ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 658.589:636.4
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

The development of innovation-oriented swine breeding: conceptual approach / Mazurenko O.V. // Ekonomika APK. - 2015. - № 4 - P. 71

The article shows that for the swine breeding industry innovation-oriented development is the way to address the existing challenges and to transfer to the sustainable development of the industry. It can solve problems of accelerated development of the brunch, market saturation with high-quality pork from domestic commodity producers, guarantee for the economic security of the country, augmentation of the level of competitiveness of Ukrainian products on internal and external markets. The author studies the specifics of innovative processes in the swine-breeding industry, provides classification of types of innovations in the field, and considers the incentives for the innovative activity. The conceptual framework for the innovation-oriented approach towards the development of swine-breeding industry is highlighted: the factors that predetermine the tendencies for the innovation-oriented development of the brunch; its aim, principles and objectives; the mechanism and expected outcomes of the suggested conception. The innovation-oriented development of the swine-breeding industry is a diverse and dynamic process that covers economic progress of the industry due to implementation of innovations. It reflects the structural changes in the industrial economy, labour efficiency and welfare of the rural population. Refs.: 20.
Key words: swine-breeding industry, complexes and farms, innovative technologies, innovative potential, material and technical progress, modernization, the concept of development, state support and funding

References

 1. Володін С. А. Теоретико-методологічні та організаційні засади інноваційного провайдингу на наукоємному аграрному ринку / С. А. Володін. – К. : ЗАТ «Нічлава», 2007. – 384 с.
 2. Дацій О. І. Фінансове забезпечення інновацій в агропромисловому комплексі України / О. І. Дацій // Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку. – 2011. – № 1. – С. 65– 76.
 3. Зубець М. Розвиток інноваційних процесів в агропромисловому виробництві / М. Зубець, С. Тивончук – К.: Аграрна наука, 2004. – 192 с.
 4. Крисальний О. В. Організаційно-економічні особливості інноваційної діяльності / О. В. Крисальний // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 10–12.
 5. Кропивко М. Ф. Організаційні форми впровадження інновацій в агропромис­лове виробництво з використанням потенціалу аграрної науки/ М. Ф. Кропивко, Т.С.Орлова // Економіка АПК. – 2007. – № 7.– С. 11– 18.
 6. Лайко П. А. Інноваційні процеси в аграрному секторі економіки./ П. А. Лайко, М. М. Кулієв // Економіка АПК. – 2009. – № 9. – С. 26–30.
 7. Месель-Веселяк В. Я. Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2005. – № 6. – С.17 – 26.
 8. Месель-Веселяк В. Я. Розвиток та ефективність організаційно-правових форм господарювання у сільському господарстві України / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2004. – № 11. – С. 18–24.
 9. Музика П. М. Інституційно-інноваційні аспекти трансферу наукових розробок в організаційно-правові форми підприємництва а АПК України / П. М. Музика // Розвиток сільських територій. Організаційно-правові форми в сільському господарстві: зб. наук. праць економістів-аграрників. – Львів: СПОЛОМ, 2013. – 472 с.
 10. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 11. Рибалко В. П. Довідник з виробництва свинини / В. П Рибалко. – X.: Еспада, 2001. – 336 с.
 12. Саблук П. Т. Стабільні економічні умови як фактори послідовного підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва / П. Т. Саблук // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 3– 12.
 13. Садиков М. А. Концепція інноваційні моделі розвитку аграрного виробництва / М. А. Садиков // Економіка: проблеми теорії та практики. Вип. 202, т. ІV. –Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С. 969 – 973.
 14. Топіха І. Н. Сучасний стан тваринництва та основні напрямки його розвитку на Миколаївщині / І. Н. Топіха // Вісн. аграр. науки Причорномор’я. Економічні науки. – 2008. – Вип. 4. – С. 3 – 10.
 15. Трегобчук В. Інноваційно-інвестиційний розвиток національного АПК: проблеми, напрями і механізми / В. Трегобчук // Економіка України. – 2006. – № 2. – С. 4–12.
 16. Шкільов О. В. Інноваційний розвиток виробництва економічного прогнозування / О. В. Шкільов. – К., 2002. – 80 с.
 17. Darbelet M., Lauginie J.M. Economie de'entrtprise. Les Editions FOUKER. – Paris. 1993 – p. 36.
 18. Collins Cobuild Englisch Language dictionary. – London, 1987. – Р. 1703.
 19. Oxford University Press. – Oxford, 1989. – Р. 1579.
 20. Schumpeter J. Business Cycles / J. Schumpeter. – New York, 1939
Read article: 15_04_71-76.pdf