ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 338.5:636.2.082
Аграрна політика і реформування

Gene pool preservation of local domestic cattle, pig and sheep breeds with small population size requires state financial support / Hladii M.V., Sharan P.I., Kruhliak O.V. // Ekonomika APK. - 2014. - № 11 - P. 15

The comparative economic evaluation by main economic useful traits of cattle, pig and sheep gene pool herds with small population size and newly created competitive domestic breeds was conducted. Graphical, economic and statistic methods have been used. It was found that dairy, beef and dual-purpose cattle, pigs and sheep of different breeds, which are kept in sites of gene pool conservation, pay of feed by product much less comparing to competitive similar breed herds because of low level of performance. As a result, they have higher cost, low profitability of milk (2-12%), unprofitability of animal’s weight selling of Ukrainian Grey cattle, Myrhorod pigs, Sokilska sheep. Nowadays the gene pool herds of cattle, pigs and sheep are unable to perform profitable production, and thereby operate without state financial support. Tabl.: 8. Refs.: 28.
Key words: breeds with low small population, pigs, sheep, profitability

References

 1. Буркат В. П. Селекція і генетика у тваринництві: стан, проблеми, перспективи / В.П. Буркат // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. – 2003. – № 1. – С. 37-54.
 2. Генетика, селекция и биотехнология в скотоводстве // М. В. Зубец, В. П.  Буркат, Ю. Ф. Мельник [и др.]; под. ред. М. В. Зубца, В. П. Бурката. – К. : БМТ, 1992. – 722 с.
 3. Гузєв І.В. Методологія збереження біорізноманіття генетичних ресурсів тваринництва України : дис. ... д-ра с.-г. наук / І.В. Гузєв. – Чубинське ; К., 2012. – 628 с.
 4. Закон України «Про племінну справу у тваринництві : за станом 20 лют. 2003 р., зі змінами від 29 черв. 2010 р., 19 жовт. 2010 р. // Нормативно-правові акти з питань племінної справи у тваринництві [Міністерство аграрної політики України], ДНВК «Селекція». – К., 2004. – С. 3-16.
 5. Ковтун С.І. Нові біотехнологічні методи збереження генетичних ресурсів тварин / С.І. Ковтун // Проблеми збереження генофонду тварин : матер. творч. дискус., 27 лют. 2007 р. / Ін-т розвед. і генет. тварин УААН. Т-во генет. і селекціонерів ім. М. І. Вавилова; за ред. В. П. Бурката. – К. : Аграрна наука, 2007. – С. 44-45.
 6. Конвенція про збереження біологічного різноманіття, ратифікована Законом України № 252/94-ВР від 29.11.1994 р. [Електронний ресурс] / Ріо-Де-Жанейро, 1992. – 22 с. – Режим доступу: www URL: http://www.uazakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_030.
 7. Кравченко Н.А. Разведение сельскохозяйственных животных / Н.А Кравченко. – М. : Колос, 1973. – 486 с.
 8. Кругляк А.П. Актуальные вопросы сохранения генофонда сельскохозяйственных животных / А.П. Кругляк // Быки производители локальных серой украинской и белоголовой украинской пород : каталог. – К. : Урожай, 1987. – С. 3-8.
 9. Метлицька О.І. Популяційно-генетичне дослідження як обґрунтування шляхів збереження генофонду свиней миргородської породи / О. І. Метлицька, В. Ю. Нор // Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. – К. : Аграрна наука, 2013. – Вип. 47. – С. 61 – 73.
 10. Методологічні аспекти збереження генофонду сільськогосподарських тварин ; наук. ред. І. В. Гузєв. – К. : Аграрна наука, 2007. – 120 с.
 11. Молекулярно-генетичні та біотехнологічні дослідження в галузі тваринництва / Б.Є. Подоба, К.В. Копилов, С.І. Ковтун, К.В. Копилова, Ю.В. Подоба, М.Л. Добрянська ; за наук. ред. М.В. Зубця. – К. : Аграрна наука, 2013. – 248 с.
 12. Подоба Б. Є. Генетична експертиза у скотарстві / Б. Є. Подоба, В. С. Качура, М. В. Дідик. – К. : Урожай, 1991. – 176 с.
 13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу» від 18 трав. 2011 р. № 515 [Електронний ресурс] / Закони України : інформаційно-правовий портал. – Режим доступу : www URL: http://www.uazakon.com/documents/date_2g/pg_itwhst.htm.
 14. «Програма збереження та раціонального використання генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин на 2001-2005 роки» [Електронний ресурс] / Міністерство аграрної політики України – К., 2001. – Режим доступу : www URL: http://www.uazakon.com/documents/date_2g/pg_itwhst.htm.
 15. Програма збереження локальних та зникаючих порід сільськогосподарських тварин в Україні (згідно з вимогами ФАО). – Чубинське, 2013. – 24 с.
 16. Рубан Ю. Д. Эволюция крупного рогатого скота в современной и будущей селекции/ Ю.Д. Рубан. – К. : Аграрна наука, 2000. – 240 с.
 17. Состояние всемирных генетических ресурсов в сфере продовольствия и сельского хозяйства – краткий отчет / Комиссия по генетическим ресурсам в сфере продовольствия и сельского хозяйства. Продовольствие и сельское хозяйство. Организация Объединённых Наций. – Рим, 2007. – 38 с.
 18. Стратегия сохранения животных и растительного мира земли / Б. Н. Вепринцев, Н. Н. Ротт [и др.] // Консервация генетических ресурсов. – Пущино, 1991. – С. 5-18.
 19. Харчук И. Т. Принципы сохранения генофонда в гомо- и гетерозиготном состоянии / И. Т. Харчук, О. П. Чиркова // Быки-производители локальных серой украинской и белоголовой украинской пород : каталог. – К. : Урожай, 1987. – С. 8-13.
 20. Шаран П. І. Організаційно-економічні та правові основи збереження генофонду сільськогосподарських тварин в умовах інтеграції України в світову економічну систему / П. І. Шаран, Г. Г. Кравченко: матеріали творчої дискусії 14 лют. 2007 р. «Проблеми збереження генофонду порід». – К. : Аграрна наука, 2007. – С. 86-88.
 21. Шаран П. І. Методичні підходи до визначення розміру бюджетної дотації на збереження генофонду різних видів сільськогосподарських тварин / П.І. Шаран // Методологічні аспекти збереження генофонду сільськогосподарських тварин. – К. : Аграрна наука, 2007. – С. 102-111.
 22. Шеремета В. І. Генетичне різноманіття порід України в доповіді ФАО / В.І. Шеремета: матер. творчої дискусії 14 лют. 2007 р. «Проблеми збереження генофонду порід». – К. : Аграрна наука, 2007. – С. 90-97.
 23. Эйснер Ф. Ф. Проблемы сохранения и рационального использования генофонда сельскохозяйственных животных / Ф.Ф. Эйснер // Бюл. ВНИИРГЖ. – 1988. – Вып. 68. – С. 6-9.
 24. Roosen, J., Fadlaoui, A. & Bertaglia. M. 2005. Economic evaluation for conservation of farm animal genetic resources. Journal of Animal Breeding and Genetics, 122(4):217–228.
 25. Cicia, G., D'Ercole, E. & Marino, D. 2003. Costs and benefits of preserving farm animal genetic resources from extinction: CVM and bioeconomic model for valuing a conservation program for the Italian Pentro horse. Ecological Economics, 45(3):445–459.
 26. Drucker A.G. & Anderson, S. 2004. Economic analysis of animal genetic resources and the use of rural appraisal methods: Lessons from South-East Mexico. International Journal of Sustainable Agriculture, 2(2): 77–97.
 27. Drucker, A.G., Gomez, V. & Anderson, S. 2001. The economic valuation of farm animal genetic resources: a survey of available methods. Ecological Economics, 36(1): 1–18.
 28. Pearce, D. & Moran, D. 1994. The economic value of biodiversity. London. Earthscan.
Read article: 14_11_15-22.pdf