ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 620.91:330.131.5:631.11
Економіка агропромислового виробництва

Production of altaernative sources of energy as the factor of the efficiency increase of the agraricultural enterprises / Mesel-Veseliak V.Ya. // Ekonomika APK. - 2015. - № 2 - P. 18

The efficiency of use of alternative sources of energy on the agricultural enterprises is considered. The problem of use of such energy materials as mineral fertilizers, oil products (petrol, diesel-fuel) produced from natural resources, as well as natural gas (considering the constant augmentation of its price) and possibility to substitute them with alternative energy materials that can be produced from agricultural products. The economic evaluation is done: use of crops, straw, stems of corn, sunflower and naven as litter of stock and leaving of it on the fields after the harvesting the main culture for organic fertilization and hence substitution of mineral fertilizers as well as use as fuel and substitution of the natural gas enables agricultural enterprises to save 34,3 bln hrn; the part of rape/naven for production of biodisel and substitution of disel fuel ensures the economy of 10 bln hrn; processing of the produces corn into bioethanol saves 35,8 bln hrn; production of biogas from humus and poultry manure can save 24,4 bln hrn, whereas processing within one thecnological cycle of the sugar beets on the sugar plants for production of sugar (within the rate of country demand) and bioethanol from treacle and the remains of beets can ensure extra 5 bln hrn economy. Considering the used resources implemntation of the aforementiond measures can make it possible to secure altaernative production of 114% of fertelizers, 54,8% of biodisel, 4,6 times more bioethanol and 5,6 times more of the equivalent of the natural gas. In general it is possible to save 109,5 bln hrn, which exeeds for 9,2 % the revenue of the year 2013.Tabl.:.13. Refs.: 42.
Key words: alternative types of energy materials produced from agricultural products, diesel fuel, fuel, biodiesel, natural gas, biogas, efficiency of the alternative types of energy materials

References

 1. Біопалива (технологія, машини і обладнання) / В. О. Дубровін, М. О. Корчемний, І. П. Масло та ін. – К. : ЦТІ “Енергетика і електрифікація”, 2004. – 256 с.
 2. Блюм Я. Б. Новітні технології біоенергоконверсії / Я. Б. Блюм, Г. Г. Гелетуха, І. П. Григорюк та ін .– К. : «Аграр Медіа Груп», 2010. – 326 с.
 3. Блюм Я. Б. Біологічні ресурси і технології для виробництва різних видів біопалив / Я. Б. Блюм, О. М. Левчук, Д. Б. Рахметов, С. Д. Рахметов // Вісник НАН України. – 2014. – № 11. – С. 64-72.
 4. Ващук О. В. Особливості формування національного ринку біопалива / О. В. Ващук, М. М. Третьяк // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 2. – С. 247-253.
 5. Гелетуха Г. Г. Сучасний стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна, П. П. Кучерук, Є. М. Олійник // Аналітична записка БАУ. – 2004. – № 9. – 32 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.uabio.org/activity/uabio-analytics.
 6. Гелетуха Г. Г. Перспективи виробництва та використання біогазу в Україні / Г. Г. Гелетуха, П. П. Кучерук, Ю. Б. Матвєєв // Аналітична записка БАУ. – 2013. – № 4. – 22 с.
 7. Гелетуха Г. Розвиток біогазових технологій в Украіні та Німеччині: нормативно-правове поле, стан та перспективи / Г. Гелетуха, П. Кучерук, Ю. Матвєєв, Д. та ін. – Київ-Гюльцов 2013. – 72 с.
 8. Голуб Г. А. Проблеми використання соломи в якості палива / Г. А. Голуб // Вісник аграрної науки. – 2010. – № 8. – С. 49-52.
 9. Голуб Г. А. Інвестиційна привабливість виробництва і використання дизельного біопалива / Г. А. Голуб, С. В. Лук’янець // Економіка АПК. – 2013. – № 2. – С. 54-61.
 10. Гончарук І. В. Інституційні аспекти розвитку підприємницької діяльності на ринку біопалива/ І. В. Гончарук // Економіка АПК. – 2013. – №8. – С. 133.
 11. Гументик М.Я. Ефективність виробництва біоетанолу на основі ^ альтернативних, енергетичних культур / М.Я. Гументик// Теорія і практика ринків. – 2011. –№ 1. – С.25-29.
 12. Державна служба статистики України. Розділ – «використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти» [Електронний ресурc]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 13. Енергетична стратегія України на період до 2030 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 145 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.kmu.gov.ua/control.
 14. Енергетична стратегія України на період до 2030 року. Затверджена розпорядженням КМУ № 1071 від 24.07.2013 р.
 15. Заїка С. О. Світові та національні тенденції інвестиційного розвитку виробництва біопалива / С. О. Заїка // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2014. – Вип. 150. – С. 138-147.
 16. Розвиток біопаливного сегмента ПЕК в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.db.niss.gov.ua/docs/energy/BioPal.pdf.
 17. Інноваційні аспекти виробництва біопалива в Україні: стан, проблеми, перспективи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/2009_142_1/09sva.pdf .
 18. Калетнік Г. М. Розвиток ринку біопалив в Україні: монографія / Г. М. Калетнік – К.: Аграр. наука, 2008. – 461 с.
 19. Калетник Г. М. Розвиток ринку біопалив в Україні: монографія / Калетник Г.М. – К.: Аграрна наука, 2010. – 464с.
 20. Калетнік Г. М. Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України [навч. посібник] / Г. М. Калетнік, В. М. Пришляк – К: Аграрна наука, 2010. – 328 с.
 21. Калетнік Г. М. Формування ринку українського біопалива: передумови, перспективи, стратегія / Г. М. Калетнік, В. В. Дем’янчук // Економіка АПК. – 2010. – № 4. – С. 62-66.
 22. Калетнік Г. М. Економіка виробництва біопалива в Україні та забезпечення продовольчої безпеки / Г. М. Калетнік // Економіка АПК. – 2010. – № 1. – С. 30-36.
 23. Калетнік Г. М. Біопаливо. Продовольча, енергетична та економічна безпека України : монографія / Г. М. Калетнік. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 516 с.
 24. Калетнік Г. М. Економіка виробництва біопалива в Україні та забезпечення продовольчої безпеки / Г. М. Калетнік // Економіка АПК. – 2010. – № 1. – С. 30-36.
 25. Кириленко І. Г. Формування ринку українського біопалива: передумови, перспективи, стратегія / І. Г. Кириленко, В. В. Дем’янчук, Б. В. Андрющенко // Економіка АПК. – 2010. – № 4. – С. 62-66.
 26. Краткий справочник по удобрениям / А. М. Артюшин, Л. М. Державин. – М., Колос, 1971. – С. 174.
 27. Коденська М. Ю. Обґрунтування необхідності розробки інвестиційних проектів у розвиток біоетанолової галузі на базі продукції цукрово-бурякового виробництва / М. Ю. Коденська. – К. : ННЦ “Інститут аграрної економіки”. – 2010. – 12 с.
 28. Купівля матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб сільськогосподарськими підприємствами у 2013 році. - К.: Державна служба статистики України. – 2014. – С.15-28.
 29. Месель-Веселяк В. Я. Формування самозабезпечуючих енергетичних систем у сільському господарстві / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2010. – № 12. – С. 31-37.
 30. Месель-Веселяк В. Я. Організаційно-економічне удосконалення роботи цукробурякового підкомплексу України / В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Ярчук // Економіка АПК. – 2013, – № 2. – С. 3-9.
 31. Месель-Веселяк В. Я. Альтернативні види енергії в сільському господарстві / В. Я. Месель-Веселяк, Г. М. Калетнік // Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наукова доповідь / за заг. ред. акад. НААН П.Т. Саблука. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – С. 110-119.
 32. Месель-Веселяк В. Я. Ефективність альтернативних видів енергії в сільському господарстві України / В. Я. Месель-Веселяк, В. С. Паштецький // Економіка АПК. – 2011. – № 12. – С. 3-9.
 33. Месель-Веселяк В. Я. Виробництво альтернативних видів енергії / В. Я. Месель-Веселяк, Г. А. Голуб, Г. М. Калетнік // Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) ;за ред. М. В. Присяжнюка, М.В. Зубця, П.Т. Саблука, В.Я. Месель-Веселяка, М.М. Федорова. – К. : ННЦ „ІАЕ”, 2011. – Розд. III. – С. 289-319.
 34. Месель-Веселяк В. Я. Розвиток виробництва альтернативних видів енергії в сільському господарстві / В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Ярчук, В.С. Паштецький та ін. // Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року ; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка . – [2-е вид.,переробл. і допов.] – К.:ННЦ „ІАЕ”, 2012. – С. 32-35.
 35. Мельник Н. В. Про використання первинних джерел енергії / Н.В. Мельник // Економіка АПК. – 2010. – № 1. – С. 152.
 36. Мусієнко О. Л. Проблеми та умови розвитку біоенергетики в Україні / О. Л. Мусієнко // Збірник наукових праць ВНАУ Серія: Економічні науки. – 2011. – № 1 – С. 53-58.
 37. Новиков Ю. Ф. Биоэнергетическая оценка технологических процессов в сельском хозяйстве / Ю. Ф. Новиков, Е. И. Базанов // Вестник сельскохозяйственной науки. – 1982. – № 10. – С. 5–11.
 38. Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року (проект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://saee.gov.ua/documents/NpdVE.pdf .
 39. Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива: Закон України від 21.05.2009 р. № 1391-ІV
 40. Соловей О. І. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії [навчальний посібник] / О. І. Соловей, Ю. Г. Лега, В. П. Розен та ін.; [за заг. ред. О. І. Солов’я]. – Черкаси: ЧДТУ, 2007. – 490 с.
 41. Скорук О. Перспективи розвитку відновлювальної енергетики в Україні / О. П. Скорук // Економіка АПК. – 2013. – № 5. – C. 63–67.
 42. Справочник по программированию урожаев / М. К. Каюмов. – М., Россельхозиздат, 1977. – С. 65.
Read article: 15_02_18-27.pdf