ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.111.66:631.1.017.3 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202102006
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Соціально-економічні умови розвитку аграрного сектору / Рябоконь В.П. // Економіка АПК. - 2021. - № 2 - С. 6

Мета статті – проаналізувати соціально-економічні умови розвитку аграрного сектору з метою подальшого його удосконалення. Методика дослідження. Під час дослідження використано діалектичні методи пізнання процесів і явищ, зокрема монографічний (аналіз структурних змін), емпіричний (комплексна оцінка стану об’єкта дослідження), метод аналізу та синтезу (аналіз сучасного стану й основних тенденцій розвитку аграрного сектору), абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків). Результати дослідження. У процесі вивчання й аналізу соціально-економічних умов розвитку аграрного сектору розкрито його сутність, виявлено причини тих чи інших структурних змін, проблеми і причини відмінностей в динамічному розвитку аграрного сектору, а також визначено конкретні шляхи його поліпшення. Елементи наукової новизни. Удосконалено теоретичні й практичні положення формування і розвитку аграрного сектору, показано роль та значення економічних і соціальних факторів у розвитку аграрного сектору в їх діалектичному взаємозв’язку та пріоритетності кожного. Практична значущість. Визначено конкретні проблеми, недоліки та упущення у формуванні й розвитку аграрного сектору, запропоновано заходи з їх усунення. Табл.: 1. Бібліогр.: 24.
Ключові слова: аграрний сектор; аграрна сфера; земельні відносини; соціальна сфера; сільське господарство; сільгосппідприємства; сільгоспмашинобудування; експорт-імпорт; сільгоспвиробники; економічні інтереси

Список використаних джерел

 1. Аграрний устрій України : наукове видання / за ред. Ю. О. Лупенка, М. Ф. Кропивка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 72 с.
 2. Андрійчук В. Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу. Київ : КНЕУ, 2013. 779 с.
 3. Газета «2000» від 04.02.2021 р.
 4. Газета «2000» від 11.03.2021 р. URL : https://www.2000.ua/modules/pages/files/10976-11---17-marta_762703_1.pdf.
 5. Гайдуцький П. І. Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні. Київ : ТОВ «Інформаційні системи», 2015. 448 с.
 6. Гуторов А. О. Розвиток інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки : монографія. Київ : ТОВ «Сік ГРУП Україна», 2016. 484 с.
 7. Кропивко М. Ф. Напрями реформування системи управління аграрним сектором в умовах децентралізації влади та розвитку євроінтеграційних процесів. Економіка АПК. 2016. № 6. С. 26-37.
 8. Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Вітвіцький В. В. Методичні підходи до оцінки підприємницької діяльності в аграрній сфері економіки. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 56 с.
 9. Малік М. Й. Актуальні питання диверсифікації виробництва в аграрній сфері. Ефективна економіка. 2012. № 12. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1689.
 10. Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М. Стратегічні напрями розвитку аграрного сектора економіки України. Економіка АПК. 2016. № 6. С. 37-49.
 11. Михайлов А. М. Інвестиційні ресурси аграрного сектора економіки України: наукові основи, стан, перспективи : монографія. Суми : ФОП Литовченко Є.Б., 2017. 300 с.
 12. Модернізація матеріально-технічної бази аграрних підприємств / [Захарчук О. В., Войтюк В. Д., Могилова М. М. та ін.] ; за ред. О. В. Захарчука та В. А. Войтюка. Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2019. С. 305.
 13. Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери : наукова доповідь / за ред. акад. НААН П. Т. Саблука. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2011. 342 с.
 14. Перспективні форми організації господарської діяльності на селі : наукова доповідь / [кол. авторів: Ю. О. Лупен-ко, О. Г. Шпикуляк, В. Я. Месель-Веселяк та ін.]. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. 114 с.
 15. Розвиток економіки сільського господарства України в 2011-2015 рр. : наукова доповідь / [Гадзало Я. М, Лупенко Ю. О., Пугачов М. І. та ін.] ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 546 с.
 16. Сільське господарство України 2018 р. Статистичний збірник / за ред. О. М. Прокопенка. Київ : Держстат, 2019. 235 с.
 17. Сільське господарство України 2019 р. Статистичний збірник / за ред. О. М. Прокопенка. Київ : Держстат, 2020. 230 с.
 18. Статистичний щорічник України за 2014 р. / за ред. І. М. Жук. Київ : Держстат, 2015.
 19. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2012. 182 с.
 20. Ходаківська О. В., Могильний О. М. Селянське питання – від общинного землеволодіння до експансії агрохолдингів : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2020. 184 с.
 21. Frey C. B., Osborne M. A. The future of omplayment: now susceptible arejobs to computerization. Retrieved, September, 17. 2013. 72 p.
 22. Lemann N. The myth of commutitg development. New York Times Magasine 2005. Jenuary 9.
 23. Mapkham, Brett L. Mini farming: self Sufficiency on ¼ acre. 2010. 227 p.
 24. Wille Joachim. Menschheit braucht bald zwei Planeten Franfurkter Rund Schau, 2012, 15 may. Р. 3.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_02_p_6_14.pdf