ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 338.516.2(083.71):63
Проблеми економічної теорії

Theoretical bases and grounds of definition are a «market of agricultural produce» / Pavlenchyk N.F. // Ekonomika APK. - 2014. - № 1 - P. 85

Theoretical bases of origin and essence of “market” as an economic category that consists theoretical foundation of the market of agricultural produce are reflected. The article generalizes scientific methodical approaches to understanding and interpretation of concepts “Agrarian market”, “agro industrial market” and “market of agricultural produce”. The specific of genesis of “agrarian market” is characterized and the statement that it is equivalent to a concept “Market of agricultural produce” is substantiated. The process of production is regarded as a basic segment of market of agricultural produce, considering such aspects as technological specificity and the functional sequence of implementation of production function, receipt of the prepared products and promotion of it, is schematically promotion to the user. All of it served as substantiation of expedience of distinction of “market of agricultural produce” as a separate economic category. Author`s interpretation of market of agricultural produce is offered and the model of paradigm of market of agricultural produce is given within the framework of its separate segments and factors which predetermine its selection are marked. Figs.: 2. Refs.: 21.
Key words: agrarian market, market of agricultural produce, producers, consumers, physical distribution, economic relations, interrelations

References

 1. Аграрна реформа в Україні / [П.І. Гайдуцький, П.Т. Саблук, Ю.О. Лупенко та ін.] ; за ред. П.І. Гайдуцького. – К. : ННЦ ІАЕ, 2005. – 424 с.
 2. Андрійчук В.Г. Внутрішня будова ринку сільськогосподарської продукції : теоретико-методологічний аспект / В.Г. Андрійчук // Формування та розвиток аграрного ринку : матеріали Шостих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників. – К., 2004. – С. 66 – 76.
 3. Бондар О.С. Економічні умови функціонування регіонального аграрного ринку / О.С. Бондар // Економіка АПК. – 2003. – № 8. – С. 133 – 137.
 4. Економічна енциклопедія: у 3 т. ; редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Вид. центр “Академія”, 2000 – 2001.
 5. Інфраструктура товарного ринку: навч. посіб.; під ред. І.В. Сороки. – К.: НМЦВО МОН України, НВФ “Студцентр”, 2002. – 608 с.
 6. Коваленко Ю.С. Наукові засади та основні тенденції формування аграрного ринку в Україні / Ю.С. Коваленко // Економіка АПК. – 2004. – № 3. – С. 19 – 29.
 7. Левківська Л.М. Теоретичні засади формування інфраструктури аграрного ринку / Л.М. Левківська // Вісн. Львів. держ. аграр. ун-ту : Економіка АПК. – 2002. – № 9. – С. 415 – 420.
 8. Лупенко Ю. Про наукову діяльність Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” у 2012 році та завдання на перспективу / Ю. Лупенко // Економіка АПК. – 2013. – № 5. – С. 16 – 24.
 9. Малік М.Й. Інститути та інституції у розвитку аграрної сфери економіки / М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2011. – № 7. – С. 169 – 176.
 10. Мочерний С.В. Економічна теорія : посіб. / С.В. Мочерний. – К. : Вид. центр „Академія“, 2003. – 656 с.
 11. Про державну підтримку сільського господарства України : Закон України // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). – 2004. – № 49.
 12. Семюелсон П. Мікроекономіка / П. Семюелсон, А. Нордгауз, Д. Вільям ; пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 676 с.
 13. Словник іншомовних слів; за ред. О.С. Мельничука. – К. : Гол. ред. Української Радянської енциклопедії, 1977. – 776 с.
 14. Сучасний тлумачний словник української мови : 50000 слів; за заг. ред. В. В. Дубічинського. – Х. : ШКОЛА, 2006. – 832 с.
 15. Шаповал П.Д. Ринкова інфраструктура сільськогосподарського регіону як об’єкт державного регулювання / П.Д. Шаповал // Статистика України. – 2002. – № 3. – С. 4 – 7.
 16. Шканова О.М. Інфраструктура товарного ринку : навч. посіб. / О.М. Шканова. – К. : МАУП, 2004. – 180 с.
 17. Електронний ресурс : http://dictionary-economics.ru/word.
 18. Електронний ресурс : http://poiskslov.com/word.
 19. Електронний ресурс : planetadisser.com/see/dis_128151.
 20. Makro i mikroekonomia: podstavove problemy / рod red. naukowa St. Mrciniaka. – Warszawa, 2002. – 595 s.
 21. Podstawy ekonomii / рod. red nauk R. Milewski. – Warszawa : PWN, 1998. – 682 s.
Read article: 14_01_85-92.pdf
Read translation: 1401pavlenchyk.pdf