ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 338.436(1-09)(477):339.92
Зовнішньоекономічні відносини

Activation of trans-border cooperation of rural territories within the framework of cooperation / Hazuda L.M. // Ekonomika APK. - 2015. - № 12 - P. 77

The aim of the paper is to study the problem of activation of process of trans-border cooperation of rural territories within the framework of integration and convergence, actualisation of cooperation of business entities in multilevel business activity that has specific influence on the balanced development of the regional economic systems and solves crucial social and economic matters of regional development. The methods of the research are analysis, synthesis, analogy and comparison. As a result of the research the strategic objectives of trans-border and euro-regional cooperation are outlined. The efficiency of the process of integration and convergence within territorial economic systems is predefined by rationality of use of current natural resources, scientific, technical, labour and production potential of certain territory as well as its specific advantages: climate zone, pre-border location, mountains etc. It is substantiated that consideration of the current potential can contribute to the balanced development of territorial economic system. The definite constituents of social and economic development of rural territories due to all spheres of life of rural residents are outlined. The author emphasises the necessity of management component for efficiency of integration and convergence processes of rural pre-border territories, including territorial business entities, primarily within the framework of trans-border cooperation. The elements of scientific novelty: the paper outlines the levels of management of activation of trans-border cooperation, particularly of trans-regional and trans-municipal cooperation, and defines management approaches towards realisation of integration and convergence processes and their efficiency. It can be achieved via economic, legal and specific leverages. Practical value of the research is substantiation of interrelation of constituents of social and economic results of processes of integration and convergence of rural pre-border territories, based on consideration of their pre-conditions, particularly concentration, modernisation, diversification, structuration, intensification, transformation, coordination, clusterisation and evolution. Figs.: 1. Refs.: 23.
Key words: trans-border cooperation, rural pre-border territories, processes of integration and convergence, management approaches, efficiency of trans-border cooperation

References

 1. Бутко М. П. Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній економіці / М. П. Бутко. - К. : Знання України, 2005. - 476 с.
 2. Герасимчук З. В. Організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії розвитку регіону : моногр. / З. В. Герасимчук, І. М. Вахович. - Луцьк : ЛДТУ, 2002. - 248 с.
 3. Ковальська Л. Л. Оцінка конкурентоспроможності регіону та механізми її підвищення : моногр. / Л. Л. Ковальська. - Луцьк : ЛДТУ, 2007. - 386 с.
 4. Лендєл М. А. Регіон в системі прикордонного співробітництва : моногр. / М. А. Лендєл, П. Ю. Студеняк. - Ужгород : Карпати, 2009. - 472 с.
 5. Павліха Н. В. Управління сталим розвитком просторових систем: теорія, методологія, досвід : моногр. / Н. В. Павліха. - Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2006. - 380 с.
 6. Сторонянська І. Регіональний розвиток України: проблеми інтеграції та конвергенції / І. Сторонянська. - Львів : ІРД НАН України. 2010. - 324 с.
 7. Філіпченко А. С. Цивілізаційні виміри економічного розвитку / А. С. Філіпченко. - [2-ге вид.]. - К. : Знання України, 2002. - 190 с.
 8. Бадман М. К. Территориально-производственные комплексы: прогнозирование процесса формирования с использованием сетей Петри / М. К. Бандман , О. Л. Бандман , Т. Н. Есикова ; ред. А.Г. Гранберг. - Новосибирск : Наука. Сибирское отделение, 1990. - 304 с.
 9. Гранберг А. Г. Основы региональной экономики / А. Г. Гранберг. - М. : ГУ ВШЭ, 2006. - 496 с.
 10. Селиверстов В. Формы и механизмы межрегиональной интеграции / Селивестров В. - Новосибирск : Сиб. соглашение, 1999. - С. 191-198.
 11. Lall S. V. Regional economic convergence : Do policy instruments make a difference? / S. V. Lall, S. Yilmaz // The annals of regional science. - 2001. - Vol. 35, №1. - P. 153-166.
 12. Spilimbergo A. Structural reforms and regional convergence / A. Spilimbergo, N. Xingyuan Che // IMF Working Paper. - WP/12/106. - 2012. - 35 р.
 13. Про транскордонне співробітництво [Електронний ресурс] : Закон України від 24.06.2004 р. № 1861-ІV. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1861-15.
 14. Економічна енциклопедія : в 3-х т. : [редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.), та ін.]. - К. : Академія, 2002. - Т. 3. - 952 с.
 15. Газуда Л. М. Актуальні аспекти зовнішньоекономічної діяльності аграрного сектору прикордонного регіону / Л.М. Газуда // Сучасні проблеми та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектору економіки України: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції та П’ятнадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників, Київ, 14 травня 2015 р. / Редкол.: Ю.О. Лупенко, Я.М. Гадзало, М.Я. Дем’яненко та ін. - К.: ННЦ “ІАЕ”, 2015. - С. 347-352.
 16. Стратегія економічного і соціального розвитку Закарпатської області до 2015 року. - Ужгород, 2006. - 48 с.
 17. Стратегія розвитку України «Україна 2020: стратегія національної модернізації» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.radakmu.org.ua /uk/news_and_report/1079.html
 18. Економічна енциклопедія : в 3-х т. ; [редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.), та ін.]. - К. : Академія, 2002. - Т. 2. - 848 с.
 19. Економічна енциклопедія : [у 3 т.]. - К. : Видавничий центр "Академія", 2002 / голова редакційної ради : Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. - Т. 2 / [відп. ред. С. В. Мочерний]. - 2002.- 952 с.
 20. Інноваційно-інвестиційна і технологічна безпека трансформації регіональних економічних систем. - К. : Науково-виробниче підприємство Видавництво „Наукова думка” НАН України, 2013. - 488 с.
 21. Словник іншомовних слів. - К., 1997. - 776 с.
 22. Передумови і практики реалізації реформ на регіональному і місцевому рівнях / Аналітична доп. Нац. ін-т стратег. дослідж. - К., 2014. - 68 с.
 23. Концепції створення кластерів в Україні [Електронний ресурс]: проект/Департамент інвестиційної та інноваційної діяльності. - Режим доступу : http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=121164.
Read article: 14.pdf