ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 63: 314(477)
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Evaluation of demographic situation in rural areas / Sabluk H.I. // Ekonomika APK. - 2015. - № 3 - P. 75

The article highlights the author`s evaluation of demographic situation in rural areas based on the previous research. The article considers the guidelines to further development of villages and rural areas for augmentation of rural welfare, creation of new jobs, and provision of decent living conditions in rural areas as well as payrise for the agrarians. The author suggests to organize women centers that can provide the environment for solution of the problems of women of the rural areas. The particular attention is paid to the gender problems, and conditions for enhancement of living conditions of rural women. Tabl.: 1. Refs.: 12.
Key words: gender disproportion, migration, social development, rural settlements, demographic state, self-employment

References

 1. Лібанова Е. Ринок праці та соціальний захист / Е. Лібанова, О. Палій. – К.: Основи, 2004. – 492 c.
 2. Звіт „Аналітичне дослідження участі жінок у складі робочої сили України” (загальна координація робіт, наук. ред. звіту – Лібанова Е.М.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.idss.org.ua/monografii/2013 _ua_womens%20participation.pdf.
 3. Якуба К.І. Проблеми демографічного розвитку українського села : наук. доп. / К.І. Якуба, П.Т. Саблук. – К.: Інститут аграрної економіки, 2001. – 43 с.
 4. Якуба К.І. Жінки в трудовому потенціалі села: [монографія] / Якуба К.І. – К.: Аграрна наука, 1998. – 280 с.
 5. Юрчишин В. В. Сучасні аграрні перетворення в Україні / В.В. Юрчишин. – К.: ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2013. – 424 с.
 6. Булавка О.Г. Стан та проблеми соціального розвитку сільської поселенської мережі / О.Г. Булавка // Соціально-економічні засади розвитку сільських територій (економіка, підприємництво і менеджмент). Розд. VIIІ, підрозд. 8.1 – К.: ННЦ ІАЕ, 2012.
 7. Прокопа І. В. Заселеність сільських територій: деструктивні зміни і загрози / І. В. Прокопа, О. Л. Попова // Економіка і прогнозування. – 2008. – № 1. – С. 63-84.
 8. Моргун Ф.Т. Плугом по... долях дітей / Ф.Т. Моргун. – Полтава : Полтавський літератор, 2003. – 125 с.
 9. Менжерес Г.М. Жіноче серце, сповнене любові. Зб. нарисів / Г.М. Менжерес. – К.: Просвіта, 520 с.
 10. Дієсперов В.С. Еволюція сільськогосподарських підприємств / В.С. Дієсперов. – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 290  с.
 11. Населення України за 2013 рік. Демографічний щорічник. – К.: Державна служба статистики, 2014. – 296 с.
 12. Стратегічні напрями розвитку підприємництва і кооперації в сільському господарстві на період до 2020 року / [Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік, В.М. Заяць та ін.]; за ред. М.Й. Маліка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 50 с.
Read article: 15_03_75-78.pdf