ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.34:332.122:338.43(083.9) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202105006
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Формування програм комплексного соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад з урахуванням ризиків пандемії COVID-19 / Ходаківська О.В., Могильний О.М., Тулуш Л.Д., Крушельницький М.В., Грищенко О.Ю. // Економіка АПК. - 2021. - № 5 - С. 6

Мета статті – розкрити науково-прикладні підходи до формування програм комплексного соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад з урахуванням ризиків поширення пандемії COVID-19. Методика дослідження. Діалектичний інструментарій покладено в основу пізнання процесів і явищ просторового розвитку; монографічний метод застосовано до аналізу базових принципів формування програм комплексного соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад; емпіричні спостереження сприяли загальному оцінюванню стану реагування об’єднаних територіальних громад на виклики, пов’язані з поширенням коронавірусної хвороби; абстрактно-логічні прийоми дозволили сформулювати науково-прикладні узагальнення матеріалу та прикінцеві висновки. Результати дослідження. Доведено, що стратегічними завданнями програм комплексного соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад також має бути своєчасне реагування на обставини непереборної сили, подібні до пандемії COVID-19. Повинна суттєво підвищитися їх роль у захисті життя і здоров’я сільського населення. Крім того, у фокусі уваги постійно має перебувати ресурсна база для виконання повноважень шляхом розвитку сільськогосподарського виробництва та інших видів диверсифікованої діяльності, а також створення сприятливого середовища для гідних умов проживання, всебічного розвитку особистості та відпочинку. Запропоновано розробити аналітико-статистичну методику вимірювання індексу людського розвитку по сільських об’єднаних територіальних громадах, обравши за основу Методику вимірювання регіонального людського розвитку, затверджену Президією Національної академії наук України та колегією Державної служби статистики України від 13.06.2012 №123. Елементи наукової новизни. Узагальнено показники оцінювання рівня соціально-економічного стану об’єднаних територіальних громад за ключовими сферами. Уточнено цілі та принципи, що мають бути закладені в основу загальнодержавних програм підтримки збалансованого сільського розвитку. Практична значущість. Прикладні аспекти дослідження можуть бути враховані під час формування програм комплексного соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад, що забезпечить дієвість державних ініціатив, спрямованих на підтримку села та сприятиме готовності сільського населення до форс-мажорних загроз. Табл.: 1. Рис.: 6. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: об’єднані територіальні громади; місцеві і державні програми соціально-економічного розвитку; ресурсний потенціал території; збалансований сільський розвиток; рівень і якість життя сільського населення

Список використаних джерел

 1. Haider L. J., Boonstra W. J., Peterson G. D., Schlüter M. Traps and sustainable development in rural areas: a review. World Development, 2018. Vol. 101. P. 311-321. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.05.038
 2. Lanfranchi M., Giannetto C. Sustainable development in rural areas: The new model of social farming. Quality – Access to Success. 2014. Vol. 15. P. 219–223.
 3. Булавка О. Г., Ставнича Л. А. Місцеві бюджети – основа розвитку сільських територіальних громад. Економіка АПК. 2014. № 7. С. 127-132.
 4. Жук В. М., Бездушна Ю. С., Жук Н. Л. Методичні рекомендації з інвентаризації активів та ресурсного потенціалу територіальних громад. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2020. 86 с.
 5. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Москва : Гелиос АРВ, 2002. 420 c.
 6. Коваленко О. В. Реалізація інноваційної моделі України за кризових обставин: аспекти соціальної та продовольчої безпеки. Облік і фінанси. 2015. № 1(67). С. 152-158.
 7. Малік М. Й. До питання сталого розвитку сільських територій. Економіка АПК. 2008. № 5. С. 51-58.
 8. Планування соціально-економічного розвитку територій України : навч. посіб. / за ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. Київ : НАДУ, Фенікс, 2011. 206 с.
 9. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України : Закон України № 1602 від 23.03.2000 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-14#Text.
 10. Програми соціально-економічного і культурного розвитку. URL : https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/2017/february/issue-5/article-24981.html.
 11. Саблук П. Т. Розвиток сільських територій – запорука відродження аграрної України. Вісник аграрної науки. 2006. № 5. С. 21-23.
 12. Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Економіка регіонів в умовах коронакризи: тенденції розвитку та їх вплив на податкові доходи місцевих бюджетів. Економіка України. 2021. № 5. С. 59–77. https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.05.059
 13. Ткачук В. А. Методологічні аспекти дослідження проблем соціально-економічного розвитку сільських територій. Облік і фінанси. 2015. № 2(68). С. 150-157.
 14. Ходаківська О. В., Пугачов М. І., Патика Н. І. та ін. Вплив COVID-19 на аграрний сектор та продовольчу безпеку держави. Економіка АПК. 2020. № 12. С. 6–15. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202012006
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_05_p_6_16.pdf