ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 330.3:631.001.73
Аграрна політика і реформування

The current state and guidelines for further development of the agrarian reform / Sabluk P.T. // Ekonomika APK. - 2015. - № 2 - P. 10

The level of implementation of economic reforms in all constituents of the agrarian economy is assessed. The double increase of the production and economic indicis as a result of implementation of the agrarian reform in Ukraine. Yet, these are double less than the same indices of the countries of the Eutopean community. The guidelines for activation and final implementation of the reforms as a compulsory condition for the developmet of the AIC and perspective reaching of the European level.There are outlined the factors that can facilitate this process, and finally lead to solution to the food problem in Ukraine, Europe and the whole world. Tabl.:.3. Refs.: 30.
Key words: economic reforms, economic development of the AIC, food problem, production relations, economic interest, demand, supply

References

 1. Аграрна реформа в Україні / П.І. Гайдуцький, П.Т. Саблук, Ю.О. Лупенко та ін.; за ред. П.І. Гайдуцького. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 424 с.
 2. Від постанови до вирішення…: вибрані стаття з питань аграрної економіки: у 2 кн. / П.Т. Саблук; ННЦ «Ін-т аграр. економіки». – К.: ННЦ ІАЕ, 2009. – кн.1. – 636 с.
 3. Гладій М.В. Аграрні реформи схожі на вогнище…, яке постійно поливають водою / М.В. Гладій / Аспекти сільського розвитку // Вісн. Ін-ту сільського розвитку. – 2005. – № 3. – С. 7-15.
 4. Гладий М.В. Не думаю, что в этом году какая-то политическая сила сможет затормозить открытие рынка земли / М.В. Гладий // Бизнес информ. – 2007. – № 5. – С. 5-7.
 5. Глобалізація і продовольство: моногр. / П.Т. Саблук, О.Г. Білорус, В.І. Власов. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 630 с.
 6. Глобальна продовольча безпека: моногр. / О.Г. Білорус, М.В. Зубець, П.Т. Саблук, В.І. Власов // Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України; ННЦ «Інститут аграрної економіки». – К.: ННЦ ІАЕ, 2009. – 486 с.
 7. Кириленко І.Г. Трансформація соціально-економічних перетворень у сільському господарстві України: проблеми, перспективи / І.Г. Кириленко. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 452 с.
 8. Лупенко Ю.О. Результати і проблеми реформування сільського господарства України / Ю.О. Лупенко, П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК. – 2014. – № 7. – С. 26-38.
 9. Малік М.Й. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми: моногр. / М.Й. Малік, О.А. Нужна. – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – 270 с.
 10. Малік М.Й. Розвиток сільського господарства в регіоні Карпат: моногр. / М.Й. Малік, С.І. Белей. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 248 с.
 11. Мировое и региональное производство аграрной продукции: моногр. / П.Т. Саблук, Г.А. Калиев, В.П. Саблук и др. – Алматы: НИИ экономики АПК и развития сельских территорий; АО «КазАгроИнновация», 2008. – 216 с.
 12. Розвиток підприємства та відносин власності / Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік / Соціально-економічні засади розвитку сільських територій (економіка, підприємництво і менеджмент): моногр. – К.: ННЦ « Ін-т аграр. економіки», 2012. – С. 98-127.
 13. Організація аграрного виробництва і бізнесу: підруч. для студ. вищих навч. закл. / [С.П. Азізов, П.Т. Саблук, П.К. Канінський] ; за ред. С.П. Азізова, П.Т. Саблука. – К.: ННЦ ІАЕ, 2006. – 790 с.
 14. Саблук П.Т. Ціноутворення в період ринкового реформування в АПК: моногр./ П.Т. Саблук. – К.: ННЦ ІАЕ, 2006. – 440 с.
 15. Саблук П.Т. Розвиток земельних відносин в Україні / П.Т. Саблук. – К.: ННЦ ІАЕ, 2006. – 396 с.
 16. Саблук П.Т. Світове і раціональне виробництво аграрної продукції: моногр. / П.Т. Саблук, Г.А. Калієв та ін. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 210 с.
 17. Саблук П.Т. Активизация экономических реформ в аграрной сфере экономики Украины // Развитие АПК в контексте обеспечения продовольственной безопасности (материалы VIII Междунар. научно-практ. конф., 9-10 сент. 2010 г.); под ред. В.Г. Гусакова. – Минск: Ин-т системных исследований, 2011. – С. 198-201.
 18. Саблук П.Т. Агропромисловий комплекс України: сьогодення та майбутнє. Стан і перспективи розвитку / П.Т. Саблук. – К.: Престиж Медіа Інформ, 2011. – С.110.
 19. Саблук П.Т. Ціновий фактор в розвитку сільськогосподарського виробництва / П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2011. – № 9. – С. 3-9.
 20. Саблук П.Т. Міжгалузеві економічні відносини в Україні / П.Т. Саблук, М.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров, М.І. Кісіль; за ред. П.Т. Саблука // Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наук. доп. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – С. 325-329.
 21. Соціально-економічні засади розвитку сільських територій (економіка, підприємництво і менеджмент): моногр. / [М.Й. Малік, М.Ф. Кропивко, О.Г. Булавка, Ю.О. Лупенко]: за ред. М.Й. Маліка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 642 с.
 22. Сучасний стан земельної реформи в Україні / [А.С. Даниленко, М.Ю. Гарбуз, В.В. Жмуцький, К.Г. Радченко, М.С. Головатюк]. – Держ. комітет України по земельних ресурсах, 2005. – 100 с.
 23. Трансформація соціально-економічних перетворень у сільському господарстві України: проблеми, перспективи: моногр. / І.Г. Кириленко. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 452.
 24. Федоров М.М. Раціональне використання земельно-ресурсного потенціалу та удосконалення земельних відносин в аграрній сфері. Стратегія розвитку агропромислового комплексу в Україні / М.М. Федоров. – К.: ІАЕ УААН, 2005. – 120 с.
 25. Федоров М.М. Теоретичні аспекти формування земельних відносин та створення ринку землі // Формування ринку землі в Україні. – К.: Урожай, 2006. – С. 5-24.
 26. Федоров М.М. Удосконалення нормативної грошової оцінки сільськогосподарських земель – важлива умова трансформації земельних відносин. – Луганськ, Вісн. наук. праць ЛНАУ, 2012. – С. 22-31.
 27. Формування ринку землі в Україні / [В.П. Галушко, Ю.Д. Білик, А.С. Даниленко та ін.]; за ред. А.С. Даниленка, Ю.Д. Білика. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К.: Урожай, 2006. – 280 с.
 28. Форми господарювання на селі (аналіз розвитку) / [П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров]; за ред. П.Т. Саблука, В.Я. Месель-Веселяка. – 3-тє вид., доповн. – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – 104 с.
 29. Форми господарювання на селі (аналіз розвитку) / [П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров]; за ред. П.Т. Саблука, В.Я. Месель-Веселяка. – 4-те вид., доповн. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 100 с.
 30. Ціноутворення та нормативні витрати в сільському господарстві: (теорія, методологія, практика): у 2 т. / П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, М.Й. Малік та ін.; Міністерство аграрної політики, УААН, ННЦ «Ін-т аграр. економіки»; за ред.: П.Т. Саблука, Ю.М. Мельника, М.В. Зубця, В.Я. Месель-Веселяка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – Т.1. – 698 с.
Read article: 15_02_10-17.pdf