ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 330.341.1:631.1.016(477)
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Economic mechanism of management and activation of innovation development of agroindustrial complex of Ukraine within the framework of market economy (conceptual and methodical issues) / Tyvonchuk S.O., Tyvonchuk Ya.O. // Ekonomika APK. - 2013. - № 7 - P. 98

An article studies the current state of formation of processes of transformation of agro-industrial complex for innovative type of management, analyses national and foreign experience of innovative activity. The reasons for constant innovation resistance of national enterprising structures are considered; several aspects of scientific, technical and innovative development of several countries are defined. The essence of economic mechanism of management of development of agro-industrial complex within the framework of innovations, peculiarities of implementation of innovations and stages of verification of efficiency of innovative activity within the agro-industrial sector of economy. The methodical approaches towards formation of economic mechanism of management of activation of the innovative development of agro-industrial complex. Interrelation between participants of innovative process within the economic mechanism of management of activation of innovative development of agro-industrial complex presupposes enterprising partnership (cooperation). Enterprising structures cooperate with financial, credit and scientific institutions, investors, supply and sale structures on the grounds of partnership and on mutually beneficial terms and conduct active enterprising activity for gratification of supply of social demand for agro-industrial products. Implementation of economic mechanism of management according to the suggested scheme and taking into account national peculiarities of agro-industrial sphere can finally lead to reorientation of system of innovations on market demand, augmentation of the level of efficiency and competitiveness of enterprises. Tabl.: 4. Figs.: 1. Refs.: 13.
Key words: agro-industrial complex, innovative activity, innovative development, economic mechanism of management, innovation transfer, market

References

 1. Володін С.А. Питання переходу аграрної науки на інноваційну модель функціонування розвитку / С.А. Володін // Економіка АПК. – 2012. – № 5. – С. 123-131.
 2. Геєць В.М. Інноваційні перспективи України / В.М. Геєць, В.П. Семиноженко. – Х.: Константа, 2006. – 272 с.
 3. Звіт про діяльність НААН України за 2006-2010 роки та 2011 р. – К.: Аграрна наука, 2010, 2012 рр.
 4. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: моногр. [Саблук П.Т., Шпикуляк О.Г., Курило Л.І. та ін.] – К.: ННЦ ІАЕ, 2010. – 706 с.
 5. Концептуальні засади інноватики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://Libray.if.ua/bock/4/462.html.
 6. Крылов Э.И. Система плановых и контрольно-аналитических показателей эффективности инноваций. Экономическое содержание и методика расчета / Э.И. Крылов – СПб. : СПб ГУАП, 2004. – 24 с.
 7. Національна доктрина реформування розвитку агропродовольчого комплексу України. Електронний ресурс. Режим доступу: http://vkipi.org.ua/a.
 8. Румпеф Г. Інноваційна політика: Європейський досвід та рекомендації для України. Т. І. / Г. Румпеф, Дж. Стройлопулос, І. Єгоров. – К.: Фенікс, 2011. – 214 с.
 9. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року ; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. – К.: ННЦ “ІАЕ”, 2012. – 182 с.
 10. Структура інноваційного процесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //library.if.ua/book/4/476/ htm.
 11. Шубравська Я.В. Інноваційні трансформації агропромислового сектора економіки: світові тенденції та вітчизняні реалії / О.В. Шубравська [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive, nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ep/2010.
 12. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития / Й.А. Шумпетер. – М.: Прогресс, 1982. – 456 с.
 13. European Innovation Scoreboard 2003. European Commission, 2003. – Nov. 2003.
Read article: 13_07_98-105.pdf