ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 331.101
Сторінка молодого науковця

Staffing of cultural institutions of rural territories in Sumy region / Leliuk Yu.V. // Ekonomika APK. - 2015. - № 9 - P. 118

The paper analyses the staffing of cultural institutions in rural areas of Sumy region. The statistics data showing the dynamics of actual employees of clubs and libraries were studied. The correlation between clubs and libraries and the number of actual employees and employees that are members of the staff within years 2005-2013 was studied. The data of educational levels of employees (incomplete secondary education, higher education) in the cultural institutions of rural areas is provided. The educational staffing index for cultural institutions of towns of Sumy region in 2013 is considered. The causes of reduction of professional personnel in cultural institutions of rural areas are defined. The dynamics of personnel defections of the basic professions in cultural institutions of Sumy region in the years 2005-2013 is studied. The ways of solving the problem of staffing of cultural institutions in rural areas are suggested. Tabl.: 4. Figs.: 1. Refs.: 13.
Key words: staffing, cultural institutions, countryside, clubs, libraries, level of education, staff turnover

References

 1. Бачинська Н.А. Кадри сільських бібліотек: проблеми та перспективи / Н. А. Бачинська, В. Несін // Вісн. книжкової палати. - 2013. - № 12. - С. 1-3.
 2. Безгін І.Д. Мистецтво і ринок: нариси / І. Д. Безгін. - К.: ВВП “Компас”, 2005. - 544 с.
 3. Васильєва О.О. Соціально-економічні проблеми кадрового забезпечення сільськогосподарських підприємств /О.О. Васильєва// БІЗНЕС ІНФОРМ. - 2012. - № 5. - С. 125-128.
 4. Голікова Н.В. Людський капітал як фактор зростання та розвитку економіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.01 - “Економічна теорія та історія економічної думки” / Н. В. Голікова. - К., 2004. -24 с.
 5. Михальчук О.Л. Проблеми кадрового забезпечення і матеріальна база сільських закладів культури Волині у 1960-70-х роках / О. Л. Михальчук, 2008. - 186 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://storage.library.opu.ua/online/periodic/iv-11/186-193.pdf
 6. Мосійчук І.В. Кадровий потенціал соціальної сфери в умовах сталого розвитку / І. В. Мосійчук // Вісн. ЖДТУ. - 2013. - № 1 (63). - С. 291-293.
 7. Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек: Постанова від 22 січ. 2005 року № 84 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/84-2005-п.
 8. Рябоконь В.П. Кадри села: проблеми формування і закріплення / В. П. Рябоконь // Економіка АПК. - 2010. - № 5. - С. 115-119.
 9. Сумська обласна державна адміністрація. Офіц. сайт [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sm.gov.ua/ru/oda.
 10. Argyle M. Social situation / М. Argyle. - Cambridge e. a., 1981. IX. - 453 p.
 11. Boyatzis R. E. The competent manager: A model for effective performance / R. E. Boyatzis. - New York : Wiley. - 1982. - 308 р.
 12. Thorndike E. L. Intelligence and its use / E. L. Thomdike // Harper’s Magazine. - № 140. - 1920. - P. 227-235.
 13. Hutmacher W. Key competencies for Europe : [report of the symposium] /W. Hutmatcher // Secondary education for Europe (Berne, 27-30 March 1996). -Strasburg, 1997. - P. 124-128.
Read article: 18.pdf