ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 339.13:631.52(477)
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Estimation of cost of sort of plants as to the object of intellectual property / Zakharchuk O.V. // Ekonomika APK. - 2013. - № 2 - P. 86

In the article suggestions for the estimation of cost sort plants as object of intellectual property are high­lighted. An example of calculation of cost sort is made on the basis of rating estimation, as an object of nu­merical index of estimation benefit that is expected from its use. A set of guidelines for acceleration of de­velopment of organization of breed markets of Ukraine. Tabl.: 4. Refs: 9.
Key words: breeds of crops, intellectual property, evaluation, defense of rights of selectionists

References

  1. Бакай С.С. Економіка насінництва / С.С. Бакай. - К. :Урожай, 1977. - 110 с.
  2. Волкодав В.В. Зарубіжні фахівці стверджують, що сортові ресурси України - найкращі в Східній і Центральній Європі / В. В. Волкодав // Зерно і хліб. - 2008. - № 2. - С. 50.
  3. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2011 році / Мінагрополітики України; Держ. служба з охоро¬ни прав на сорти рослин [редкол. : С. І. Мельник (голов. ред.) та ін.] - Вид. офіційне. - К. : ТОВ «Алефа», 2011. - 302 с.
  4. Неттевич Э. Д. Рождение и жизнь сорта / Э. Д. Неттевич. - 2-е изд. - М. : Московский рабочий, 1983. - 174 с.
  5. Пічкур О. В. Правова охорона селекційних досягнень у рослинництві : (монографія) / О. В. Пічкур. - К.: ПП «Авокадо», 2006. - 804 с.
  6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», що затверджене Наказом Мінфіну України від 18.10.99 № 242 та зареєстроване в Мінюсті України 02.11.99 за № 750/4043 // Офіц. вісн. України 1999. — № 44(19 жовт.). - С. 229.
  7. Про приєднання до Міжнародної конвенції по охороні нових сортів рослин : Закон України, від 2 черв. 1995 р. № 209 / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради. - 1995. - № 22. - Ст. 168.
  8. Худолій Л. М. Економічний механізм формування і функціонування ринку зерна в Україні / Л. М. Худолій. - К. : ІАЕ, 1998. - 212 с.
  9. Юрчишин В. В. До проблеми розробки продовольчої (аграрно-продовольчої) доктрини України / В. В. Юрчишин // Економіка України. - 2001. - № 10. - С. 4-11.
Read article: 13_02_15.pdf