ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Chaikin Oleksandr Valentynovych

Article author:

post-graduate student, Zhytomyr National Agroecological University (7, Staryi av., Zhytomyr, Ukraine)