ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 001.76:338.432:378.4
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Scientific support of innovative development of agribusiness is a priority of the agricultural university / Shebanin V.S. // Ekonomika APK. - 2014. - № 7 - P. 19

In the article the feasibility of scientific support of modern business innovative activities in agriculture is substantiated. The ways to develop the scientific content of agribusiness according to the experience of Mykolayiv National Agrarian University are defined. The idea of ​​converting agricultural universities in the powerful educational, scientific and industrial consortia is developed. The activities of Mykolayiv National Agrarian University’s scientific park "Agroperspektyva", its structure and priorities are revealed. The operational results of the National Innovation Cluster "Soil fertility" are covered. The basic innovative projects as for the building of pig farms and construction of irrigation systems, which were developed by the scientists of the University are given in the article. The implementation of the above mentioned projects will give an opportunity to strengthen the material and technical base of the University, to accelerate the introduction of modern scientific technology in production and to involve students in scientific research. Tabl.: 1. Refs.: 20.
Key words: scientific support, innovative development, agriculture, Agricultural University Consortium, science park, cluster, innovative projects

References

 1. Ажаман І.А. Аналіз впровадження інновацій в Україні та галузі сільського господарства / І.А. Ажаман // Вісн. ХНТУСГ. — 2012. — Вип. 125. — С. 52—59.
 2. Аналітична довідка «Стан розвитку науки і техніки, результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій за 2012 рік» [Електронний ресурс] –– Режим доступу : http://www.dknii.gov.ua/ ?q=system/files/sites/default/files/images/_08%2007%202013.pdf.
 3. Гаращук О. Підвищення якості підготовки кадрів – фундаментальна місія вищої школи / О. Гаращук, В. Содоль // Вища шк. — 2013. — № 2. — С.22—36.
 4. Гончаренко О.В. Інноваційний розвиток аграрних підприємств у контексті формування інформаційної економіки / О.В. Гончаренко // Актуальні проблеми економіки. — 2012. — № 10. ─ С. 103—109.
 5. Звягінцева О.Б. Механізм формування та впровадження інноваційного маркетингу підприємств / О.Б. Звягінцева, В.В. Гришов // Облік і фінанси АПК. — 2012. — № 3. — С. 141—145.
 6. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект : моногр. / [П.Т. Саблук, О.Г. Шпикуляк, Л.І. Курило та ін.]. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2010. — 706 с.
 7. Лупенко Ю.О. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель-Веселяк — К.: ННЦ ІАЕ, 2012. — 182 с.
 8. Марчук Л.П. Пріоритети розвитку вищої освіти в умовах формування інноваційної економіки / Л.П. Марчук // Економіка АПК. — 2011. — № 6. — С. 127—133.
 9. Матеріали щодо створення навчально-науково-виробничих консорціумів аграрних вищих навчальних закладів України. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — 38 с.
 10. Про Державний бюджет України на 2014 рік : Закон України від 16.01.2014 р. № 719-VIІ.
 11. Сіренко Н.М. Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України / Н.М. Сіренко. – Миколаїв, 2010. — 416.
 12. Смолінський В.Б. Інноваційне оновлення аграрної галузі на основі кластерного підходу / В.Б. Смолінський // НЛТУ України. — 2013. – Вип. 23.16. — С. 289—295.
 13. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року ; розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 жовт. 2013 р. № 806-р.
 14. Чорный С.Г. Мониторинг гумусового состояния чернозёма южного с использованием многоспектральных снимков спутника LANDSAT 7 / С.Г. Чорный, Д.А. Абрамов // Почвоведение и агрохимия. — 2013. — № 1 (50). — С. 106—117.
 15. Шебанін В.С. Освіта та наука як рушійні фактори інноваційного розвитку аграрної сфери України / В.С Шебанін // Економіка АПК. — 2010. — № 3. — С. 94—98.
 16. Agricultural Innovation in Family Farming [Електронний ресурс] –– Режим доступу : http://www.fao.org/nr/research-extension-systems/ais-ff/en/.
 17. Druker P.F. Post-Capitalist Society / Peter Ferdinand Druker. — New-York : Harper Business, 1993. — 232 p.
 18. Good practices in building innovative rural institutions to increase food security (Case Studies) [Електронний ресурс] –– Режим доступу : http://www.fao.org/docrep/016/ap209e/ap209e.pdf.
 19. Jim Woodhill. Capacities for Intuitional Innovation: Complexity Perspective / Jim Woodhill // IDS Bulletin. — May 2010. — V.41, № 3. — P. 47—59.
 20. Julian Birkinshaw. The 5 Myths of Innovation / Julian Birkinshaw, Cyril Bouguet and J.L. Barsoux // Mit Sloan management review. – winter 2011. — Vol. 52, № 2. — P. 43—50.
Read article: 14_07_19-25.pdf