ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.431 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202108006
Аграрна політика і реформування

Розвиток аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграції / Гадзало Я.М., Лузан Ю.Я. // Економіка АПК. - 2021. - № 8 - С. 6

Мета статті – визначити сучасні проблеми та обґрунтувати пріоритетні заходи для ефективного розвитку інтеграційних процесів стосовно аграрного сектору України з Європейським Союзом. Методика дослідження. Використано діалектичний метод наукового пізнання процесів і явищ, порівняльного аналізу інституціонального середовища в Європейському Союзі та Україні, аналітичний – для об’єктивних оцінок соціально-економічних процесів в аграрному секторі України. Результати дослідження. Обґрунтовано заходи для ефективного розвитку інтеграційних процесів аграрного сектору України до умов Європейського Союзу, доведено доцільність підготовки і закріплення оновленої державної аграрної політики України у відповідному законодавчому акті з метою зближення з відповідним правом та регуляторними механізмами Європейського Союзу, а також удосконалення системи державного управління аграрним сектором економіки України та взаємопов’язаним розвитком сільських територій. Елементи наукової новизни. Визначено шляхи удосконалення державної аграрної політики з урахуванням євро- інтеграційних процесів України. Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності органів державного управління в питаннях організації зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням захисту національних інтересів, удосконаленні законодавства з аграрної політики та державного управління аграрною сферою України, у навчальному процесі. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: євроасоціація; інтеграція; державна аграрна політика; інституції; сільські території; аграрний сектор; зона вільної торгівлі; експорт; імпорт

Список використаних джерел

 1. Аграрна політика Європейського Союзу: виклики та перспективи : монографія / за ред. проф. Т. О. Зінчук. Київ : «Центр учбової літератури», 2019. 494 с.
 2. Аграрний сектор України на шляху до євроінтеграції : монографія / авт. кол.: М. Бетлій та ін. ; за ред. О. М. Бородіної. Ужгород : ІВА, 2006. 496 с.
 3. Аграрний устрій в Україні: наукове видання / за ред. Ю. О. Лупенко, М. Ф. Кропивка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 64 с.
 4. Власов В. І. Глобалістика: історія, теорія : монографія [у 2 т.] / Вінниця : ТОВ «Нілан–ЛТД», 2012. 570 с.
 5. Гайдуцький П. І. Структурні перекоси і ризики в АПК. Економіка АПК. 2014. № 7. С. 38-46.
 6. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. № 1158. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1158-2007-%D0%BF#Text.
 7. Кириленко І. Г. Глобалізація ноосфери, перспективи України. Вінниця : ТОВ «Нілан–ЛТД», 2014. 464 с.
 8. Лупенко Ю. О. Стан та перспективи сталого розвитку сільських територій. Сучасні проблеми та перспективи сталого розвитку сільських територій : зб. матеріалів Шістнадцятого конгресу вчених економістів-аграрників та Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 1 червня 2017 р. / редкол. : Лупенко Ю. О., Саблук П. Т. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 386 с.
 9. Лупенко Ю. О., Захарчук О. В. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства України. Економіка АПК. 2018. № 11. С. 9-18. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201811009
 10. Модернізація державної політики розвитку аграрної сфери України: виклики, шляхи вирішення : монографія / Гадзало Я. М., Гладій М. В., Саблук П. Т., Лузан Ю. Я. Київ : Аграрна наука, 2020. С. 379.
 11. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL : htts://www.ukrstat.gov.ua/.
 12. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року : Закон України від 18 жовтня 2005 р. № 2982-ІV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2982-15#Text.
 13. Саблук П. Т., Лузан Ю. Я. Аграрна політика та чинники її реалізації. Економіка АПК. 2019. № 10. С. 6-17. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201910006
 14. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року / [Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, О. Г. Булавко та ін.] ; за ред.. Лупенко Ю. О., Булавко О. Г. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2013. 74 с.
 15. Угода про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/Laws/show/984011.
 16. Ціхановська В. М. Оцінка стану та основні напрями розвитку агропродовольчого ринку в умовах глобалізації. Ефективна економіка. 2016. № 3. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4819.
 17. Шпикуляк О. Г. Інституції аграрного ринку : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2009. 470 с.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_08_p_6_17.pdf