ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.1 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202107016
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Гарантування продовольчої безпеки в умовах поширення COVID-19 / Пугачов М.І., Ходаківська О.В., Шпикуляк О.Г., Патика Н.І., Грищенко О.Ю. // Економіка АПК. - 2021. - № 7 - С. 16

Мета статті – здійснити аналітичну оцінку впливу пандемії СОVID–19 на рівень продовольчої безпеки України. Методика дослідження. Підґрунтям для дослідження стали загальнонаукові та економічні методи, творча спадщина фундаторів економічної науки, публікації українських та зарубіжних учених з питань впливу карантинних обмежень, пов’язаних із поширенням пандемії COVID-19, на рівень продовольчої безпеки країни, нормативно-правові акти, дані Державної служби статистики України, електронні ресурси й інші джерела. Монографічний підхід використано під час аналізу динаміки фактичного споживання агропродовольчої продукції та рівня продовольчої незалежності за окремими агропродовольчими товарами. Нормативний та позитивний підходи застосовано для висвітлення реальних ризиків і загроз забезпеченню продовольчої безпеки. Низка прийомів абстрактно-логічного інструментарію дозволили зробити науково-прикладні узагальнення викладеного матеріалу, сформулювати проміжні та прикінцеві висновки і пропозиції. Результати дослідження. Здійснено аналітичну оцінку впливу пандемії СОVID–19 на споживання агропродовольчої продукції та рівня продовольчої незалежності за окремими агропродовольчими товарами. Доведено, що в Україні виробляється достатньо продовольства для забезпечення здорового харчування громадян. Визначено, що внаслідок низької купівельної спроможності населення групи громадян з низькими доходами мають обмежений доступ до необхідних агропродовольчих продуктів. У середньо- і довгостроковій перспективі збережуться дефіцит продовольчих ресурсів і глобальна продовольча інфляція, кон’юнктура аграрних ринків залишиться нестабільною, а торгівля надалі розвиватиметься під впливом не тільки конкуренції, але й політичних чинників. Елементи наукової новизни. Обґрунтовано теоретико-методологічні положення, науково-методичні та практичні підходи до визначення чинників впливу карантинних заходів і поширення COVID-19 на рівень продовольчої безпеки держави. Оцінювання впливу карантинних заходів та поширення COVID-19 на продовольчу безпеку дозволило визначити основні ризики забезпечення продовольчої безпеки держави. Практична значущість. Прикладні аспекти дослідження можуть бути враховані під час формування програм соціально-економічного розвитку агропродовольчого сектору України, що дозволять підвищити дієвість державних ініціатив, спрямованих на забезпечення продовольчої безпеки держави та підвищити готовність країни до форс-мажорних загроз. Табл.: 7. Рис.: 3. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: аграрний сектор; продовольча безпека; пандемія COVID-19; чинники впливу; продовольство, агропродовольчий ринок

Список використаних джерел

 1. Бабич М. М. Формування системи продовольчої безпеки: теорія, методологія, практика. Миколаїв : МНАУ. 2018. 360 с.
 2. Вараксіна О. В., Титатренко А. А. Принципи формування продовольчої безпеки національної економіки: теоретичний аспект. Економіка та суспільство. 2020. Вип. 22. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-32.
 3. Гойчук О. І. Продовольча безпека. Житомир : Полісся, 2004. 347 с.
 4. Деякі питання продовольчої безпеки : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1379. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1379-2007-%D0%BF.
 5. Курляк М. Д. Формування системи національної продовольчої безпеки України. Львів : Растр-7, 2018. 232 с.
 6. Миценко І. М. Продовольча безпека України: оцінка стану і світовий досвід вирішення проблеми. Кіровоград, 2001. 204 с.
 7. Місюк М. В., Заходим М. В. Розвиток ринку молока в контексті забезпечення продовольчої безпеки країни. Економіка АПК. 2021. № 1. С. 34 - 43.
 8. Мудрак Р. П. Національна продовольча безпека в умовах відкритої економіки: суть проблеми та способи її вирішення. Умань : Сочінський, 2011. 307 с.
 9. Орієнтований набір основної продовольчої сировини і харчових продуктів для забезпечення у середньому на душу населення на 2005–2015 роки. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0088-13.
 10. Пасхавер Б. Й. Сучасний стан продовольчої безпеки. Економіка АПК. 2014. № 4. С. 5–12.
 11. Продовольча безпека: сутність, стан та особливості забезпечення / керівник авт. кол. проф. І. В. Федулова. Київ : Кондор–Видавництво, 2013. 468 с.
 12. Регулювання аграрного сектора економіки України в умовах євроінтеграції / за ред. Діброви А. Д, Андрієвського В. Є. Київ : НУБіП, 2014. 572 с.
 13. Румик І. І. Системний підхід до забезпечення продовольчої безпеки. Вчені записки університету КРОК. Серія: Економіка. 2015. Вип. 39. С. 31-40.
 14. Стежко Н. В. Продовольча проблема в умовах глобалізації світової економіки. Кіровоград : ТОВ «Поліграф сервіс», 2014. 356 с.
 15. Barua S. Understanding Coronanomics: The Economic Implications of the Coronavirus (COVID-19) Pandemic. SSRN Electron. J. 2020. https://doi.org/10.2139/ssrn.3566477.
 16. Hobbs J. E. Food Supply Chains during the COVID-19 Pandemic. Can. J. Agric. Econ. Can. D’agroeconomie. 2020. № 68. С. 171–176. https://doi.org/10.1111/cjag.12237.
 17. Obykhod H., Khvesyk Y., Malkov M. Impact of coronavirus on the state of food security and treatment of medical waste. Економіка природокористування і сталий розвиток. 2020. № 8. С. 6-12.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_07_p_16_27.pdf