ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 334.722:332.146.2
Аграрний менеджмент і підприємництво

The entrepreneurial model of rural development / Zaiats V.M. // Ekonomika APK. - 2015. - № 11 - P. 67

The paper studies the theoretical background and methodological principles of entrepreneurial nature of rural development, their connection with local government development as coordinator of social support initiatives and competition of all rural entrepreneurs in their attempts to accumulation of the "symbolic capital", which is presented through public support for their activities from the village communities. The ideological foundations industrialization of the agricultural sector are regarded as a reason of super agglomeration, followed by rapid reduction in the number of rural settlements, which was a result of exogenous dictated (politically motivated) identification of single agro businesses as the "base" for the villages development on the territories where they were located. The author substantiates the advantages of an entrepreneurial polycentric model of rural development in which all entrepreneurs act as its generators that provides economic and financial sources of relevant programmes and activities. The local communities serve as the habitat and social base of their personal growth, goals and aspirations. This model involves the activation of endogenous sources and motives of rural development, empowerment and resource capabilities of local governments as the initiators and coordinators of its programs, the system's foundation of those is determined the collaboration of enterprising farmers in the development and cooperation regarding their own activities and infrastructure support. The bodies of state power have to define and implement the common rules of coordination enterprising individuals and economic organizations (enterprises and cooperatives) with the purpose of support of freedom and transparent mechanisms of their competition regarding their own business activities and interactions with the local authorities. Tabl.: 4. Refs.: 65.
Key words: entrepreneurship, local authorities, endogenic development, rural development, resources, competition

References

 1. Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» // Відом. Верхов. Ради (ВВР). - 2015. - № 13. - Ст. 91.
 2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - 1997. - № 24. - Ст. 170.
 3. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з виконання програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» у 2015 році від 4 березня 2015 р. № 213-р / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://rada.gov.ua.
 4. Національна стратегія та план дій з розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки (проект)/ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://rada.gov.ua.
 5. Всеобщая декларация о ликвидации голода и недоедания 16 ноября 1974 г./ [Електронний ресурс] / - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show.
 6. Андрійчук В.Г. Агропромислові формування нового типу в контексті стратегії розвитку вітчизняного сільського господарства / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. - 2013. - № 1. - С. 3-15.
 7. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2014 рік [Зубенко В. В., Самчинська І. В., Рудик А. Ю. та ін.]; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження», USAID. - К., 2015. - 77 c.
 8. Гадзало Я.М. Наукові основи розвитку аграрного підприємництва та сільських територій за селозберігаючою моделлю (наук. доп.) / Я.М. Гадзало, В.М. Жук. - К.: ННЦ ІАЕ, 2015. - 40 с.
 9. Гайдуцький П.І. Структурні перекоси і ризики кризи в АПК / П.І. Гайдуцький // Економіка АПК. - 2014. - № 7. - С. 38-45.
 10. Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва. Статистичний збірник. - К. : Державна служба статистики України, 2010-2013.
 11. Заяць В.М. Розвиток ринку сільськогосподарських земель : моногр. / В.М. Заяць. - К. : ННЦ ІАЕ, 2011. - С. 181-210.
 12. Заяць В.М. Відносини власності у розвитку сільськогосподарського підприємництва / В.М. Заяць // Економіка АПК. - 2014. - № 7. - С. 100-108.
 13. Изард У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах/ У. Изард ; сокращ. пер. с англ. - М. : Прогресс, 1966. - 660 с.
 14. Ключник А.В. Деаграризація сільської економіки / А.В. Ключник, А.В. Слюсаренко // Наук. вісн. Миколаївського держ. ун-ту імені В.О. Сухомлинського. Серія : Економічні науки. - 2013. - Вип. 5.1. - С. 46-50.
 15. Ковалюк Б.І. Підвищення економічної ефективності механізмів державної підтримки малого підприємництва в сільській місцевості / Б.І. Ковалюк // Ефективна економіка. - 2014. - №11. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 16. Козак О.А. Формування продовольчих брендів на основі регіональних продуктів / О.А. Козак, І.М. Беженар. - К.: ННЦ ІАЕ, 2013. - 84 с.
 17. Костриця М.М. Підприємництво як інституційний фактор сільського розвитку / М.М. Костриця // Наук. вісн. НУБіП України. - 2011. - № 3. - С. 163-174.
 18. Кропивко М.Ф. Організація та планування комплексного розвитку агропромислового виробництва і сільських територій в умовах децентралізації владних повноважень / М.Ф. Кропивко // Економіка АПК. - 2014. - № 7 - С. 109-120.
 19. Лупенко Ю.О. Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності / Ю.О. Лупенко, М.Ф. Кропивко // Економіка АПК. - 2013. - №7. - С. 5-21.
 20. Лупенко Ю.О. Результати і проблеми реформування сільського господарства України / Ю.О. Лупенко, П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК. - 2014. - № 7 - С. 26-37.
 21. Лупенко Ю.О. Стратегічні напрями розвитку підприємництва і кооперації в сільському господарстві на період до 2020 року / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Заяць В.М. та ін.] ; за ред. М.Й. Маліка. - К.: ННЦ ІАЕ, 2013. - 50 с.
 22. Малік М.Й. Концептуальні засади розвитку сільських територій / М.Й Малік, В.А. Пулім // Роль соціального капіталу та локальних ініціатив у забезпеченні сільського розвитку: доп. міжнар. симпоз. (Житомир, 16-18 трав. 2007 р.) Державний агроекологічний університет. - Житомир, 2007. - С. 156-162.
 23. Малік М.Й. Перспективи розвитку підприємницької діяльності на сільських територіях України/ М.Й. Малік, Л.В. Забуранна // Економіка АПК. - 2015. - №8. - С. 5-14.
 24. Малік М.Й. Теоретичні засади та напрями трансформації особистих селянських господарств / М.Й. Малік, В.М. Заяць // Економіка АПК. - 2013. - № 5. - С. 87-95.
 25. Мантино Ф. Сельское развитие в Европе: Политика, институты и действующие лица на местах с 1970-х годов до наших дней. - Инвестиционный центр FAO, Business Media of the Sole 24 Ore. - 272 c.
 26. Меренкова И.Н. Развитие агробизнеса на сельских территориях: монография / И.Н. Меренкова, О.Ю. Савенкова. - Scientific magazine «Kontsep», 2010. - 160 с.
 27. Булавка О.Г. Місцеві бюджети - основа розвитку сільських територіальних громад / О.Г. Булавка, Л.А. Ставнича // Економіка АПК. - 2014. - № 7 - С. 127-132.
 28. Місцеве самоврядування - основа сталого розвитку України : матер. щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 16 трав. 2014 р.) : у 2 т. ; за наук. ред. Ю. В. Ковбасюка, К. О. Ващенка, С. В. Загороднюка. - К. : НАДУ, 2014.
 29. Пасхавер Б.Й. Малі форми аграрного виробництва / Б.Й. Пасхавер // Економіка АПК. - 2013. - № 11. - С. 18-31.
 30. Півторак В.С. Розвиток малого підприємництва в сільському господарстві / В.С. Півторак. - К. : ННЦ ІАЕ, 2014. - 50 с.
 31. Органическое сельское хозяйство: шаг стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии навстречу “зеленой” экономике : Примеры из Армении, Молдовы и Украины. - Instaprint, 2011. - 56 с.
 32. Основи аграрного підприємництва ; за ред. М.Й. Маліка. - К.: Інститут аграрної економіки, 2000. - 582 с.
 33. Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України: [моногр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; наук. ред. В.В. Борщевський. - Львів, 2012. - 216 с.
 34. Сільське господарство України. Статистичний щорічник. - К. : Державна служба статистики України, 2005-2015.
 35. Соціально-економічні засади розвитку сільських територій (економіка, підприємництво і менеджмент) : моногр. / [Малік М.Й., Кропивко М.Ф., Булавка О.Г. та ін.] ; за ред. М.Й. Маліка - К.: ННЦ ІАЕ, 2012. - 642 с.
 36. Теорія, політика та практика сільського розвитку ; за ред. О.М. Бородіної, І.В. Прокопи. - К.: ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2010. - 376 с.
 37. Туристична діяльність в Україні у 2013 році. Стат. бюл. [Електронний ресурс] - www.ukrstat.gov.ua.
 38. Фуруботн Э.Г. Институты и экономическая теория: Достижения новой институциональной экономической теории / Э.Г. Фуруботн, Р. Рихтер - С.Пб. : ИД Санкт-Петерб. гос. ун-та, 2005. - 702 с.
 39. Чи буде використано шанс на запровадження в Україні європейських засад сільського розвитку? / О. Бородіна, І. Прокопа // Дзеркало тижня. - 2015. - № 23.
 40. Gry Agnete Alsos, S. Carter, E. Ljunggren. The Handbook of Research on Entrepreneurship in Agriculture and Rural Development. - Edward Elgar Publishing, 2011. - 336 p.
 41. Ruth McAreavey. Rural Development Theory and Practice. - Routledge, 2009. - 174 p.
 42. Harold Brookfield, Helen Parsons. Family Farms: Survival and Prospect: A World-Wide Analysis. - Routledge, 2007 р. - 272 p.
 43. Paul Cloke. Key Settlements in Rural Areas. - Routledge, 2013. - 274 p.
 44. Robert Chambers. Rural Development: Putting the last first. - Routledge, 2014. - 256 p.
 45. Sameeksha Desai, Peter Nijkamp, Roger R. Stough. New Directions in Regional Economic Development: The Role of Entrepreneurship Theory and Methods, Practice and Policy. - Edward Elgar Publishing, 2011 - 384 p.
 46. Europe’s Rural Futures -The Nature of Rural Development II: Rural Development in an Enlarging European Union/ J. Dwyer, D. Baldock, G. Beaufoy, H. Bennett, P. Lowe and N. Ward. - Land Use Policy Groop and WWF Europe, Institute for European Enviromental Policy, 2003. - 135 p.
 47. McElwee, G. (2006). Farmers as entrepreneurs: Developing competitive skills. Journal of Developmental Entrepreneurship, 11(3), 187-206 р.
 48. Daniyel Felsenstein. Public Investment and Regional Economic Development. - Edward Elgar Publishing, 2001. - 271 p.
 49. The future of Europe’s rural periphery, the role of Entrepreneurship in responding to employment problems and social marginalization / EU Research on social sciences and humanities. - Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 2007. - 322 p.
 50. The Future of Rural Policy from Sectoral to Place-Based Policies in Rural Areas. - OECD Publishing, 2003. - 252 p.
 51. Henri L. F. de Groot, Peter Nijkamp, Roger Stough. Entrepreneurship and Regional Economic Development: A Spatial Perspective. - Edward Elgar Publishing, 2004. - 352 p.
 52. Charlotta Hedberg, Renato Miguel do Carmo. Translocal Ruralism: Mobility and Connectivity in European Rural Spaces. - Springer Science & Business Media, 2011. - 224 p.
 53. Berkeley Hill, David Campbell. The new rural economy: change, dynamism and government policy. - Institute of Economic Affairs, 2005. - 255 p.
 54. Charlie Karlsson, Börje Johansson, Roger Stough. Entrepreneurship, Social Capital and Governance: Directions for the Sustainable Development and Competitiveness of Regions. - Edward Elgar Publishing, 2012. - 411 p.
 55. Kumar D. Entrepreneurship in Agriculture. - Satish Serial Publishing House, 2015. - 436 p.
 56. Hans Landström. Entrepreneurship, Competitiveness and Local Development: Frontiers in European Entrepreneurship Research. - Edward Elgar Publishing, 2007. - 296 р.
 57. Labrianidis, Lois (2006) ´Fostering entrepreneurship as a means to overcome barriers to development of rural peripheral areas in Europe´, European Planning Studies, 14:1, 3 - 8.
 58. Susan Marlow, Colette Henry, Gerard McElwee. Exploring Rural Enterprises: New Perspectives on Research, Policy & Practice. - Emerald Group Publishing, 2014 р. - 280 р.
 59. Malcolm Moseley. Rural Development: Principles and Practice. - SAGE, 2003. - 240 p.
 60. The Nature Of Rural Development: Towards A Sustainable Integrated Rural Policy In Europe/ David Baldock, Janet Dwyer, Philip Lowe, Jan-Erik Petersen and Neil Ward. - EEP, 2001. - 52 p.
 61. New Approaches to Rural Policy Lessons from Around the World. - OECD Publishing, 2005. - 104 p.
 62. Thomas D. Rowley. Rural Development Research: A Foundation for Policy. - Greenwood Publishing Group, 1996. - 248 p.
 63. Scott Andrew Shane. A General Theory of Entrepreneurship: The Individual-opportunity Nexus. - Edward Elgar Publishing, 2000. - 327.
 64. David Smallbone, Hans Landström, Dylan Jones-Evans. Entrepreneurship and Growth in Local, Regional and National Economies: Frontiers in European Entrepreneurship. - Edward Elgar Publishing, 2009. - 384 p.
 65. Robert John Stimson, Roger Stough, Maria Salazar. Leadership and Institutions in Regional Endogenous Development. - Edward Elgar Publishing, 2009. - 151 p.
Read article: 11.pdf