ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.431 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202111006
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Основні суперечності організаційно-економічного механізму розвитку аграрної сфери України та шляхи їх врегулювання / Гадзало Я.М., Лузан Ю.Я. // Економіка АПК. - 2021. - № 11 - С. 6

Мета статті – окреслити основні суперечності організаційно-економічного механізму на сучасному етапі розвитку аграрної сфери України, обґрунтувати шляхи їх врегулювання. Методика дослідження. У процесі дослідження використано діалектичний і логічний методи наукового пізнання, системний підхід до вивчення сучасних тенденцій розвитку аграрної сфери України, сукупність методів обробки статистичних даних, які характеризують взаємодію окремих складових організаційно-економічного механізму державного регулювання. Результати дослідження. Доведено наявність важливих суперечностей у функціонуванні системи державного регулювання, визначено відповідні протиріччя, неузгодженості й нестабільність дії основних її складових на сучасному етапі розвитку аграрної сфери України. Елементи наукової новизни. Розкрито сутність суперечностей організаційно-економічного механізму розвитку аграрної сфери України, визначено механізми, що виявляють найбільший вплив на її функціонування, запропоновано шляхи їх удосконалення. Практична значущість. Результати дослідження можуть бути враховані при підготовці проєктів законодавчих регулятивних актів, поглибленні наукових досліджень, у навчальному процесі, для удосконалення системи державного управління аграрної сфери України. Табл.: 4. Бібліогр.: 36.
Ключові слова: аграрна сфера; аграрний сектор; державне регулювання; суперечності; організаційно-економічний механізм

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В. Г. Агропромислові формування нового типу. Економіка АПК. 2013. № 1. С. 3-15.
 2. Бородіна О. М. Убезпечення сільського способу життя: Європейська політика, орієнтири для України. Економіка АПК. 2020. № 2. С. 20-33. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202002020
 3. Гайдуцький П. І. Незалежна економіка України. Київ : Вид-во «Інформаційні системи», 2014. 528 с.
 4. Гайдуцький П. І. Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні. Київ : ТОВ «Інформаційні системи», 2015. 448 с.
 5. Гадзало Я. М., Лузан Ю. Я. Земельна реформа: проблеми та перспективи розвитку аграрної економіки. Економіка АПК. 2017. № 1. С. 5-14.
 6. Геєць В. М. Чому настав час починати спочатку? Економіка України. 2017. № 5-6. С. 31-39.
 7. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 8. Жук В. М. Обіг земель сільськогосподарського призначення за селозберігаючою моделлю аграрного устрою України : наук. доп. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 127 с.
 9. Земельний кодекс України / Відомості Верховної Ради України. 2002. № 3-4. Ст. 27. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text.
 10. Кириленко І. Г., Івченко В. Є. Структурні реформи в аграрному секторі України: світовий досвід, українські реалії. Економіка АПК. 2016. № 2. С. 5-11.
 11. Кропивко М. Ф. Аграрні перетворення в Україні на рубежі ХХ-ХХІ ст. Економіка АПК. 2015. № 11. С. 125-128.
 12. Конституція України / Відомості Верховної Ради України. 1996. URL : http://zakon3.rada.gov.ua.
 13. Лукинов И. И. Инвестиционная активность в экономическом обновлении и росте. Экономика Украины. 1997. № 8. С.4-8.
 14. Лупенко Ю. О. Стан та перспективи сталого розвитку сільських територій. Сучасні проблеми та перспективи сталого розвитку сільських територій : Зб. матеріалів 16 конгресу вчених економістів-аграрників та міжнародної науково-практичної конференції. м. Київ, 1 червня 2017 р. (ред. кол.: Лупенко Ю. О., Саблук П. Т. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ» 2017. 386 с.
 15. Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М. Теоретико-методологічне і нормативно-правове забезпечення трансформацій аграрного сектору України до ринкових умов господарювання, науковий супровід та ефективність запровадження. Економіка АПК. 2015. № 7. С. 5-24.
 16. Модернізація державної політики розвитку аграрної сфери України: виклики, шляхи вирішення : монографія / Гадзало Я. М., Гладій М. В., Саблук П. Т., Лузан Ю. Я. Київ : Аграрна наука, 2020. 330 с.
 17. Молдаван Л. В. Суперечності земельної реформи в аграрному секторі економіки України в контексті світової практики. Економіка та прогнозування. 2016. № 2. С. 148-159.
 18. Норт Дуглас. Інституції, Інституційна зміна та функціонування економіки / пер. з англ. І. Дзюба. Київ : Основи, 2000. 204 с.
 19. Осецький В. Л. Соціально-економічні суперечності розвитку аграрного ринку та інституційні імперативи його стійкості. Економіка АПК. 2018. № 9. С. 16-20. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201809016
 20. Про державну підтримку сільського господарства України : Закон України від 24.06.2004 № 1877-IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15#Text.
 21. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві : Закон України від 17.10.1990 № 400-XII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/400-12#Text.
 22. Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі. Женева, 5 лют. 2008 р. : URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_049.
 23. Пугачов М. І. Аграрний сектор економіки в умовах інституційних змін. Економіка АПК. 2017. № 5. С. 12-18.
 24. Розвиток земельних відносин в аграрній сфері : монографія / М. М. Федоров, В. Я. Месель-Веселяк, О. В. Ходаківська ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 432 с.
 25. Розвиток сільськогосподарської кооперації та інтеграційні процеси в аграрному секторі економіки / Малік М. Й., Шпикуляк О. Г., Мамчур В. А. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ». 2019. 374 с.
 26. Руденко М.Д. Энергия прогресса. Киев : Издатель Михайлюта А. А., 2010. 544 с.
 27. Саблук П. Т., Лузан Ю. Я. Аграрна політика та чинники її реалізації. Економіка АПК. 2019. № 10. С. 6-17. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201910006
 28. Саблук П. Т. Невідкладні заходи для врахування при запровадженні ринкових земельних відносин. Економіка АПК. 2020. № 2. С. 126-135. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202002126
 29. Сичевський М. П. Харчова промисловість у системі продовольчої безпеки держави. Київ : Аграрна наука, 2017. 56 с.
 30. Суперечності закон. Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (гол. редкол.) та ін. Інститут філософії ім. Григорія Сковороди НАН України. Київ : Абрис, 2002. С. 617-742.
 31. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи)/ Інститут економічного прогнозування ; за ред. акад. НАН України В. М. Гейця. Київ : Лотос, 1999. 500 с.
 32. URL : uk.wikipedia.org/wiki/Основні_закони_формальної_логіки.
 33. Ходаківська О. В., Могильний О. М. Селянське питання. Від общинного землеволодіння до економічних агрохолдингів. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2020. 184 с.
 34. Шпикуляк О. Г. Інституції аграрного ринку : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2009. 470 с.
 35. Шпичак О. М. Організаційно-економічні проблеми виробництва молока в Україні та їх вирішення. Економіка АПК. 2021. № 4. С. 24-40. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202104024
 36. Шпичак О. М., Боднар О. В. Проблеми власності та формування ринку землі сільськогосподарського призначення. Економіка АПК. 2012. № 12. С. 3-9.
Читати статтю: ekonomika_apk_11_2021_p_6-22.pdf