ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202101094
Сторінка молодого науковця

Державне регулювання розвитку підприємництва в аграрному секторі / Русанюк В.В. // Економіка АПК. - 2021. - № 1 - С. 94

Мета статті – розкрити сутність і основні напрями державного регулювання розвитку підприємництва в аграрному секторі в сучасних умовах. Методика дослідження. Методологічною основою дослідження стала сукупність методів наукового пізнання системи та механізму державного регулювання розвитку підприємництва в аграрному секторі. Досягненню мети сприяли загальнонаукові методи: емпірічних досліджень (вимірювання, порівняння, спостереження); теоретичних досліджень (аналіз і синтез); а також локальні (специфічні): аналізу ситуації (розрахунково-конструктивний метод). Результати дослідження. Встановлено, що державне регулювання розвитку підприємництва в аграрному секторі – цілісність реалізованих протекціоністських заходів, що гарантують фінансову, бюджетну, правову, економічну, інвестиційну безпеку конкурентоспроможного функціонування суб'єктів підприємництва в ринковому середовищі з метою оптимізації умов і наслідків підприємницької діяльності, формування гідного рівня продовольчої безпеки держави, адаптації товаровиробників до сучасних умов нестабільності та коронакризи. Обґрунтовано, що фінансові витрати на державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників повинні становити не менше 1% обсягу випуску сільськогосподарської продукції, за теперішніх 0,4%. Виявлено відсутність реальної податкової підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Встановлено, що реалізація пріоритетності державного регулювання малих суб'єктів підприємництва, фізичних осіб-підприємців і домогосподарств тільки сприятиме підвищенню інтегральної ефективності використання бюджетних коштів. Елементи наукової новизни. Розкрито сутність та основні напрями державного регулювання розвитку підприємництва в аграрному секторі в сучасних умовах та запропоновано методичний підхід до обґрунтування основних напрямів модифікації державного регулювання, що сприяють вирішенню проблем функціонування підприємництва в аграрному секторі економіки. Акцентовано увагу на основні складові витрат за програмами державної підтримки розвитку підприємництва в аграрному секторі на 2021-2023 рр. Практична значущість. Методичний підхід доцільно використовувати як базу в системі аналізу показників державного регулювання розвитку підприємництва в аграрному секторі відповідно до даних статистичної звітності суб'єктів підприємництва і макропоказників соціально-економічного стану країни. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 25.
Ключові слова: державне регулювання; державна підтримка; розвиток підприємництва; аграрний сектор; сільськогосподарські підприємства; фермерські господарства; кооперативи; криза; ринок

Список використаних джерел

 1. Галицький О. М., Лівінський А. І., Дяченко О. П. Організаційно-економічний механізм держaвного регулювання аграрного виробництва в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 3. С. 93-98.
 2. Гончарук І. В., Томашук І. В. Державне регулювання розвитку ресурсного потенціалу сільських територій: загальні аспекти. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 4. С. 19-30.
 3. Державна полiтика фiнансової пiдтримки розвитку аграрного сектору АПК : монографiя / [М. Я. Дем’яненко, П. Т. Саблук, В. М. Скупий та iн.] ; за ред. М. Я. Дем’яненка. Київ : ННЦ IАЕ, 2011. 372 с.
 4. Державний бюджет на 2021 рік: детальний аналіз аграрних видатків та державної підтримки. URL : https://agropolit.com/news/17897-derjavniy-byudjet-2021.
 5. Діброва А. Д. Державне регулювання сільськогосподарського виробництва: теорія, методологія, практика : монографія. Київ : Формат, 2008. 488 с.
 6. Діброва А. Д. Теоретико-методологічні засади державної підтримки сільського господарства України. Національний вісник НУБіП України. 2009. Вип. 142. С. 19-24.
 7. Калашнікова Т. В., Калашніков А. О. Інституційні засади державної підтримки розвитку аграрного сектора. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. Вип. 2 (42). С. 58-67.
 8. Карпишин Ю. А., Сус Л. В. Подaтковi мехaнiзми регулювaння діяльності агрохолдингів в Україні. Бізнес Інформ. 2019. № 2. C. 209-217.
 9. Литвин Ю. О. Механізми державного регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій України: теорія, методологія, практичні механізми реалізації : монографія. Донецьк : Юго-Восток, 2012. 409 с.
 10. Лупенко Ю. О. Розвиток господарської діяльності на сільських територіях: моделі та форми. Перспективні форми організації господарської діяльності на селі: збірник праць. URL : https: //issuu.com/nnc_iae/docs/19_35_per_for_orh_hos_ (дата звернення: 10.04.2020).
 11. Мальований М. І., Осіпова А. А. Кредитні аспекти державної підтримки сільськогосподарського виробництва України. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Т. 31 (70). № 4. С. 96-102.
 12. Могильний О. М. Зміна парадигми державних регуляторних функції щодо аграрного виробництва в руслі енергетичної концепції С. Подолинського. Збалансоване природокористування. 2020. № 3. С. 69-78.
 13. Модернізація державної політики розвитку аграрної сфери України: виклики, шляхи вирішення : монографія / Гадзало Я. М., Гладій М. В., Саблук П. Т., Лузан Ю. Я. Київ : Аграрна наука, 2020. 330 с.
 14. Осіпова А. А. Еволюція та сутність державного регулювання аграрного сектору економіки. Соціально-економічні засади формування економічної системи України : монографія. Умань, 2019. С. 140-144.
 15. Осіпова А. А. Аналіз результативності державної підтримки сільськогосподарського виробництва в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2020. Вип. 38. С. 37-41. URL : http://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/646/637 (дата звернення: 25.07.2020).
 16. Про затвердження Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28-2020-%D0%BF#Text.
 17. Пронько Л. М., Кулик Н. М. Напрями реалізації державної підтримки аграрного сектору економіки в ринкових умовах господарювання. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 1. С. 23-32.
 18. Пропозиції Мінекономіки щодо державної підтримки аграрної галузі на 2021-2023 рр. URL : https://www.kmu.gov.ua/news/na-agrarnomu-komiteti-predstavili-programi-derzhpidtrimki-apk-na-2021-2023-roki.
 19. Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект : монографія / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Заяць В. М. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 430 с.
 20. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність : монографія / [Лупенко Ю. О., Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. та ін.] ; за ред. О. Г. Шпикуляка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 204 с.
 21. Розвиток сільськогосподарської кооперації та інтеграційні процеси в аграрному секторі економіки : монографія / Малік М. Й., Шпикуляк О. Г., Мамчур В. А. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. 374 с.
 22. Сільське господарство України за 2019 рік: стат. зб. Київ : Держаналітінформ, 2020. 230 с.
 23. Фурман І. В., Пронько Л. М. Формування державної програми підтримки підприємств-агровиробників України з урахуванням світового досвіду. Економіка АПК. 2019. № 11. С. 85-89. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201911085
 24. Черевко Г. В. Державне регулювання діяльності агрохолдингів в умовах конкуренції в сільському господарстві. Аграрна економіка. 2019. Т. 12. № 1/2. С. 67-78.
 25. Шабатура Т. С., Галицький О. М. Державне регулювання в контексті нарощення економічного потенціалу агропродовольчих підприємств України. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2019. № 3. С. 89-99.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_01_p_94_102.pdf