ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Velychko Yelyzaveta Ihorivna

Article author:

post-graduate student, V.Dokuchayev Kharkiv National Agrarian University; (University town, “Komunist-1”, Kharkiv district, Kharkiv region)