ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 35.075.5:631.1.016
Зовнішньоекономічні відносини

Correlation between agrarian and regional policies as a precondition for acceleration for integration of Ukraine to the world economic community / Balyan A.V. // Ekonomika APK. - 2013. - № 11 - P. 92

An article considers theoretical and legal aspects of formation of national system of state regulation of the agrarian regional development within the period of state independence as a factor of acceleration of integration of Ukraine into the world economy and the EU. The priority EU-integration orientation of Ukraine is a foundation for strategy of economic and social development of our country, whereas Ukraine`s accedence EU is its primary geo-political objective. Only enforcement of agrarian sector, development its competitiveness and export capacity can provide and insure food security of the State and realisation of State regional politics. It is proved that the key elements of current integration processes are agrarian and regional factors. It is the model of regional economy of current and further development that should be aimed at distinction of new efficient structures and regulatory mechanisms in each region and definition of integration relations between them. Ukraine`s integration into European structures requires creation and development of such a model of interregional relations and regional administration that should meet principles of regional policy of EU. Refs.: 10.
Key words: integration, integration processes, world economic community, Ukraine, European Union

References

  1. Саблук П.Т. Регіональна інтеграція / Саблук П.Т., Власов В.І., Біленький О.Ю. – К.: ННЦ „ІАЕ”, 2010. – 366 с.
  2. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку; за ред. акад. НАН України В.М. Гейця. – К.: Ін-т екон. прогнозув.; Фенікс, 2003. – 1008 с.
  3. Кропивко М.Ф. Удосконалення системи державного і регіонального управління соціально спрямованим агропромисловим виробництвом / М.Ф. Кропивко // Економіка АПК.– 2008. – № 2. – С. 25-30.
  4. Зінчук Т.О. Європейська інтеграція: проблеми адаптації аграрного сектора економіки: монографія / Т.О.Зінчук. – Житомир: ДВНЗ “Державний агроекологічний університет”, 2008. – 384 с.
  5. Павлов О.І. Сільські території України: функціонально-управлінська модель: моногр. / О.І. Павлов. – Одеса: Астропринт, 2009. – 344 с.
  6. Бутко М.П. Реформи і регіон. / М.П. Бутко. – Чернігів: Сіверянська думка, 1999. – 248 с.
  7. Дорогунцов С.І. Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України / С.І. Дорогунцов, Л.Г. Чернюк, П.П. Борщевський, Б.М. Данилишин, М.І. Фащевський. – К.: Нічлава, 2002. – 690 с.
  8. Політика регіонального розвитку в Україні: особливості та пріоритети. Аналітична доповідь / за ред. З. Варналія. – К.: Нац. ін-т стратег. досліджень, 2005. – 62 с.
  9. Держава та регіони: від патерналізму до партнерства: аналіт. доп. / С. О. Біла, О.В. Шевченко, В.І. Жук [та ін.]; за ред. С.О. Білої. – К. : НІСД, 2010. – 64 с.
  10. Аграрний сектор України на шляху до євроінтеграції: моног. / Авт. кол.: М. Бетлій, О. Бородіна, С. Бородін та ін.; за ред. О.М.Бородіної. – Ужгород: ІВА, 2006. – 496 с.
Read article: 13_11_92-99.pdf