ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.2;351 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202104088
Проблеми економічної теорії

Концепт циркулярної економіки в контексті забезпечення сталого розвитку / Гришова І.Ю., Нестерова К.С. // Економіка АПК. - 2021. - № 4 - С. 88

Мета статті – визначити ключові відмінності між циркулярністю та сталістю системи, розвинути систематизацію принципів циркулярної економіки, інноваційних бізнес-моделей, спрямованих на її забезпечення, а також заходів регуляторної політики органів публічної влади щодо їх стимулювання та підтримки з урахуванням прогресивного світового досвіду. Методика дослідження. У процесі дослідження використано наступні методи: порівняльного аналізу (оцінка заходів державної регуляторної політики в окремих країнах світу); абстрактно-логічний (постановка проблеми, обґрунтування висновків); монографічний (аналіз еволюції наукових праць вітчизняних та іноземних вчених з проблем циркулярної економіки); діалектичні пізнання. Результати дослідження. Висвітлено особливості циркулярної економіки, підкреслено, що циркулярність системи та сталість є взаємопов’язаними поняттями, проте не тотожними. Визначено, що циркулярна економіка – це сукупність економічних інструментів та методів, які використовуються для забезпечення сталого розвитку системи. Обгрунтовано, що впровадження циркулярної моделі економіки потребує зміни або адаптації сучасних бізнес-моделей до нових умов і потреб господарювання. Проаналізовано основні заходи державної регуляторної політики окремих країн світу щодо підтримки та стимулювання таких бізнес-моделей. Елементи наукової новизни. Отримали подальший розвиток теоретичні засади циркулярної економіки, мета якої полягає в забезпеченні сталого розвитку шляхом оптимізації використання ресурсного потенціалу та інноваційних бізнес-моделей за умови системної державної підтримки. Практична значущість. Доведено, що розвиток циркулярної моделі економіки неможливий без активної державної регуляторної політики. Запропоновано заходи державної регуляторної політики з підтримки розвитку бізнес-моделей, які забезпечують циркулярність системи. Табл.: 2. Бібліогр.: 20.
Ключові слова: циркулярна економіка; сталий розвиток; бізнес-модель; інновації; ресурси; державна регуляторна політика

Список використаних джерел

 1. Балян А., Гришова І., Шабатура Т. Державні напрями підтримки та стимулювання органічного виробництва. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2020. № 5. URL : https://instzak.com/index.php/journal/article/view/1856.
 2. Балян А. В., Гришова І. Ю., Шабатура Т. С. Публічна політика та державна підтримка розвитку аграрного виробництва в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2021. № 2. URL : https://doi.org/10.32886/instzak.2021.02.16.
 3. Гришова І., Гришова Р. Державна політика стійкого розвитку в контексті циркулярної моделі економіки. Перспективи розвитку освіти, науки і бізнесу в глобальному середовищі : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. 23 жовтня 2020 р. Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В. C. 45–47.
 4. Гурочкіна В. В., Будзинська М. С. Циркулярна економіка: українські реалії та можливості для промислових підприємств. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2020. Вип. 5. URL : http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs1/article/view/394/556.
 5. Nesterova К., Marchenko V., Lazebnyk I. and others. Identification and assessment of external risks of the enterprise’s foreign economic activity. International Jourmalof Scientific and Technology Research. Vol. 9 (2). 2020. P. 4672 – 4675.
 6. Екологічна безпека та економіка : монографія / Сокур М. І. та ін. Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2020. 240 с.
 7. Лелеченко А. П. Феномен поняття «сталий розвиток». Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. № 12. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1649.
 8. Скриль В. В. Бізнес-моделі підприємства: еволюція та класифікація. Економіка і суспільство. 2016. № 7. URL : https://economyandsociety.in.ua/journals/7_ukr/82.pdf.
 9. Shcherbata M. Iu., Hryshova R. V. Renovation of agricultural enterprises in the context of the circular economy. Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii. 30.09.2020, Warszawa. Р 29–32.
 10. Blum N. U., Haupt M., Bening C. R. Why «circular» doesn’t always mean «sustainable»? URL : https://www.researchgate.net/publication/342871559_Why_Circular_doesn%27t_always_mean_Sustainable/fulltext/5f09f23345851550509c9bf4/Why-Circular-doesnt-always-mean-Sustainable.pdf?origin=publication_detail.
 11. Chi-ang B. Lin. Sustainable growth: a circular economy perspective. URL : https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00213624.2020.1752542?journalCode=mjei20.
 12. Circular economy action plan. URL : https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_en.
 13. Circular Economy: Waste-to-Resource & COVID-19. URL : http://www.fao.org/land-water/overview/covid19/circular/en/.
 14. Circularity VS Sustainability. URL : https://www.uschamberfoundation.org/circular-economy-toolbox/about-circularity/circularity-vs-sustainability.
 15. Getting the governance of the circular economy right: Checklist for Action and Scoreboard. URL : https://www.oecd-ilibrary.org/sites/724e5c45-en/index.html?itemId=/content/component/724e5c45-en.
 16. Ibn-Mohhamed T., Mustapha K.B. and others. A critical analysis of the impacts of COVID-19 on the global economy and ecosystems and opportunities for circular economy strategies, resources, conservation and recycling. URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921344920304869.
 17. Korhonen J., Honkasalo A., Seppala J. Circular Economy: The Concept and its Limitations. URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921800916300325?via%3Dihub.
 18. Reike D., Vermeulen V. J. W., Witjes S. The circular economy: New or Refurbished as CE 3.0? — Exploring Controversies in the Conceptualization of the Circular Economy through a Focus on History and Resource Value Retention Options. URL : https://www.researchgate.net/figure/Scientific-Publications-in-Scopus-on-Circular-Economy-and-Related-Concepts-1970-2016_fig1_321188249.
 19. The circular economy: a transformative Covid-19 recovery strategy. URL : https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/The-circular-economy-a-transformative-Covid19-recovery-strategy.pdf.
 20. Trends in solid waste management. URL : https://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/trends_in_solid_waste_management.html.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_04_p_88_94.pdf