ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 63:001.891.3 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202105091
Сторінка молодого науковця

Теоретичні засади сільського розвитку / Томашук І.О. // Економіка АПК. - 2021. - № 5 - С. 91

Мета статті – обґрунтувати категорію «сільський розвиток» як процес і результат та його можливості й обмеження на перетині розбіжності підходів до визначення такої різноманітності думок авторів; опрацювати шляхи, ресурсний потенціал і типологію видів сільського розвитку. Методика дослідження. Використано абстрактно-логічний метод для обґрунтування масштабу сільського розвитку в контексті сільської території та сільської громади. Методи аналізу й синтезу - для окреслення типів, класифікаційних ознак та основних функцій сільських територій. Структурно-функціональний підхід - для агрегованого визначення основних елементів функціонування і розвитку сільських територій, формування дієвої територіальної громади, ресурсного потенціалу і видів діяльності у сфері сільської економіки та типології сільського розвитку. Результати дослідження. Встановлено, що в контексті наукових поглядів сільський розвиток спирається на територіальний, багатофункціональний, інституціональний та міждисциплінарний підходи. Розвиток сільських територій базується на виробничих, а сільський розвиток – на соціальних компонентах. Сільські території виконують економічну, соціальну й екологічну функції, тоді як сільські громади – досягнення суспільного добробуту населення. Базисом сільського розвитку визначено наявний у громади ресурсний потенціал для реалізації управлінських, організаційно-господарських, природно-рекреаційних, соціальних та екологічних видів діяльності. Використання ресурсного потенціалу територіальної соціально-економічної системи в поєднанні з системою природного середовища забезпечує різновиди сільського розвитку, які перебувають у взаємозалежності, взаємозв’язку і взаємодоповненні. Водночас зрівноважений сільський розвиток має стати пріоритетним і гнучким напрямом державної аграрної політики України. Елементи наукової новизни. Визначено приписи розвитку сільських територій та сільських громад. Обґрунтовано структуру функціональних складників сільських територій та соціально-економічний потенціал сільського розвитку. Систематизовано види сільського розвитку. Практична значущість. Досліджені положення сільського розвитку, що базуються на ресурсних можливостях територіальної соціально-економічної системи, слугують орієнтиром для ухвалення раціональних управлінських, організаційно-господарських та соціально-екологічних рішень щодо вибору шляхів та напрямів розвитку сільських територіальних громад. Табл.: 1. Рис.: 4. Бібліогр.: 27.
Ключові слова: сільська територія; територіальна громада; ресурси; потенціал; сільський розвиток

Список використаних джерел

 1. Бойко В. В. Сільські території у формуванні економічної безпеки держави: теоретичний аспект. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2015. Вип. 11. С. 64–68.
 2. Бородіна О. М., Прокопа І. В. Інклюзивний сільський розвиток: науковий дискурс. Економіка і прогнозування. 2019. № 1. С. 70–85.
 3. Гоцелюк А. Ю. Наукові підходи щодо визначення сутності поняття «сільські території». Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2014. Вип. 6(1). С. 175–179.
 4. Губені Ю. Е., Ольховська М. В., Ольховський В. Я. Організація аграрного бізнесу: передумови становлення, сучасний стан та перспективи розвитку : монографія. Львів : Ліга-прес, 2014. 187 с.
 5. Єрмоленко В. М. Особливості формування категорії «сталий розвиток сільських територій». URL : http://vuzlib.com/content/view/2456/8/ (дата звернення: 05.01.2020).
 6. Малік М. Й. До питання сталого розвитку сільських територій. Економіка АПК. 2008. № 5. С. 51–55.
 7. Нудельман В. Заповітне місцеве самоврядування. Дзеркало тижня. 2014. 16 трав. (№ 16).
 8. Павлов О. I. Сільські території України: історична трансформація парадигми управління : монографія. Одеса : Асторопринт, 2006. 356 с.
 9. Павлов О. І. Сільські території: теоретико-методологічні засади дослідження. Регіональна історія України. 2009. Вип. 3. С. 113–132.
 10. Поленкова М. В. Наукові підходи до визначення економічного змісту категорії «сільська територія». Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2011. № 4(54). С. 272–277.
 11. Попова О., Бородіна О., Прокопа І. Місцеве самоврядування: вивихи реформ. Дзеркало тижня. 2014. 13 черв. (№ 21).
 12. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР, документ 280/97-ВР чинний у поточній редакції від 27.05.2021, підстава 1427-IX, 1423-IX. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр (дата звернення: 15.09.2021).
 13. Россоха В. В. Управління сільським розвитком в умовах розширення повноважень і відповідальності регіонів. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад : зб. тез ІІ міжнар. наук.-метод. конф. Рівне : НУВГП, 2018. С. 165–167.
 14. Россоха В. В., Пронько Л. М. Об’єднання сільських громад як чинник розвитку земельних відносин. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 9. С. 124–135.
 15. Русак А. В. Функції, завдання, чинники функціонування та сталого розвитку сільських територій. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Економічні науки. Полтава : ПДАА. 2012. Вип. 1. Т. 2. С. 244–248.
 16. Саблук П. Т. Населення i трудові ресурси села. Київ : ІАЕ УААН, 2002. 277 с.
 17. Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір / Бородіна О. М. та ін. ; за ред. О. М. Бородіної. Київ : НАН України, Ін-т екон. та прогнозув., 2012. 320 с.
 18. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2030 року / [Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Булавка О. Г. та ін.] ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ ІАЕ, 2020. 60 с.
 19. Теорія, політика та практика сільського розвитку / за ред. О. М. Бородіної, І. В. Прокопи. Київ : Ін-т екон. та прогнозув., 2010. 276 с.
 20. Хомюк Н. Л. Диверсифікація розвитку сільських територій в умовах децентралізації : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 320 с.
 21. Хомюк Н. Л., Павліха Н. В. Методичні підходи до аналізу розвитку сільських територій. Регіональна економіка. 2019. № 1. С. 47–55
 22. Черевко Г., Черевко І. Зрівноважений розвиток сільських територій. Аграрна економіка. 2010. Т. 3. № 1–2. С. 57–64.
 23. Davis Junior R. The Rural Non-Farm Economy, Livelihoods and their Diversification: Issues and Options. Chatham, UK : Natural Resources Institute, 2004. 41 p.
 24. Duczkowska-Małysz K., Duczkowska-Piasecka M. Pozarolnicza działalność gospodarcza – kierunki i możliwości rozwoju przedsiębiorczości. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich na terenach przygranicznych : Studium na przykładzie gminy Myślibórz / pod red. nauk. M. Kłodziński, J. Okuniewski. Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 1993. S. 78–92.
 25. Kropsz I. Przedsiębiorczość pozarolnicza jako źródło dodatkowych dochodów gospodarstw rolnych Dolnego Śląska. Journal of Agribusiness and Rural Development. Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2009. Tom 13, Zeszyt 3. S. 123–128.
 26. Ostrom Е. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, 1990. 280 p.
 27. Rural Poland after the integration with the European Union / ed. by M. Markiewicz. Warszawa : Foundation for the Development of Polish Agriculture, 2004. 176 p.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_05_p_91_101.pdf