ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 620.925:338.432-021.387(477) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202102071
Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Розвиток галузі біопалив як детермінанта cталого розвитку України / Калетнік Г.М., Пришляк Н.В. // Економіка АПК. - 2021. - № 2 - С. 71

Мета статті – сформувати сценарії розвитку ринку біопалива в Україні та обґрунтувати шляхи їх реалізації. Методика дослідження. У процесі дослідження використано діалектичні методи пізнання процесів і явищ, аналізу та синтезу – для вивчення сучасного ринку біопалива в Україні та порівняння його зі світовими тенденціями; емпіричний – для комплексної оцінки сучасного стану виробництва біопалива в Україні; сценарного аналізу – для визначення можливих шляхів розвитку ринку біопалива в Україні та пов’язану з цим державну політику щодо розвитку його виробництва; SWOT-аналізу – для виявлення сильних та слабких сторін внутрішнього середовища, а також можливостей і загроз зовнішнього середовища галузі виробництва біопалива в Україні; наукової абстракції – для узагальнення результатів, формування висновків і власного розвитку галузі виробництва біопалив в Україні. Результати дослідження. Здійснено оцінку виробництва біопалива у світі та визначено основні види сировини для його виробництва. Обґрунтовано сценарії розвитку галузі виробництва біопалив в Україні. Розраховано обсяги площ для досягнення цілей України у споживанні біопалива відповідно до сценаріїв. Виконано порівняння виробництва й експорту кукурудзи і пшениці щодо основних виробників у світі. Проведено розрахунок обсягів виробництва біопалива із земель, що не обробляються в Україні. Проаналізовано урожайність основних сільськогосподарських культур для виробництва біопалива в основних країнах-виробниках або експортерах сільськогосподарської продукції. Встановлено, що Україна знаходиться поза лідируючими позиціями стосовно вирощуваних культур. Визначено за проведеним SWOT-аналізом ключові потреби України у розвитку біопаливної галузі. Елементи наукової новизни. Запропоновано шляхи розвитку галузі біопалив без зменшення експортного потенціалу України, що полягають у використанні потенціалу незадіяних сільськогосподарських земель та у збільшенні ефективності виробництва сільськогосподарської продукції, зокрема, підвищення врожайності. Практична значущість. Прикладне значення результатів розглядається як основа для формування стратегії розвитку галузі біопалив в Україні. Табл.: 8. Рис.: 1. Бібліогр.: 22.
Ключові слова: біопаливо; біоетанол; біодизель; розвиток; сценарний аналіз; сировина

Список використаних джерел

 1. Габрель М. С. Виробництво твердого біопалива в Україні: стан та перспективи розвитку. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.9. С. 126-131. URL : http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2011/21_9/126_Gab.pdf.
 2. Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80.
 3. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 4. Офіційний веб-сайт Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. URL : http://land.gov.ua/.
 5. Офіційний веб-сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. URL : http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/printable_article?art_id=245450057
 6. Пришляк Н. В. Економіко-математичне моделювання виробничих потужностей цукрового заводу з виробництва біоетанолу засобами теорії нечіткої логіки. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. №. 3. С. 78-87.
 7. Пришляк Н. В., Курило В. Л., Пришляк В. М. Розвиток біоенергетики як складова забезпечення енергетичної безпеки України. Економіка та держава. 2020. № 4. С. 146-155.
 8. Шпичак О. М., Боднар О. В. Теоретичні основи біоенергетики в контексті закону збереження енергії. Економіка АПК. 2019. №. 8. С. 6-16.
 9. Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part. URL : https://eur-lex.europa.eu.
 10. European Energy Security Strategy. Brussels, 28.5.2014. COM (2014) 330 final. URL : https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/european-energy-security-strategy.pdf.
 11. Kaletnik G., Honcharuk I., Okhota Y. The Waste-Free Production Development for the Energy Autonomy Formation of Ukrainian Agricultural Enterprises. Journal of Environmental Management & Tourism. 2020. V. 11. №. 3 (43). P. 513-522.
 12. Kaletnik G., Prutska O., Pryshliak N. Resource potential of bioethanol and biodiesel production in Ukraine. Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development. 2014. V. 3. №. 1. P. 9-12.
 13. Kaletnik H., Pryshliak V., Pryshliak N. Public Policy and Biofuels: Energy, Environment and Food Trilemma. Journal of Environmental Management & Tourism. 2020. V. 10. №. 4 (36). P. 479-487.
 14. Maack J. Scenario analysis: A tool for task managers. Social Development Paper. 2001. No. 36. World Bank, Washington, DC. URL : http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.199.1964.
 15. Medipally S. R., F. Md. Yusoff S. Banerjee, M. Shariff. Microalgae as Sustainable Renewable Energy Feedstock for Biofuel Production. BioMed Research International. 2015. March (22). http://dx.doi.org/10.1155/2015/519513.
 16. OECD-FAO Agricultural outlook 2020-2029. URL: https://www.oecd.org/publications/oecd-fao-agricultural-outlook-19991142.htm
 17. Pryshliak N., Tokarchuk D. Socio-economic and environmental benefits of biofuel production development from agricultural waste in Ukraine. Environmental & Socio-economic Studies. 2020. V. 8. №. 1. P. 18-27.
 18. Shpykuliak O., Bilokinna I. “Green” cooperatives in the formation of an institutional mechanism of evelopment of alternative power engineering in the agrarian sector of the economy. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. V.5 № 2. P. 249-255. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-2-249-255
 19. The official website of the Food and Agriculture Organization. URL : http://www.fao.org/faostat/en/#home.
 20. The official website of the United States Department of Agriculture. URL : https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain-corn-coarsegrains.pdf.
 21. WBA Global Bioenergy Statistics (2020, December 30). URL : http://www.worldbioenergy.org/uploads/201210%20WBA%20GBS%202020.pdf.
 22. Zulauf C., Prutska O., Kirieieva E., Pryshliak N. Assessment of the potential for a biofuels industry in Ukraine. Problems and Perspectives in Management. 2018. 16, Iss. 4. P. 83-90.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_02_p_71_81.pdf