація продуктів сільськогосподарської та харчової промисловості з доданою вартістю. Наведено показники зміни виробництва продукції за роками, видами та категоріями продуктів. Табл.: 3. Бібліогр.: 10.
Ключові слова: сільське господарство; додана вартість; виробництво харчових продуктів; експорт продуктів харчування; харчова промисловість; економіка; зовнішньоекономічна діяльність

Список використаних джерел

  1. Васильєв О. В., Німкович А. І. Вплив інновацій на формування доданої вартості в економіці. Соціальна економіка. 2015. № 2. С. 5-10. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/se_2015_2_3.
  2. Collegiate Dictionary, [Online]. URL : http://www.vedu.ru/bigencdic/19393/.
  3. Coltrain David, Barton David, Boland Michael. Value Added: Opportunities and Strategies, 2000.
  4. Гурняк І. Л., Дацко О. І., Яремчук О. І. Додана вартість як базис економічного розвитку територіальних громад. Регіональна економіка. 2015. № 1. С. 37-47. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2015_1_6.
  5. Dalal Nidhi, Raj Nee, Bisht Vinita.Value Added Products from Ber. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. 2019. № 8. Р. 1603-1615. https://doi.org/10.20546/ijcmas.2019.801.169.
  6. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/pr/ovp/ovp_u/arh_ovp_u.html.
  7. Коваленко О. В. Додана вартість у контексті національної продовольчої безпеки. Економіка та держава. 2015. № 4. С. 98-102. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2015_4_24.
  8. Кравчук І. І., Кравчук І. А. Концептуальні підходи до формування доданої вартості в аграрному секторі економіки. Ефективна економіка. 2018. № 8. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6479 (дата звернення: 17.02.2021).
  9. Кравчук І. А. Методологічні основи формування доданої вартості продукції. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2017. № 1. С. 70-75. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2017_1_17.
  10. Тенденції та перспективи розвитку хлібопекарського виробництва в європейських країнах / М. П. Сичевський, О. М. Шпичак, О. В. Коваленко та ін. Економіка АПК. 2020. № 7. С. 54-67. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202007054
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_01_p_28_33.pdf