ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 330.837:657.1 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201509060
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Influence of social and economic institutes on the development of auditing and internal audit of innovative activity / Stoliarchuk N.M. // Ekonomika APK. - 2015. - № 9 - P. 60

The essential role of innovations for the information environment is established. The factors that influence reformation of the informal institute are defined, various scientific approaches towards the institute of innovative activity are summarised. Legal norms and regulations for the innovations in Ukraine are considered; the role of innovations is defined. The list of institutes interrelated with and influenced by the institute of innovations is provided. These institutes are the following: professional education, property, evaluation, market, law (transactions), accounting, and internal audit. The institutes of evaluation, audit and internal audit require institutional correction under the influence of institutional activity. The model of influence of innovative activity on development of social and economic institutes of Ukraine is worked out as a result of the research done. Figs.: 1. Refs.: 26.
Key words: innovative activity, institutes, neoconstitutionalism, institutional theory, correction, evaluation, accounting, inside audit

References

 1. Введение в институциональную экономику: учеб. пособие / [под ред. Д.С. Львова]. - М.: Издательство «Экономика», 2005. - 640 с.
 2. Волков О.І. Економіка та організація інноваційної діяльності: підруч. / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан. - [3-тє вид.]. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 662 с.
 3. Волков О.І. Інноваційний розвиток промисловості України / [О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін.]; за ред.проф. О.І. Волкова, проф. М.П. Денисенка. - К.:КНТ, 2006. - 648 с.
 4. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 5. Державна фінансова інспекція України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/101039.
 6. Дрозд І.К. Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту державного сектору. Ч.2 / І.К. Дрозд, О.О. Чечуліна. - К.: Аграр. наука, 2009. - 192 с.
 7. Edvinsson, L. and Malone, M.S. (1997) Intellectual Capital: Realizing your Company's True Value by Finding Its Hidden Brainpower, Harper Business, New York, NY.
 8. Economics of Industrial Research and Innovation [Electronic resource]. - Mode of access: http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports
 9. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 рр.: Послання Президента України до Верховної Ради України // Уряд. кур’єр. - 2002. - № 100.
 10. Жук В.М. Наукова гіпотеза трактування бухгалтерського обліку як соціально-економічного інституту / В.М. Жук // Облік і фінанси АПК. - 2012. - № 2. - С. 14-22.
 11. Крупка М.І. Організаційно-правове забезпечення фінансування інноваційного розвитку економіки України / М.І. Крупка, К.О. Ільїна // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». - 2008. - № 628. - С. 165-172.
 12. North, Douglass C. Forthcoming. “Institutions, Transaction Costs, and the Rise of Merchant Empires”. In Tracy, James D. (ed.). The Political Economy of Merchant Empires. Cambridge: Cambridge University Press.
 13. Обучение рынку/ [под ред. С. Глазьева]. - М.: Экономика, 2004. - 466 с.
 14. Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення: ДСТУ 3575-97. - [Чинний від 01-01-1998]. - К. : Держстандарт України, 1998. - 14 с.
 15. Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення: ДСТУ 3574-97. - [Чинний від 01-01-1998]. - К.: Держстандарт України, 1998. - 7 с.
 16. Про ведення бухгалтерського обліку в акціонерних товариствах та товариствах з обмеженою відповідальністю: Лист Міністерства Фінансів СРСР від 31.07.1990 р. № 99 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://business.admin.smolensk.ru/dokum/DocumShow.
 17. Про власність: Закон України від 07.02.1991 р. № 697 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/697-12.
 18. Про затвердження Стратегії модернізації систем бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки: Постанова Кабінету міністрів України від 16.01.2007 р. № 34 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/34-2007.
 19. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 р. № 40 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15.
 20. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 13.12.1991 р. № 1977 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1977-12.
 21. Саблук П.Т. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: [моногр. ] / [П.Т. Саблук, О.Г. Шпикуляк, Л.І. Курило та ін.]. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2010. - 706 с.
 22. Столярчук Н.М. Вплив інноваційної діяльності на інститут бухгалтерського обліку/ Н.М. Столярчук // Розвиток облікової і фінансової складових економічної науки та практики: зб. матер. VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2013 р.; м. Київ) / відпов. за вип. Б.В. Мельничук. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. - 760 с. - С. 176-180.
 23. Hodgson G.M. Reclaiming Habit for Institutional Economics // Journal of Economic Psychology. 2004. Vol. 25. No. 4. - P. 651-660.
 24. Чухно А.А. Інституціонально-інформаційна економіка: підручник / [А.А. Чухно, П.М. Леоненко, П.І. Юхименко]; за ред. акад. НАН України А.А. Чухна. - К.: Знання, 2010. - 688 с.
 25. Шпикуляк О.Г. Інституціоналізація інноваційної діяльності в аграрній сфері економіки / О.Г. Шпикуляк // Облік і фінанси АПК. - 2010. - № 3.- С. 114-117.
 26. Schumpeter, Joseph A. 1934. The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Interest and the Business Cycle. Cambridge: Harvard University Press
Read article: 9.pdf