ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.3 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202102082
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Стимулювання виробництва нішевих культур в Україні на основі фастплант-технологій / Володін С.А. // Економіка АПК. - 2021. - № 2 - С. 82

Мета статті – проаналізувати тенденції розвитку виробництва нішевих культур в агропромисловому комплексі та можливості стимулювання їх одержання на основі застосування інноваційних фастплант-технологій. Методика дослідження. Використано діалектичні методи пізнання процесів і явищ, монографічний (аналіз виробництва нішевих культур в АПК), абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формування висновків), порівняльного аналізу (визначення причини і відмінностей виробництва нішевих культур в АПК), емпіричний (комплексна оцінка і аналіз об’єкта дослідження). Результати дослідження. Проаналізовано стан нішевого сегмента аграрного ринку та груп нішевих культур і їх вплив на аграрний сектор економіки, розглянуто проблеми науки та галузеві проблеми виробництва нішевих культур, досліджено ринкові тенденції і їх вплив на розвиток аграрної сфери, запропоновано використовувати фастплант-технологію для розвитку нішевого бізнесу. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні й практичні положення щодо розвитку нішевого виробництва в АПК; обґрунтовано нові напрями розвитку швидкого освоєння виробництва нішевих культур на основі гнучкої ринковоорієнтованої системи селекції, вирощування, переробки і реалізації продукції в замкнутому науково-виробничому комплексі. Практична значущість. Основні викладені положення і висновки містять певні методичні і практичні рекомендації щодо стимулювання виробництва нішевих культур із застосуванням фастплант-технологій, практики розвитку нішевого сегмента аграрного ринку на основі методів і зособів інноваційної біоекономіки. Табл.: 2. Рис.: 4. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: біоекономіка, нішеві культури, продукція, фастплант-технології, аграрна наука, кластерна модель

Список використаних джерел

 1. Володін С. Методичні засади фастплант-технологій швидкого виробництва нішевих культур. Agricultural and Resource Economics. 2017. Т. 3. № 4. С. 43–56. URL : http://are-journal.com/are/article/view/134.
 2. Володін С. А. Реалізація інноваційного потенціалу аграрної науки: проблеми і перспективи. Економіка АПК. 2011. № 7. С. 139–150.
 3. Ігнатюк А. І. Теорія галузевих ринків: інституційний підхід. Європейський вектор економічного розвитку. 2012. № 2(13). С. 190-194.
 4. Карасьова Н. А. Експортна перспектива нішевої продукції для малих та середніх підприємств аграрного сектора. Агросвіт. 2017. № 1-2. С. 14-18.
 5. Названо найбільш прибуткові нішеві напрямки для фермерів. URL : https://agravery.com/uk/posts/show/nazvano-najbils-pributkovi-nisevi-napramki-dla-fermeriv.
 6. Пересунько З. М. Теоретичні аспекти розвитку інноваційної теорії. Ефективна економіка. 2013. № 7. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_7_39.
 7. Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай / ДССУ. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 8. Скрипчук П. М., Пічура В. І., Рибак В. В. Аспекти виробництва нішевої продукції на засадах економіки природокористування. Збалансоване природокористування. 2017. № 3. С. 18-26.
 9. Супіханов Б. Нішеві культури. Вісник аграрної науки. 2017. № 4. С. 58-64.
 10. Удова Л. О., Прокопенко К. О. Нішеві культури – нові перспективи для малих суб’єктів господарювання в аграрному секторі. Економіка прогнозування. 2018. № 3. С. 102-117.
 11. Урожайність сільськогосподарських культур / ДССУ. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 12. Федерація органічного руху України. URL : http://organic.com.ua/ru/glavnaya/.
 13. Lamers D., Schut M., Klerkx L., P. van Asten. Compositional dynamics of multilevel innovation platforms in agricultural research for development. Science and Public Policy. 2017. P. 1–14. https://doi.org/10.1093/scipol/scx009.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_02_p_82_91.pdf