ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Vasylchenko Oleksii Mykolaiovych

Article author:

deputy marketing director, STOV “Ahrofirma “Maiak” (Pishchane Village, Zolotoniskiy Raion, Cherkasy Oblast)