ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 336.74:631.162
Сторінка молодого науковця

Methodological and practical aspects of the analysis of incoming and outgoing cash flows of agrarian enterprises / Bardyn O.Ya. // Ekonomika APK. - 2015. - № 3 - P. 98

An article considered the methodical and practical aspects of the analysis of incoming and outgoing cash flows of agrarian enterprises, identified the most effective type of economic activity of enterprises and assessed their financial situation. Special attention is paid to assessing the indicators of incoming and outgoing cash flows, balance, quality, sufficiency, liquidity and efficiency. Analysis of cash flows in the period prior to reporting, such as identification of inflows and expenses of funds total turnover of money and the balance of cash assets of the enterprise will determine the effectiveness of using of funds from its liquidity position and ability to timely pay its obligations. These methodological and applied aspects of cash flow analysis can be used to determine the prognosis of future cash flow tendencies in economic activity. Tabl.: 7. Figs.: 2. Refs.: 13.
Key words: cash flow, incoming cash flows, outgoing cash flows, balance of cash flows, positive cash flows, negative cash flows

References

 1. Бланк И. А. Управление денежными потоками: учеб. пособие / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2007. – 752 с.
 2. Ван Хорн Дж. К. Основы финансового менеджмента / Дж. К. Ван Хорн, Дж. М. Вахович ; пер. с англ. – 11-е изд. – М.: Вильямс, 2004. – 992 с.
 3. Олійник О.О. Грошові потоки в аграрній сфері економіки: науково-організаційні основи формування і розвитку : моногр. / О.О. Олійник, Т.І. Олійник. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 228 с.
 4. Офіційний сайт Державної служби статистики України / Статистична інформація / Фінанси / Формування чистого прибутку (збитку) підприємств за видами економічної діяльності за 2008-2013 роки / [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 5. Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент: підруч. ; керівн. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогіна – К.: КНЕУ, 2008. – 536 с.
 6. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 31 березня 1999 р. № 87 // Бюл. законодавства і юридичної практики України. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 166–174.
 7. Стецюк П.А. Стратегія і тактика управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств : моногр. / П.А. Стецюк. – К.: ННЦ ІАЕ, 2009. – С. 231–236.
 8. Ткачук І.В. Оцінка грошових потоків сільськогосподарських підприємств / І.В. Ткачук // Економіка АПК. – 2012. – № 10. – С. 154–155.
 9. Черемушкин С. Оценка финансового состояния компании на основе денежных коэффициентов. – Режим доступу: http://www.gaap.ru/biblio/corpfin/analyst/071.asp. – Заголовок з екрана.
 10. An Official Website of the United States Government. Developing a Cash Flow Analysis [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.sba.gov/content/develop-cash-flow-analysis-your-business.
 11. Finance. Cash Flow Management. Managing Your Business's Cash Flow [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bizfilings.com/toolkit/sbg/finance/cash-flow/managing-your-businesses-cash-flow.aspx.
 12. Fudamentals Analysis. Cash flow. Ynvestimentos. Saiba onde investir [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ynvestimentos.com.br/en/2014/01/fluxo-de-caixa/.
 13. Steve Jannicelli. Keys to Effective Cash Flow Management for Business Owners. Eccountents and consultans [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bpmcpa.com/Library/Effective-Cash-Flow-Management.asp.
Read article: 15_03_98-105.pdf