ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 330.341.1:338.3:631.15
Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

The interactive model of the institutional support of the innovative activity in agrarian production / Tyvonchuk S.O., Tyvonchuk S.V., Shanin O.V. // Ekonomika APK. - 2015. - № 2 - P. 69

The methodical approaches towards formation of the interactive model of the institutional support of the innovative activity in agrarian production, considering brunch specifics. The characteristics of institutionalism as an economic category is provided. The new defenition of the institutional support of the innovative activity in agrarian production is suggested. The guidelines for structural enhancement of the institutional support of the innovative activity in agrarian production are suggested. Tabl.: 1. Figs.: 1. Refs.: 11.
Key words: agrarian production, innovation, innovative activity, institution, integration, instruments, model

References

 1. Богомолова И.П. Структурные элементы системы инновационной деятельности предприятий / И.П. Богомолова, А.М. Мантулин, С.М. Субочев [Електроний ресурс]. – Режим доступу: www.lerc.ru/?part=bulletin&art=50&page=2.
 2. Гайдай Т.В. Парадигма інституціоналізму: методологічний контекст: [моногр.] / Т.В. Гайдай. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2008. – 296 с.
 3. Іртищева І.О. Інституційне забезпечення формування інноваційних стратегічних структур агропродовольчої сфери / І.О. Іртищева // Національне господарство України: теорія та практика управління. — 2009. — С. 169-177.
 4. Інституціоналізм як своєрідний напрям в економічній науці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ru.osvita.ua/vnz/reports/econom. /25209/.
 5. Лендєл М.О. Моделі взаємодії агентств регіонального розвитку з державними, громадськими та приватними інститутами. Стратегічний підхід до планування розвитку /М.О. Лендєл // Інститути та інструменти розвитку територій: на шляху до Європейських принципів. – [2-ге вид.]. – К.: Міленіум, 2003. – 244 с.
 6. Лопатинский Ю. Институциональная аграрная матрица / Ю. Лопатинский  // Экономика Украины. – 2004. – №4. – С.64 – 71.
 7. Малік М.Й. Інституціоналізація аграрного підприємництва: трансформація та ефективність / М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. — 2010. — № 7. — С. 132—139.
 8. Сутнісна характеристика понять “інститут” та “інституція” в теорії інновацій [Електроний ресурс]. – Режим доступу: www.sworld.com.ua/.../7510-description-of-un.
 9. Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической теории / Дж. Ходжсон. – М.: Дело, 2003. – 464 с.
 10. Nordth D.C. Institutions, institutional change and economic performance. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – 366 p.
 11. 0. Sustainability – an Evolving Framework // Sustainable Development in a Dynamic World. Transforming Institutions, Growth, and Quality of Life. World Development Report 2011. – Washington, The International Bank for Reconstruction and Development, 2011. – P. 14. 15.
Read article: 15_02_69-75.pdf