ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 330.837:338.432(045)
Сторінка молодого науковця

Institutional support of the development of entrepreneurship in the agrarian sphere / Prutska T.Yu. // Ekonomika APK. - 2015. - № 2 - P. 93

The article defines the notions “entrepreneurship in the agrarian sphere” and “institutional support” of the development of entrepreneurship. The functions and types of entrepreneurship are specified. It is suggested that entrepreneurship can be not productive or even destructive, due to social and economic context and influence of motivation of economic agents of institutional system. The expediency of supplement of the all-scientific methods of cognition with use of key terms and categories of institutional theory is substantiated. It is suggested to consider the institutional support of enterprising as the set of governmental measures for formation of the respective institutional matrix (formal and informal institutions and enforcement instruments) that would create the environment for further development of various forms of entrepreneurship. The author suggests a number of criteria of correspondence between the institutional support of entrepreneurship development in the agrarian sphere of Ukrainian economy and the objectives of the sustainable development. Tabl.: 8. Refs.: 21.
Key words: enterpreneurship, types of entrepreneurship, formal and informal institutions, institutional support, agrarian sphere, institutional matrix

References

 1. Мороз О.О. Інституціональна система аграрної економіки України : моногр. / О.О. Мороз. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2006. – 438 с.
 2. Калетнік Г.М. Інститути інфраструктури та ціноутворення у розвитку аграрного ринку: регіональний аспект : моногр. / Г.М. Калетнік, О.Г. Шпикуляк, Г.О. Пчелянська. – Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2012. – 324 с.
 3. Шпикуляк О.Г. Інституції аграрного розвитку: моногр. / О.Г. Шпикуляк – К.: РРЦ ІАЕ, 2009. – 480 с.
 4. Бородіна О.М. Аграрна політика України: витоки, сучасний стан і нові можливості в контексті інституціоналізму та викликів глобалізації / О.М. Бородіна // Економіка України. – 2008. – № 10. – С. 94–111.
 5. Власенко О.П. Управління трансакційними витратами в агробізнесі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / О.П. Власенко. – Житомир, 2009. – 20 с.
 6. Третяк О.М. Інституційне забезпечення біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією / О.М. Третяк // Економіка АПК. – 2009. – № 1. – С. 111–118.
 7. Чикало І. Інституційне забезпечення функціонування ринку землі в Україні / І. Чикало // Економіст. – 2013. – № 3. – С. 29–32.
 8. Варналій З. Інституційне забезпечення конкурентного розвитку підприємництва в Україні / З. Варналій, О. Панасюк // Вісн. Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2011. – № 124/125. – С. 25-28.
 9. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: моногр. / [Саблук П.Т., Шпикуляк О.Г., Курило Л.І. та ін.]. – К.: ННЦ ІАЕ, 2010. – 706 с.
 10. Пачковський Ю.Ф. Підприємництво у новітніх теоретичних пошуках та інтерпретаціях / Ю.Ф. Пачковський // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – № 2. – С. 149–159.
 11. Підприємницька діяльність та агробізнес: підруч. / за ред. М.М. Ільчука, Т.Д. Іщенко. – К.: Вища освіта, 2006. – 544 с.
 12. Абрамович І.А. Теоретичні основи та форми прояву аграрного бізнесу / І.А. Абрамович // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=907.
 13. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. та ін.]. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2014. – 516 с.
 14. Боковець В.В. Підприємництво: підруч. / В.В. Боковець, С.П. Медецька, І.І. Цаль, В.В. Драбаніч, Л.О. Чорна. – Вінниця–ФОП Лаврич Н.В., 2012. – 506 с.
 15. Лауреаты Международной премии за вклад в исследования предпринимательства и малого бизнеса (1996-2010) ; под ред. А. Чепуренко. – М.: Изательский дом Высшей школы экономики, 2013. – 526 с.
 16. Виленский А. Критика и библиография / А. Виленский // Вопросы экономики. – 2014. – № 2. – С. 158-160.
 17. Винарчик П. Спасение идей: Й.Шумпетер и ключевые проблемы противоборствующих экономических теорий / П. Винарчик // Вопросы экономики. – 2003. – № 11. – С. 15–26.
 18. Hisrich R. Entrepreneurship and Intrapreneneurship: Methods for Creating New Companies That Have an Impact on the Economic Renaissance of an Area// Entrepreneurship, Intrapreneneurship and Venture Capital/ Ed. Robert D. Hisrich. – Lexington (Mass.): Lexington Books? 1986. – P. 95–104.
 19. Druker P.F. The Discipline of Innovation // Harvard Business Review. – 1985 (May – June). – P. 67–72.
 20. Ray D. The Role of Entrepreneurship in Economic Development. – New York: UN, 1988. – 167 p.
 21. Rumelt R.P. Theory, Strategy and Entrepreneurship// The Competitive Challenge, Strategies for Industrial Renovation and Renewal. – Cambridge (Mass.): Ballinger, 1987. – P. 137.
Read article: 15_02_93-100.pdf