ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.11:001.8 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202104018
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Методичні підходи до визначення грошової оцінки земель / Месель-Веселяк В.Я., Федоров М.М. // Економіка АПК. - 2021. - № 4 - С. 18

Мета статті – розкрити основні методологічні й методичні засади грошової оцінки сільськогосподарських земель, яка широко застосовується в практиці аграрного сектору економіки та, враховуючи зміни, що відбуваються в ньому, потребує удосконалення. Методика дослідження. В основу дослідження покладено теоретико-методологічні та методичні положення щодо визначення критеріїв оцінки земель, як головного засобу сільськогосподарського виробництва, формування рентного доходу на різних за якістю ґрунтах та їх місцерозташування. Досягнення поставленої мети забезпечується використанням сучасних загальнонаукових методів і прийомів дослідження. Результати дослідження. Опрацьовано різні методичні підходи щодо визначення показника нормативної грошової оцінки земель. Розв’язання цієї проблеми вбачається у застосуванні показника економічного ефекту, одержаного від використання земельних ділянок кращої якості та вигідного їх місцерозташування. Показником такого ефекту виступає диференціальний рентний дохід, який одержують при виробництві зернових сільськогосподарських культур (без кукурудзи). Оцінка відносно гірших земель, на яких не створюється диференціальний рентний дохід, здійснюється за абсолютним рентним доходом (абсолютною рентою). Елементи наукової новизни. Розроблено теоретико-методологічні засади та методичне визначення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, за яким проведено їх грошову оцінку в Україні. Практична значущість. Результати дослідження використовуються у регулюванні земельних відносин у сільському господарстві через удосконалення податкового, цінового, фінансового та кредитного механізмів. Особливого значення вони набувають при запровадженні ринку земель. Табл.: 1. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: грошова оцінка земель; рентний дохід; диференціальна рента; сумарний рентний дохід; строк капіталізації рентного доходу; абсолютна рента; ринок земель; нормативні витрати; нормативна урожайність

Список використаних джерел

 1. Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М. Методологічні і методичні принципи грошової оцінки сільськогосподарських угідь. Економіка АПК. 1995. № 2. С. 11–16.
 2. Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М. Нові методичні підходи щодо удосконалення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Економіка АПК. 2016. № 2. C.22-29.
 3. Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М. Удосконалення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Економіка АПК. 2002. № 8. С. 10–16.
 4. Про методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.1995 р. № 213. URL : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/213-95-п.
 5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення : Закон України від 31.03.2020 р. № 552-IX. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-20.
 6. Fedorov M.M., Mesel- Weseljak W. Y. Ukrainian Land for Investors. Welcome. 1995. № 9. С. 9-10.
 7. Fedorov M. M. Some Problems of the Land Reform in Ukraine. The New Role of the Development of Agriculture in Central and East European Countries. Prague, 1995. Р. 18, 113–114.
 8. Федоров М. М. Грошова оцінка земель у формуванні ринкового середовища аграрної сфери. Бухгалтерія в сільському господарстві. 1999. № 4. С. 27-30.
 9. Федоров М. М. Земельна реформа в Україні: стан, проблеми, перспективи. Економічний часопис. 1999. № 6. С. 22-26.
 10. Федоров М. М. Теорія і практика абсолютної земельної ренти. Бухгалтерія в сільському господарстві. 2000. № 9. С. 40-43.
 11. Федоров М. М. Джерела і причини утворення земельної ренти. Бухгалтерія в сільському господарстві. 2000. № 11. С. 2-4.
 12. Федоров М. М. Грошова оцінка сільськогосподарських угідь та її використання при визначенні плати за землю. Економічний довідник аграрника /за ред. Ю. Я. Лузана та П. Т. Саблука. Київ : Преса України, 2003. 800 с. С. 75–95.
 13. Федоров М. М. Методичні підходи удосконалення оцінки сільськогосподарських земель. Агроінком. 2006. № 11-12. С.107-111.
 14. Федоров М. М. Нормативна грошова оцінка земель як складова механізму регуляторної політики держави. Економіка АПК. 2009. № 11. С.3-10.
 15. Михасюк І. Р., Залога З. До проблеми оцінки сільськогосподарських земель. Економіка України. 1995. № 7. С. 57-61.
 16. Солов’яненко Н. А. Нормативна грошова оцінка земель на новій інформаційній основі. Наукові здобуття академіка І.І. Лукінова в процесі трансформацій економічних систем. (Лукіновські читання): зб. виступів 7 грудня 2009 р.; відп. за вип. д.е.н., д.с.-г.н. В.І.Власов, к.е.н. Н.В.Кривенко. - Київ : ННЦ ІАЕ, 2010. С. 122-128.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_04_p_18_23.pdf