ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 658.149.3:631.153.7
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Formation of organizational forms of technology transfer in agro-industrial production / Tyvonchuk S.O., Tyvonchuk Ya.O. // Ekonomika APK. - 2013. - № 2 - P. 93

An article characterises intellectual rights, the results of technology transfer in agro-industrial production and organisational forms of technological transfer of scientific institutions of NAAS. It is found out that in agrarian sector of economy of Ukraine organisational forms of transfer are in the process of development. In scientific institutions of NAAS that have such transfer structures for each 1 UAH of state invested after commersalisation of innovation there is 2 UAH and more profit (in general in system of such scientific institutions there were recieved only 0,28 UAH for each 1 UAH of state invested money) . The authors have formulated basic methdological approaches towards formation of management organisational forms of technology transfer in agro-industrial production. Tabl.: 2. Figs: 3. Refs: 13.
Key words: innovation, innovative product, intellectual property, patent, franchising, engineering, license, transfer, technology, cluster, commercialization

References

 1. Володій С.А. Інноваційний розвиток аграрної науки [моногр.]. / С.А. Володін. - К.: Вид-во МАУП, 2006. - 400 с.
 2. ГеєцьВ.М. Інноваційні перспективи України / В.М. Геєць, В.П. Семиноженко. - Харків: Константа, 2006. - 272 с.
 3. ДрукерП. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво / П. Друкер. - К., 1994.
 4. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993 р. [Електронний ресурс] / Законодавство України. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 5. Звіт про діяльність Національної академії аграрних наук України за 2011 рік. - К: Аграрна наука, 2012.
 6. Кириченко В.В. Методологія трансферу інновацій в агропромислове виробництво / [Електронний ресурс] / В.В. Кириченко. - Режим досту пу: http://www.nbuv.gov.ua/p ortal/Soc_Gum/inek/2011_7/28.pdf.
 7. Музика П.М. Інноваційне підприємництво в аграрному виробництві України: моногр. / П. М. Музика. - Львів: ПП « Кварт», 2005. - 306 с.
 8. Підопригора О. Авторське право і суміжні права в новому Цивільному кодексі України / О. Підпригора // Інтелектуальна власність. - 2004. - № 2. - C. 16-20.
 9. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: моногр. / [П.Т.Саблук, О.Г. Шпикуляк, Л.І. Курило та ін.]. - К.: ННЦ ІАЕ, 2010. - 706 с.
 10. Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку: навч. посіб. / Д.М. Стеченко. - К.: Вища шк., 2002.
 11. Соколов ВМ. Стан та основні підходи поліпшення системи збору роялті за використання інтелектуальної власності наукових уста¬нов / [Електронний ресурс]. В. М. Соколов. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/institutions/sgi/sokolov.htlm.
 12. Шпикуляк О.Г. Трансфер технологій в агропромисловому виробництві України (стан і концептуальні напрями) / О. Г. Шпикуляк, С.О. Тивончук, С.В. Тивончук // Економіка АПК. - 2012. - № 10. - С. 111-114.
 13. ШумпетерЙ. Теория экономического развития / И. Шумпетер. - М.: Прогресс, 1982. - 454 с.
Read article: 13_02_16.pdf