ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 631.152:35.072.1
Аграрна політика і реформування

Directions of improvement of governance of agrarian sector in the context of decentralization of authority and deregulation of economic activity / Kropyvko M.F., Ksenofontov M.M., Khmil N.V. // Ekonomika APK. - 2015. - № 3 - P. 5

The authors’ vision of systematic approach to reforms of governance of agrarian sector of economy of the country in the context of decentralization of executive authorities and deregulation of economic activity are covered in the article. The expediency of accomplishment of main reform changes in organization of governance of branch development are grounded for next directions: greater use of capacity of social and state and private partnerships; increasing of role of institutions of inter-farm and public self-government, self-regulation of agrarian markets and local self-government; development of territorial and self-governing organizational structure of government bodies to replace of industrial centralized structure; improvement of mechanism of forecasting and planning of development on the base of principle “bottom  up approach” taking into accounts local needs and priorities. Tabl.: 2. Figs.: 2. Refs.: 19.
Key words: state administration, economy transformation reforms, decentralization of power, deregulation of economic activity, European integration, local self-government

References

 1. Економічна енциклопедія : У 3 т. Т. 1 / Редкол. С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. - К. : Видавничий центр „Академія”, 2000. - 864 с.
 2. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. №333-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.
 3. Про Міністерство аграрної політики та продовольства України : Указ Президента України № 500/2011 від 23 квіт. 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/500/2011.
 4. Большая советская энциклопедия : В 30 т. - М.: "Советская энциклопедия", 1969-1978.
 5. Макконнелл К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика ; пер. с 14-го англ. изд. / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю. – М.: ИНФРА-М, 2003. – XXXVI, 972 с.
 6. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество / Дж. Гэлбрейт ; пер. с англ. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Транзиткнига»; СПб.: Terra Fantastica, 2004. – 602 с.
 7. Цивільний кодекс України // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - 2003. - №№ 40-44. - Ст.356 від 16.01.2003 р. № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15
 8. Про громадські об’єднання : Закон України від 22.03.2012 р. № 4572-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4572-17.
 9. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.1999 р. № 1045-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1045-14.
 10. Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності: Закон України від 22.06.2012 р. № 5026- VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5026-17.
 11. Про професійних творчих працівників та творчі спілки : Закон України від 07.10.1997 р. № 554/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/554/97-%D0%B2%D1%80.
 12. Про об’єднання громадян [втратив чинність]: Закон України від 16.06.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2460-12.
 13. Господарський кодекс України // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - 2003. - № 18; - № 19-20; № 21-22. - Ст.144 від 16.01.2003 р. № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 14. Офіційний сайт Міністерства сільського господарства і продовольства Канади Agriculture and Agri-Food Canada [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:www.agr.gc.ca.
 15. Офіційний сайт Національної агенції продовольства, довкілля, охорони праці Франції National Agency for Food, Environment and Labour Safety (Anses) of France [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:www.anses.fr.
 16. Офіційний сайт Міністерства сільськогосподарської, продовольчої та лісової політики Італії Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policies [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:www.politicheagricole.it
 17. Subsidiarity. EU Glossary [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: Europe.eu.int/scadplus/glossary/ subsidiarity_en.htm.
 18. Про державно-приватне партнерство : Закон України № 2404-VI від 1.07.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// rada.gov.ua.
 19. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель-Веселяк, М.Й. Малік [та ін.]; НААН, ННЦ «Ін-т аграр. економіки; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. – [2-ге вид., переробл. і доповн.] – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 218 с.
Read article: 15_03_5-14.pdf