ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.1:330.3 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202107006
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Аграрна реформа в Україні, її наукове забезпечення, результативність / Гадзало Я.М., Саблук П.Т., Лупенко Ю.О., Месель-Веселяк В.Я., Федоров М.М. // Економіка АПК. - 2021. - № 7 - С. 6

Мета статті – розкрити порядок здійснення аграрної реформи в Україні, її наукове та правове забезпечення, опрацювати організаційну схему земельної реформи, за якою здійснено реформування земельних відносин в Україні, що було покладено в основу створення господарських формувань ринкового спрямування, спроможних ефективно працювати в нових економічних умовах. Методика дослідження. Підґрунтям для дослідження стали фундаментальні положення щодо розвитку аграрного сектору економіки в ринкових умовах, економіки природокористування та охорони земель, теорії управління сільськогосподарським виробництвом, сталого його розвитку в нових умовах господарювання, удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази діяльності господарських формувань. Для досягнення поставленої мети використано сучасні загальнонаукові методи і прийоми дослідження. Результати дослідження. Запровадження у виробництво наукових розробок ННЦ „Інститут аграрної економіки” з питань аграрної реформи в Україні дозволило подвоїти виробництво валової продукції сільського господарства в постійних цінах 2016 р. Елементи наукової новизни. Розроблено теоретико-методологічні й організаційно-правові засади реформування земельних відносин та аграрного сектору економіки в Україні, розкрито сутність трансформаційних процесів у сільськогосподарському виробництві в нових умовах господарювання. Практична значущість. Аграрна реформа дає змогу досягти зростання виробництва продукції та її ефективності. Результати дослідження можуть бути враховані при подальшому розвитку й удосконаленні нормативно-правової бази та організаційно-правових структур сільськогосподарського виробництва. Бібліогр.: 20.
Ключові слова: аграрні перетворення; форми господарювання; земельна реформа; ринок земель; паювання земель; диференціальний рентний дохід; валова продукція; абсолютний рентний дохід

Список використаних джерел

 1. Відносини власності на землю. Власність у сільському господарстві / [В. В. Юрчишин, П. Т. Саблук, В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров та ін.] ; за ред. В. В. Юрчишина, П. Т. Саблука. Київ : Урожай, 1993. 349 с., С. 241-260.
 2. Земельний кодекс України від 18.12.1990 р. № 561-XII. URL : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/561-12.
 3. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. №2768-3. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/561-12
 4. Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М. Удосконалення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Економіка АПК. 2002. № 8. С. 10–16.
 5. Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підприємств / за ред. П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ІАЕ, 1997. 647 с.
 6. Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підприємств / за ред. П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ІАЕ, 2000. 660 с.
 7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення : Закон України від 31.03.2020 р. №552-IX. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-20.
 8. Про доповідь Президента України „Про основні засади економічної та соціальної політики”, (Розділ 5 “Аграрна політика”) : Постанова Верховної Ради України від 19 жовтня 1994 року N 216/94-ВР. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show.
 9. Про земельну реформу : Постанова Верховної Ради України від 18.12.1990 р. №563-XII. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/563-12.
 10. Про методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.1995 р. № 213. URL : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/213-95-п.
 11. Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва : Указ Президента України від 10.11.1994 р. № 666/94. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/793-94.
 12. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки : Указ Президента України від 3.12.1999 р. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1529/99.
 13. Про оренду землі : Указ Президента України від 23.04. 1997 р. № 367/97. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/367/97.
 14. Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям: Указ Президента України від 8.08.1995 р. № 720/95. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/720/95.
 15. Про приватизацію земельних ділянок : Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 р. № 15-92. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/15-92.
 16. Про селянське (фермерське) господарство : Закон України від 20.12.1991 р. № 2009 XII. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2009-12.
 17. Рекомендації по організації селянських (фермерських) господарств в Україні (1 частина) / [Саблук П. Т., Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М., Гайдуцький П. І. та ін.] ; за ред. П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ІАЕ УААН, 1993. 120 с.
 18. Рекомендації по організації селянських (фермерських) господарств в Україні (2 частина) / [Саблук П. Т., Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М., Гайдуцький П. І. та ін.] ; за ред. П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ІАЕ УААН, 1993. 356 с.
 19. Саблук П. Т., Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М. Розвиток форм господарювання на селі: монографія. Київ: 1993. 376 с.
 20. Тимчасовий порядок проведення робіт по видачі державних актів колективним сільськогосподарським підприємствам, сільськогосподарським кооперативам, сільськогосподарським акціонерним товариствам, у тому числі створеним на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, на право колективної власності на землю : Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 15.03.1995 р. № 18. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0063-95#Text.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_07_p_6_15.pdf